×

IEPIRKUMS “KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMOS INTEGRITĀTES PAKTA PROJEKTA IETVAROS”

Dokumenti:

Izsludinam iepirkumu “Konsultāciju sniegšana būvniecības jautājumos Integritātes pakta projekta ietvaros” biedrībai “Sabiedrība par atklātību – DELNA” Nr.2.

 

 

UZMANĪBU! Veikti labojumi iepirkuma noteikumu 5.3. punktā, kurš turpmāk būs šādā redakcijā: „Pretendents, atbildīgie speciālisti un tā piesaistītie speciālisti neatrodas interešu konfliktā piedāvājuma iesniegšanas brīdī un visā līguma izpildes laikā.“ Labojumi veikti, lai nodrošinātu lielāku pretendentu loku.

Ņemot vērā vairāku potenciālo pretendentu lūgumu pagarināt iepirkuma termiņu sakarā ar 21.02.2017. veikto grozījumu iepirkuma noteikumu 5.3. punktā, kā arī Delnas vēlmi nodrošināt pēc iespējas lielāku pretendentu loku konkrētajam iepirkumam, vēršam uzmanību, ka iepirkuma “Konsultāciju sniegšana būvniecības jautājumos Integritātes pakta projekta ietvaros” biedrībai “Sabiedrība par atklātību – DELNA” Nr.2 pieteikumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2017.gada 3.martam.

__________________________________________________________________________

Jautājums:

2017.gada 2.martā saņēmām jautājumu no pretendenta:”Vai iespējams iepazīties  ar līguma projektu?”

 

Atbilde:

Vēršam uzmanību uz to, ka šobrīd vēl precizējam līguma projektu. Tāpat norādām, ka līguma sastāvdaļas no kurām netiks pieļauta atkāpe ir:
1. Iepirkuma „„Konsultāciju sniegšana būvniecības jautājumos Integritātes pakta projekta ietvaros” biedrībai „Sabiedrība par atklātību – DELNA” Nr.2“ (turpmāk- Iepirkums) noteikumi, kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa.
2. Pusei jāsniedz atbildi 7 (septiņu) dienu laikā, ja atbildi nav iespējams sniegt šajā termiņā, tad pusei vismaz 2 (divas) dienas pirms atbildes sniegšanas termiņa beigām ir jāinformē Delna par nepieciešamo termiņa pagarinājumu, kā arī jānorāda pagarinājuma iemesli un nepieciešamība.
3. Delna var vienpusēji atkāpties no līguma, ja otra puse 3 (trīs) reizes pārkāpusi 2.punkta prasības vai pārkāpts jebkurš no Iepirkuma noteikumu punktiem.
4. Puse var vienpusēji atkāpties no līguma, ja Delna kavē maksājumu vairāk kā 30 darba dienas.

Par citām līguma sastāvdaļām puses vienosies sarunu ceļā.

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1