• Vēlēšanu novērošana

  Brīvas un godīgas vēlēšanas ir viens no būtiskākajiem demokrātiskas valsts elementiem, jo tas ir brīdis, kad sabiedrība var īstenot
  savu uzrauga lomu, izvērtējot politiķu darbību, programmas un solījumus. Kā liecina virkne starptautisku piemēru un arī Latvijas pieredze, viens no izšķirošiem apstākļiem veiksmei vēlēšanās ir plaša publicitāte masu medijos un iedarbīgas politiskās reklāmas, kuru izvietošanai partijām nepieciešami ievērojami finanšu resursi. Lai vēlēšanas noritētu godīgi, nepieciešami visām partijām vienlīdzīgi spēles noteikumi, citādi var veidoties situācijas, ka vēlēšanās izšķirošais ir partiju turīgums, ne partiju nostādnes vai iepriekšējās darbības izvērtējums, jo ar milzīgu reklāmas apjomu tās var dominēt publiskajā telpā un ietekmēt vēlētāju izvēli. Lai partijas šādus līdzekļus varētu savā rīcībā iegūt, tām jāiegūst savi atbalstītāji un potenciālie ziedotāji. Partiju finanšu eksperti norāda – jo diversificētāki partiju finanšu avoti, jo mazāks risks, ka partijas kļūst atkarīgas no kādām konkrētām interesēm. Līdzšinējā Latvijas pieredze liecina, ka partijas pārtiek no dažu personu apjomīgiem ziedojumiem, tādēļ tas paaugstina risku, ka partiju un ziedotāju starpā veidojas atkarības attiecības un partijas kļūst par dažu turīgu personu kabatas organizācijām, ar kuru starpniecību var panākt savtīgu labumu. Uz nelikumīgu vai pret sabiedrības interesēm vērstu politisko partiju finansēšanu, kā vienu no būtiskākajām politiskās korupcijas jomām Latvijā, norādīja arī Pasaules Banka 2000.gadā publicētajā ziņojumā par korupciju pārejas perioda valstīs. Ziņojuma rezultāti stimulēja, ka tika uzsākts darbs pie likuma izstrādes par politisko partiju finansēšanu, šajā procesā aktīvi
  iesaistījās arī Delna. Tādēļ darbs politiskās korupcijas mazināšanā ir kļuvis par vienu no Delnas darbības prioritātēm. Delna ir aktīvi strādājusi, lai mazinātu politiskās korupcijas izplatību, gan ar likumdošanas iniciatīvām, aktīvi strādājot pie partiju darbības atklātības veicināšanas, gan arī uzraugot partiju darbību, jo īpaši priekšvēlēšanu laikā, lai pievērstu sabiedrības uzmanību gadījumiem, kad partijas pārkāpj partiju finansēšanas noteikumus un aicinātu sabiedrību kritiski izvērtēt partiju darbību. Vēlēšanu kampaņu novērošana palīdz arī atklāt trūkumus normatīvajos aktos, kuru novēršanā notiek aktīvs darbs starpvēlēšanu periodā, tādēļ Delnas darbs ar šiem jautājumiem turpinās, lai arvien pilnveidotu partiju finansēšanas sistēmu.

  2009.gada pašvaldību vēlēšanu datu bāze “Vēlēšanas 2009”

