• Politiskās partijas

  Partiju iekšējā demokrātija

  Politiskajām partijām ir viens no svarīgākajiem
  demokrātijas elementiem, jo tās pilda daudzas ļoti būtiskas funkcijas
  sabiedrības pārvaldīšanā. Partijas pirmām kārtām veido saikni starp
  iedzīvotājiem un valsts varu. Politiskā vara ir jebkuras politiskās partijas
  mērķis, lai varētu pārstāvēt noteiktu sabiedrības grupu intereses. Partijām bez
  šīs pārstāvniecības funkcijas ir arī virkne citu uzdevumu, tai skaitā
  sabiedrības politiskās līdzdalības nodrošināšana, politiskās socializācijas
  funkcija – indivīds tajās iegūst zināšanas un priekšstatu par politiskajām
  norisēm. Nozīmīgāko politisko ideju, lēmumu, priekšlikumi aizsākas politiskajās
  partijās. Tāpat partijas ir tās, kuras
  veido politisko eliti, atlasa valsts līderus – no sava vidus izvēlas pārstāvjus, kuri kandidē vēlēšanās un pēc
  ievēlēšanas ieņem amatus valsts pārvaldē, politiskajās institūcijās. Ņemot vērā
  visas šīs funkcijas, būtisks ir jautājums par to, kāda ir partiju iekšējā
  pārvalde, cik liela loma partijās tiek piešķirta biedriem, piemēram, lemjot par
  partijas vadītājiem, izpildinstitūciju locekļiem, partijas programmu, kā arī
  partijas vēlēšanu kandidātu sarakstu. Tādēļ varētu teikt, ka partiju iekšējai
  demokrātijai ir ļoti būtiska nozīme gan no procesa viedokļa – lai partiju
  biedri varētu līdzdarboties partijas dzīvē un audzēt kompetenci, iegūt politisko
  pieredzi, gan arī no rezultāta viedokļa – iekšējā demokrātija palīdz partijām
  precīzāk identificēt galvenās partijas elektorāta intereses, izraudzīties
  vēlētājiem vislabāko izvēli, ko partija var piedāvāt vēlēšanās, publiskos
  amatos utt. Tas, cik veiksmīgi un pēc kādiem iekšējiem principiem partijas veic
  minētās funkcijas, lielā mērā ietekmē demokrātijas kvalitāti, savukārt lēmumu
  pieņemšanas procedūras partijā lielā mērā atspoguļo partijas darbības metodes
  un principus vēlāk publiskajā politikā.

  Eirobarometra dati liecina, ka Latvijā neuzticēšanās
  līmenis politiskajām partijām ir augstākais Eiropas savienības valstu vidū.
  2008.gada rudenī 91% iedzīvotāju neuzticējās politiskajām partijām un šis
  neuzticēšanās līmenis jau vairākus gadus saglabājas vienmērīgi augsts
  (2007.gadā 88%). Neuzticēšanās politiskajām partijām Latvijā iet roku rokā ar
  zemu iedzīvotāju līdzdalību tajās. Latvijā līdzdalība politiskajās partijās ir
  viena no zemākajām Eiropā. Pēc dažādiem datiem Latvijā līdzdalība politiskajās
  partijās svārstās no 1.5% – līdz aptuveni 0.9% iedzīvotāju, kamēr vidējais
  rādītājs Eiropā ir 5%.

  Ņemot vērā šīs tendences, Delna pirms 2009.gada pašvaldību
  vēlēšanām īstenoja projektu “Cik demokrātiskas ir Latvijas politiskās partijas
  – vēlēšanu kandidātu izvirzīšanas kārtība un kritēŗiji 2009.gada pašvaldību
  vēlēšanās Rīgā un Jūrmalā”. Projekts tika īstenots divās daļās, no kurām

  viena bija saistīta
  ar padziļinātu izpēti par vēlēšanu sarakstu veidošanu pirms pašvaldību
  vēlēšanām.

  Savukārt otra projekta daļa bija deputātu kandidātu datu
  bāzes sagatavošana. Datu bāze ir

  apskatāma
  Sabiedrības par atklātību – Delna mājas lapā www.delna.lv/lat/velesanas-2009.

  Šis pētījums ir veikts ar mērķi noskaidrot lielāko
  politisko partiju praksi deputātu kandidātu

  sarakstu veidošanā,
  analizējot partiju biedru iesaisti šajā procesā. Pētījumā tika analizēti
  partiju

  darbību regulējošie
  normatīvie akti, partiju statūti. Lai noskaidrotu praksi vēlēšanu sarakstu

  veidošanā, tika
  veiktas standartizētas intervijas ar partiju pārstāvjiem.

  Projekta ietvaros
  tika veiktas 30 intervijas ar desmit lielāko partiju dažāda līmeņa pārstāvjiem
  Rīgā un Jūrmalā, lai iegūtu informāciju par partiju praksi vēlēšanu sarakstu
  veidošanā.

  Projekta
  noslēgumā izstrādāts pētījums “Cik
  demokrātiskas ir Latvijas politiskās partijas? Vēlēšanu sarakstu veidošana
  pirms 2009.gada pašvaldību vēlēšanām”
  , kas bija pirmais tāda veida pētījums
  Latvijā. Projekts
  tika īstenots ar Sorosa fonda – Latvija finansiālu atbalstu.

  Partiju
  ziedotāju analīze

  Pirms
  2006.gada vēlēšanām Delna pievērsa uzmanību partiju ienākumiem, analizējot
  lielāko politisko partiju ziedotāju struktūru. Starpziņojuma ietvaros tika sniegts
  ieskats pirmajos secinājumos, analizējot partiju ienākumus laika periodā no
  2005.gada 1. janvāra līdz pat 2006.gada maijam. Analīzes mērķis bija atklāt,
  vai pastāv savstarpēja sakarība starp ziedojumiem politiskajām partijām un
  lēmumiem par kadru izmaiņām valsts un pašvaldībai piederošo uzņēmumu padomēs un
  valdēs. Pētījumā konstatētie rezultāti to apstiprināja, tāpēc Delna pievērsa
  sabiedrības uzmanību problēmai, kad no vienas puses partijas caur uzņēmumu
  valdēm un padomēm saņem netiešu valsts finansējumu un no otras puses politizē
  valsts īpašumu pārvaldi, attālinoties no to darbības pamata. Analizējot partiju
  ziedojumus minētajā laika periodā tika secināts, ka, pirmkārt, vērojama partiju
  atkarība no lielajiem ziedotājiem. Otrkārt, visai nozīmīgu partiju ienākumu
  daļu veido ziedojumi no tām amatpersonām, kas ieņem amatus valsts vai
  pašvaldības uzņēmumu padomēs.

  Ar
  pētījumu var iepazīties šeit.

  Pētījums īstenots ar Open
  Society Institute finansiālo atbalstu

  • CPI2018Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

    

   rokas_gramataddddddbilde

   empiric_1