×

KAS IR ALIANSE PRET KORUPCIJU LATVIJĀ?

KAS IR ALIANSE PRET KORUPCIJU LATVIJĀ?

.

Alianse pret korupciju Latvijā ir brīvprātīgs, neformāls sadarbības veids starp Latvijas tiesībsargājošām iestādēm, uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kas vēlas veidot Latviju kā godīgu plaukstošu zemi, kurā katrs var dzīvot labu un pārtikušu dzīvi, un  par kuru katrs var būt lepns visā pasaulē.

.

Alianse ir tapšanas posmā, bet paļaujas uz plašu atsaucību. Aliansi jau atbalsta:

  • valsts pārvaldes un tiesībsargājošās iestādes: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Konkurences padome, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts kontrole, Valsts policija un Valsts kanceleja.
  • pilsoniskās sabiedrības pārstāvji: Normunds Bergs, Guntis Bērziņš, Kristaps Grasis, Dr. Uģis Gruntmanis, Dainis Īvāns, Ernests Jenavs, Tālavs Jundzis, Valts Kalniņš, Jānis Kreilis, Ieva Morica, Valters Nollendorfs, Anders Paalzow, Andris Sprūds, Inna Šteinbuka, Andris Vilks.
  • uzņēmēju organizācijas: Amerikas tirdzniecības palāta Latvijā, Latvijas – Lielbritānijas Tirdzniecības kamera un Norvēģijas Tirdzniecības kamera Latvijā, kā arī vairāki uzņēmēji un uzņēmumi.

.

KAS ALIANSI PĀRVALDĪS?

.

Aliansi pārvaldīs un koordinēs “Sabiedrība par atklātību – Delna”. Delna, dibināta 1998. gadā, ir sabiedriskā labuma organizācija –  viena no vairāk kā 100 starptautiskās atklātības un pretkorupcijas organizācijas Transparency International nodaļām. Delnu pārvalda tās biedri, kas ievēl Delnas Padomi. Padome ieceļ Delnas Direktoru un pārauga Delnas darbu. Direktors darbu organizē un vada. Delnu revidē sertificēts auditors.

.

Delna uzturēs ciešas saites ar Alianses partneriem un šim nolūkam ierosinās Alianses konsultatīvas padomes veidošanu no partneru vidus. Neatkarīgi no tā, Delna nosūtīs partneriem progresa pārskatus un ar viņiem labprāt tiksies plašākā forumā, lai pārrunātu padarītos un plānotos darbus, kā arī aicinās partnerus piedalīties Alianses projektos ar padomu un darbu.

.

KĀDI IR ALIANSES MĒRĶI?

.

Alianses primārais mērķis ir plaši iesaistīt sabiedrību korupcijas atpazīšanā, atklāšanā un novēršanā – veidot vidi, kas ir nelabvēlīga korupcijai. Būtiski šajā ziņā būs Alianses iesaistīšanās Trauksmes celšanas likuma pieņemšanā, kura “mērķis ir veicināt trauksmes celšanu par pārkāpumiem sabiedrības vai tās daļas interesēs, nodrošinot trauksmes celšanas mehānisma izveidi un darbību un pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību” (citāts no 2018.g. 10. aprīļa likumprojekta).

.

Konkrētie mērķi ir trīs.

1. Sekmēt Trauksmes celšanas likuma pieņemšanu 2018. gadā..

2. Divu gadu laikā pēc Alianses iedarbināšanas:

2.1. Panākt statistiski nozīmīgu kāpumu sabiedrības negatīvā attieksmē pret korupciju, pozitīvā attieksmē par un iesaistē trauksmes celšanā.

2.2. Iekļaut Latviju 30 godīgāko valstu skaitā CPI (Transparency International Corruption Perception Index jeb Korupcijas uztveres indeksa) tabulā. 2017.gadā Latvija ieņēma 40.vietu no 176 valstīm.

.

KO ALIANSE DARĪS?

.

Alianse veicinās sabiedrības korupcijas atpazīšanu ar dažādiem izglītojošiem pasākumiem jaunatnei un pieaugušajiem. Alianse rīkos  atklātības veicināšanas un korupcijas novēršanas  konferences, seminārus, diskusijas, publiskas debates, darba grupas un īpašas akcijas un notikumus. Pasākumos iesaistītos Alianses partneri, atbilstoši savai specifiskai kompetencei.

.

Alianse komunicēs ar sabiedrību par korupcijas veidiem, riskiem un zaudējumiem specifiskos sektoros, par trauksmes celšanas kanāliem un veidiem, par kukuļošanu kā ceļu uz savstarpēju iznīcību, bet arī par pretkorupcijas veiksmes stāstiem.

.

Alianse veicinās aktīvu trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju identitātes aizsargāšanu, izmantojot Delnas pieredzi un iedibināto procedūru trauksmes cēlēju uzklausīšanā un ziņojumu izvērtēšanā. Delnas galvenā loma ir paredzēta kā vidutājam starp trauksmes cēlēju un kompetento institūciju, kura izmeklētu un pieņemtu lēmumu par trauksmes celšanas gadījumiem, atbilstoši Trauksmes celšanas likumam. Vidutāja loma ir svarīga, lai aizsargātu trauksmes cēlēja identitāti, it sevišķi gadījumos, kad trauksmes cēlējam varētu būt par to šaubas tiešā kontaktā ar kompetento institūciju.

.

Alianse analizēs esošos likumus un ierosinās jaunus likumus, lai veicinātu atklātību un novērstu korupciju Latvijā.

.

Alianse veidos ciešu sadarbību starp alianses partneriem, lai veicinātu informācijas apmaiņu un sadarbību ar kopējiem projektiem.

.

KAS FINANSĒS ALIANSES DARBU?

.

Uzņēmumi, privātpersonas un fondi, kas vēlas veidot Latviju kā godīgu labklājības zemi, kurā katrs var dzīvot labu un pārtikušu dzīvi.

.

KĀ ZIEDOT ALIANSEI?

.

Sabiedrība par atklātību „Delna” – Reģ.Nr. 40008037054

SEB LV55UNLA0055000577520

SWED LV56HABA0552044893970

Pārskaitījuma mērķis:

«Alianse pret korupciju Latvijā»

 

ALIANSES KONTAKTI:

Alianses vadītāja: Inese Tauriņa

E-pasts: inese.taurina@delna.lv

Tālr.: + (371) 67285585

 

Pievienot komentāru

  • CPI2018Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

     

    rokas_gramataddddddbilde

    empiric_1