  Pirms 2009.gada pašvaldību vēlēšanām Delna pievērsās jautājumam par partiju atbildīgumu vēlēšanu kandidātu
  sarakstu veidošanā. Lai mudinātu partijas rūpīgāk izvērtēt vēlēšanu sarakstos iekļauto personu iepriekšējo darbību un tādējādi atbildīgāk veidot piedāvājumu
  vēlētājiem, Delna vēlēšanu datu bāzē apkopoja publiski pieejamo informāciju par
  vēlēšanu kandidātiem lielākajās politiskajās partijās Rīgas un Jūrmalas
  vēlēšanās. Datu bāzes mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību gadījumiem, kad
  sarakstos iekļauti kandidāti ar neviennozīmīgu reputāciju. Piemēram, ja
  partijas deputāta kandidātam ir izvirzīta apsūdzība par iespējamu iesaisti
  koruptīvās darbībās, ja kandidāts ir atradies interešu konfliktā, ja kandidāts
  ir ar apšaubāmu reputāciju saistībā ar iespējamu neētisku rīcību vai iesaisti
  koruptīvās darbībās, kandidātam ir lieli skaidrās naudas uzkrājumi un viņš/viņa
  nespēj to pamatot vēlētājiem, kandidātam vai tā pārstāvētajam uzņēmumam ir
  lieli nodokļu parādi pret valsti, kandidāts vairākkārtīgi ir mainījis politiskās partijas. Kandidāti tika vērtēti pēc publiski pieejamās
  informācijas, kāda atrodama plašsaziņas līdzekļos, ziņu aģentūru materiālos,
  datu bāzēs. Ņemot vērā Delnas mērķi veicināt
  sabiedrības un politiķu neiecietību pret korupciju, atklāta diskusija par to,
  kā partijas izvēlas kandidātus, veidojot vēlēšanu sarakstus, varētu potenciāli
  kalpot šī mērķa sasniegšanai. Datu bāze tika veidota projekta “Cik
  demokrātiskas ir Latvijas politiskās partijas – vēlēšanu kandidātu izvirzīšanas
  kārtība un kritēriji 2009.gada pašvaldību vēlēšanās Rīgā un Jūrmalā” ietvaros,
  ko finansiāli atbalstīja Sorosa fonds – Latvija. Ar datu bāzi var iepazīties šeit.

   

  Administratīvo
  resursu izmantošanas novērošana pirms 2005.gada pašvaldību vēlēšanām un
  2006.gada Saeimas vēlēšanām

  Ņemot vērā arvien
  pieaugošās partiju grūtības piesaistīt plašus ziedojumus partiju vajadzībām, kā
  arī stingros ierobežojumus partiju tēriņiem kampaņās, ievērojami pieaug risks,
  ka partijas kampaņas vajadzībām meklēs citus kampaņu finansēšanas veidus, lai
  veicinātu lielāku partijas atpazīstamību. Publiskā amata un tā pienākumu
  izpildei nepieciešamie līdzekļi var tikt izmantoti kā nozīmīgs partiju
  priekšvēlēšanu kampaņu ierocis. 2004.gada nogalē Delna pievērsās līdz tam
  neskartai, bet ļoti nozīmīgai tēmai – valsts vai pašvaldību resursu
  izmantošanas novēršanai priekšvēlēšanu kampaņās. Ar to Delna saprot sabiedrības
  dāvātās uzticības, varas un autoritātes ļaunprātīgu izmantošanu, lai gūtu
  papildu priekšrocības, nodrošinot savas personīgās vai politiskās partijas
  pārvēlēšanas iespējas. Valdošajām partijām jau a priori ir priekšrocības lielāka finansējuma piesaistei partijas
  vajadzībām, taču arī ieņemamie amati un tiem piederošie resursi var būtiski
  ietekmēt vēlēšanu iznākumu. Varas jeb administratīvie resursi – kā iespēja lemt
  par valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļu sadali, piekļuve masu medijiem,
  tiesības pieņemt lēmumus un amatam piederošā autoritāte – var tikt izmantota
  populistiskiem un savtīgiem nolūkiem priekšvēlēšanu laikā.

   

