×

Ierosināta administratīvā lieta, balstoties uz Delnas pieteikumu par informācijas atklātību

2016.gada 20.decembrī administratīvā rajona tiesa ierosinājusi administratīvo lietu, pamatojoties uz biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” pieteikumu. Delna aicināja uzlikt par pienākumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) izsniegt Delnai atklātajā konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas” iesniegto projekta iesniegumu “Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas ar koncertzāles funkciju būvniecība”.

.

VARAM 2016.gada 14.novembrī  izsniedza Delnai tikai daļu no pieprasītās informācijas par projektu. Delnai netika izsniegta informācija, kas ietverta Projekta iesnieguma veidlapas 2.4., 2.5., 2.9., 2.10., 3.2., 3.3., 5. un 6.sadaļā, kā arī citi Projekta iesnieguma dokumenti (infromācija, kas noteikta MK noteikumu Nr.69 4.pielikumā).

.

Delnas ieskatā Projekta iesniegums uzskatāms par vides informāciju Vides aizsardzības likuma 1.panta 19.punkta “c” apakšpunkta izpratnē, kuru saskaņā ar 7.pantu sabiedrībai ir tiesības saņemt. Proti, Projekta iesniegumā noteikti pasākumi un darbības, kuras ietekmē vai var ietekmēt vides sastāvdaļas un vidi ietekmējošos faktorus un kuru mērķis ir aizsargāt vidi, kā arī ietverta informācija par izmaksu un ieguvumu analīzi un citām ekonomiskajām analīzēm un pieņēmumiem, ko izmanto saistībā ar minētajiem pasākumiem un darbībām. Projekta iesniegumā paredzētie pasākumi un darbības tieši un lielā mērā ietekmē Noteikumu Nr.69 2.pantā noteiktā vides aizsardzības mērķa sasniegšanu. Piemēram, Pieteicējai neizsniegtajā Projekta iesnieguma 2.3.sadaļā aprakstīti ieguvumi no siltumenerģijas patēriņa un CO2 emisijas samazināšanas, vides aizsardzības uzlabošana un ietekme uz apkārtējiem iedzīvotājiem, 2.9.sadaļā norādīti projektā sasniedzamie energoefektivitātes un siltumenerģijas samazinājuma rādītāji (turklāt minētie rādītāji saskaņā ar MK noteikumu Nr.69 6.pielikumu tiek vērtēti, līdz ar to tiem nevar būt noteikta ierobežota pieejamība), 5.2.sadaļā norādītas izmaksas atsevišķās projekta kategorijās, ja tās ir saistītas ar enerģijas ietaupījumu un CO2 emisijas samazinājumu. Minētā uzskatāma par vides informāciju, pieeja kurai noteikta Vides aizsardzības likuma 11.pantā.

.

Delnas mērķis ir panākt, lai turpmāk visu publisko objektu būvniecības pieteikumi būtu atklāti.

.

Latvijas Republikas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama lēmuma teksts

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1