×

Godīga uzņēmējdarbība

Pretkorupcijas princips līdzās vides aizsardzībai, darba drošībai un cilvēktiesībām ir viens no četriem pīlāriem, kas ir svarīgi sociāli atbildīgam uzņēmumam un kas ir iekļauts arī ANO Globālajā līgumā.

Delnai jau sākotnēji bija skaidri saprotams, ka, lai novērstu korupcijas riskus sistēmiskā mērogā, ir jāstrādā kompleksi – ne tikai valsts sektorā, bet arī privātajā sektorā, veicinot uzņēmēju izpratni par godprātīgas darbības nozīmi. Delna savu darbu šajā jomā aizsāka 2005.gadā, kad tika organizēta arī starptautiska Baltijas un Ziemeļvalstu uzņēmumu vadītāju konference „Biznesa ētika: Baltijas un Ziemeļvalstu dialogs”.

Bizness pret korupciju

Pēdējo desmit gadu laikā starptautiskajā biznesa vidē “bizness pret korupciju” nostiprinās kā vispārpieņemts biznesa princips sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības ietvaros. Uzņēmumam ir jāuzņemas atbildība pret sabiedrību, kurā tas darbojas – saviem darbiniekiem, klientiem, biznesa partneriem un citiem sabiedrības pārstāvjiem. Iesaistoties koruptīvā darījumā ar valsts pārvaldes amatpersonu, uzņēmuma darbinieki apzog paši sevi un citus vietējās sabiedrības pārstāvjus, jo amatpersonai uzticētā vara tiek izmantota nevis vietējās sabiedrības interesēs, bet privāta labuma gūšanai.

Nostāja “bizness pret korupciju” nav mārketinga kampaņas sauklis, bet skaidru biznesa principu formulējums un to ieviešana uzņēmuma iekšējo kārtību regulējošos noteikumos. Tas nodrošina skaidrus rīcības standartus uzņēmuma darbiniekiem šaubīgās situācijās, stiprina labu pārvaldību uzņēmumā un ceļ uzņēmuma reputāciju sabiedrībā. Ar principa ieviešanu uzņēmums mazina savus korupcijas riskus, jo ikviens uzņēmuma sadarbības partneris un klients zina kādu attieksmi sagaidīs no uzņēmuma darbiniekiem.

Lai veicinātu pretkorupcijas noteikumu ieviešanu uzņēmumos, Delna piedāvā mājas lapu www.biznesspretkorupciju.lv, kas ir rokasgrāmata uzņēmumiem pretkorupcijas darbā.

Mājas lapā piedāvāts instrumentu kopums pretkorupcijas darbam uzņēmumā trīs līmeņos – uzņēmuma iekšējās darba organizācijas sakārtošana, atklātības un caurskatāmības veicināšana un uzņēmumu partnerība pretkorupcijas jomā. Šī pieeja tiek izmantota arī ANO Globālā līguma pretkorupcijas principa ieviešanai un balstās uz Transparency International praksi pretkorupcijas darbā privātajā sektorā un tās izstrādātajiem “Biznesa principiem kukuļošanas novēršanā”.

Mājas lapā atrodami paraugi ētikas kodeksam un uzņēmuma pretkorupcijas programmai, papildu metodiskie līdzekļi, normatīvie akti un citi informācijas avoti biznesa ētikas jautājumos.

Saistītie dokumenti:

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1