  Gan pirms 2005.gada
  pašvaldību vēlēšanām, gan arī pirms 2006. gada Saeimas vēlēšanām Delna novēroja
  virkni gadījumu, kad pie varas esošās politiskās partijas izmanto savas varas
  pozīcijas, lai veicinātu pārvēlēšanu, piemēram, izmantojot publiskām
  amatpersonām piemītošo autoritāti, kā amatpersonām piedaloties virknē publisku
  pasākumu, kas netieši varētu tikt uzskatīti par priekšvēlēšanu aģitāciju,
  piemēram, premjerministra A.Kalvīša braucieni darba vizītēs pa Latviju pirms
  vēlēšanām, kuri sakrīt ar partijas priekšvēlēšanu aktivitātēm A.Kalvīša apmeklētajās
  pilsētās, ar partijas atribūtiku utt. Tāpat tika secināts, pa priekšvēlēšanu
  kampaņu vajadzībām tiek pakārtota lēmumu pieņemšana, īpaši uz attiecībā uz
  sociāli mazaizsargātām grupām, piešķirot pabalstus, bonusus. Tāpat arī politiku
  īstenošana, piemēram, ministrijām veicot plašas sabiedrības aptaujas īsi pirms
  vēlēšanām, ar kurām vienlaicīgi tiek vairota ministra atpazīstamība, piemēram,
  aptaujas anketās norādot informāciju par ministra dzīves gājumu utt. Ar
  būtiskākajām konstatētajām problēmām, kā arī rekomendācijām, kā mazināt
  administratīvo resursu izmantošanu, var iepazīties projekta ziņojumos, kurus
  var izlasīt šeit: „Administratīvo resursu izmantošanas novērošana pirms
  2005.gada pašvaldību vēlēšanām
  ” un “Administratīvo resursu izmantošanas
  novērošana pirms 2006.gada Saeimas vēlēšanām”
  .

   

  Citi
  resursi:

  Stafecka L. „Kompleksā pieeja” valsts sagrābšanai Portāls Politika.lv, 13.02.2007. Raksta versija angļu valodā

  Timofejevs P., Stafecka L. Kā tiek izmantoti pašvaldību resursi pirms vēlēšanām? Diena, 16.12.2004. Administratīvo resursu izmantošana vēlēšanās: Jaunzēlandes, Lielbritānijas, Vācijas, Francijas un Polijas salīdzinājums.

  2002

  “Atklāti par 8.Saeimas priekšvēlēšanu kampaņas finansēm”

  Paplašinot pirms 2001.gada pašvaldību vēlēšanām aizsāktās
  aktivitātes, kas vērstas uz lielāku partiju finanšu atklātību, Delna un Sorosa
  fonds – Latvija īstenoja kopprojektu “Atklāti par 8.Saeimas priekšvēlēšanu
  kampaņas finansēm”, kura ietvaros analizēja gan partiju publicitāti medijos,
  gan arī ienākumus un izdevumus priekšvēlēšanu kampaņā. Viens no pētījuma
  secinājumiem bija, ka 8.Saeimas vēlēšanas visām partijām kopā izmaksās aptuveni
  4 miljonus. Šāda kopsumma nozīmē, ka, saskaņā ar oficiāli deklarēto, partijas
  kopā priekšvēlēšanu aģitācijai uz vienu balsstiesīgo vēlētāju varētu iztērēt
  2.8 latus. Tas ir augsts rādītājs, pat salīdzinot ar attīstītajām rietumu
  demokrātijām. 2002.gada jūnijā Saeima pieņēma grozījumus politisko partiju
  finansēšanas likumā nosakot, ka mēnesi pirms vēlēšanām partijām jāsniedz
  atskaites par to priekšvēlēšanu aģitācijai izdoto, kā arī Internetā jāpublisko
  to ziedotāju saraksti. Šis bija pirmais likumdevēja solis pretī lielākai
  atklātībai partiju finansēs, un pavēra plašākas iespējas sabiedrībai uzdot
  partijām daudz precīzākus jautājumus un ieskatīties partiju “virtuvē”, kas šajā
  projektā tika arī veiksmīgi izmantots.

   

  Projekta materiāli:

  Politisko partiju
  izdevumu – ieņēmumu analīze pirms 8. Saeimas vēlēšanām. 2002.gada 1.oktobrī
  Iespējamās slēptās
  reklāmas gadījumu analīze medijos pirms 8. Saeimas vēlēšanām

  Citi resursi:

  Voika
  I. Kā naudu tērē, tā valsti vadīs. Diena, 17.10.2003

  Voika I. Likumam
  jāprasa atklāta spēle
  . Portāls Politika.lv 02.10.2001

   

  2001
  “Atklātība partiju finansēšanā”

  2001.gada pirmajā pusgadā tika īstenots pirmais plašākais
  partiju finansēšanas jautājumu pētījums ar augsta līmeņa dažādu nozaru ekspertu
  līdzdalību tā veidošanā un īstenošanā. Delnas un Sorosa fonda – Latvija
  kopprojekts “Atklātība partiju finansēšanā” tika īstenots, lai pievērstu
  sabiedrības uzmanību pašas sabiedrības kontroles iespējamībai un panāktu
  lielāku atklātību un pārskatāmību partiju finanšu plūsmās un atskaites sistēmās
  sabiedrībai. Projekta galvenais izpētes objekts bija 2001.gada priekšvēlēšanu
  kampaņā iztērētie partiju finanšu līdzekļi. Gūtie secinājumi un ieteikumi, kā
  uzlabot partiju finansēšanas atklātību un uzticību sabiedrībā Latvijā, apkopoti
  projekta ziņojumā.
  Projekta ietvaros tika veikts arī mediju monitorings presē un televīzijā.

  Lai pārliecinātos par žurnālistikas profesionālo
  pamatprincipu ievērošanu pirmsvēlēšanu periodā un atklātu iespējamos slēptās
  reklāmas gadījumus presē, no 2001.gada 10.februāra līdz 10.martam tika
  analizēti divpadsmit populārākie nacionālās un reģionālās preses izdevumi
  latviešu un krievu valodā – Lauku Avīze,DienaNeatkarīgā Rīta AvīzeRīgas BalssPanorama Latvii un Čas, kā arī LiesmaRēzeknes
  Vēstis
  MillionZemgales ZiņasKurzemes Vārds un Ventas Balss. Pētījumā identificētas 232
  publikācijas, kas vieš aizdomas par slēptu politisko reklāmu pirms pašvaldību
  vēlēšanām. Pētījumā atklājās piecas biežāk sastopamās problēmas – kandidātu vai
  sarakstu reklamēšana, kas nav apzīmēta kā politiskā reklāma (55 gadījumi);
  informatīvi materiāli, kas nodrošina pozitīvu publicitāti kandidātiem vai
  nomelno tos (47); pozitīvas intervijas (33); vienpusīgums informatīvajos
  materiālos (24); ar politiku nesaistīta pozitīva publicitāte kandidātam (22).
  Visbiežāk pārkāpumi konstatēti krievu presē (62% no kopskaita), bet vietējos
  laikrakstos publicēti 24% aizdomīgo rakstu.

  Ar pētījumu var iepazīties šeit.

   

  Līdzīgs monitorings šai laikā tika veikts arī Latvijas Televīzijas kanālos. Tā mērķis bija noskaidrot, vai TV kanālos
  pirmsvēlēšanu laikā parādās materiāli, kas varētu tikt klasificēti kā slēptā
  politiskā reklāma. Projekta ietvaros no 2001. gada 28.februāra līdz 12. artam
  tika monitorēti četri televīzijas kanāli – LTV-1, LTV-2, LNT un TV3, kopumā
  raidījumi aptuveni 20 000 minūšu ilgumā.

  Tika konstatēts, ka visos TV kanālos pirmsvēlēšanu laikā
  bija atrodami materiāli, kas varētu tikt uzskatīti par slēpto politisko
  reklāmu.  Gadījumi norāda uz būtisku žurnālistikas profesionālo un ētikas
  principu pārkāpšanu, kas var būt gan TV raidījuma uzpirkšanas, gan arī
  neprofesionalitātes rezultāts. Visvairāk pārkāpumu gadījumi pārkāpumi ir
  saistīti ar to, ka atsevišķi politiķi atkārtoti parādās dažos raidījumos, kuros
  žurnālisti politiķiem uzdod vieglus un patīkamus jautājumus. LNT raidījumos
  kopumā tika atrasti 109 gadījumi, kas varētu tikt uzskatīti par pārkāpumiem
  (51% no kopskaita), LTV-2 tika atrasti 78 gadījumi (36%), TV3 – 15 gadījumi
  (7%) un LTV-1 – 13 gadījumi (6%).

   

  Ar pētījumu var iepazīties šeit.

  • CPI2018Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

    

   rokas_gramataddddddbilde

   empiric_1