×

TRAUKSMES CELŠANA

 

KAS IR TRAUKSMES CĒLĒJS UN KĀPĒC CELT TRAUKSMI?

2019. gada 1. maijā ir stājies spēkā “Trauksmes celšanas likums”. Atbilstoši likumā noteiktajai definīcijai, trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

 

Ceļot trauksmi par pārkāpumiem, iespējams novērst valsts līdzekļu nelietderīgu izmantošanu un izkrāpšanu, atgūt līdzekļus, kas aizplūst krāpšanas un korupcijas shēmās, nodrošināt likuma un cilvēktiesību ievērošanu. Trauksmes celšanas instrumentu var piemērot daudzām nozarēm. Piemēram, ziņojot par pārkāpumiem veselības aprūpes jomā, var apturēt bīstamu prakšu vai medikamentu lietošanu un glābt cilvēku dzīvības.

 

TRAUKSMES CĒLĒJU AIZSARDZĪBA

Trauksmes celšanas likums paredz trauksmes cēlējam un viņa radiniekiem tiesības uz:

1) identitātes aizsardzību;

2) aizsardzību pret trauksmes celšanas dēļ radītām nelabvēlīgām sekām;

3) valsts nodrošinātu juridisko palīdzību;

4) atbrīvošanu no tiesāšanās izdevumu samaksas civilprocesā un valsts nodevas samaksas administratīvajā procesā tiesā;

5) pagaidu aizsardzību civilprocesā un administratīvajā procesā tiesā;

6) atbrīvošanu no juridiskās atbildības;

7) atbilstīgu atlīdzinājumu par zaudējumiem vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu;

8) konsultācijām par savu tiesību aizsardzību.

.

Delnas mērķis ir panākt likuma efektīvu ieviešanu Latvijā. Aizsardzības nodrošinājums praksē svarīgs, lai sabiedrība uzdrošinātos ziņot par korupciju, uzņemtos atbildību par līdzcilvēkiem un valsti. Latvijas iedzīvotāji ziņošanu par korupciju neuzskata par ierastu praksi. Dažādās aptaujās kā galvenais iemesls neziņošanai tiek minētas bailes no sekām un aizsardzības trūkums.

 

ZIŅOŠANAS MEHĀNISMI

Lai veicinātu koruptīvu gadījumu izgaismošanu, svarīgi, lai institūcijās, uzņēmumos un arī nevalstiskajās organizācijās būtu iekšējie ziņošanas mehānismi. Ja mehānisma nav, daudz mazāka iespēja, ka kāds par pārkāpumiem cels trauksmi un darīs to laikus, lai novērstu potenciālās sekas.

.

Likums paredz izveidot iekšējās trauksmes celšanas sistēmas valsts institūcijās un tajās privātajās kompānijās, kurās ir vairāk nekā 50 nodarbinātie. Sistēmām jānodrošina nodarbinātajiem iespēja droši ziņot par pārkāpumiem un jāgarantē viņiem aizsardzība.

.

Delna sniedz labajā pasaules un Latvijas praksē balstītu atbalstu uzņēmējiem un valsts iestādēm iekšējo trauksmes celšanas sistēmu izveidē un pilnveidē, organizējot praktiskus seminārus uzņēmumu pārstāvjiem (piemērs), izstrādājot iekšējās sistēmas un piedāvājot darbinieku apmācības.

 

CEL TRAUKSMI PAR PRETTIESISKĀM DARBĪBĀM!

Trauksmes celšanas likuma 9. pants paredz iespēju trauksmes cēlējiem vērsties biedrībās un nodibinājumos, piemēram, Delnā, kas tālāk var viņus pārstāvēt.

.

Delna jau daudzus gadus strādā ar trauksmes cēlējiem un to aizsardzību, un ir saņēmusi un turpina saņemt vairākus desmitus ziņojumu gadā. Delna uzklausa trauksmes cēlējus, rūpīgi analizē saņemto informāciju un sniedz atbalstu, ievērojot konfidencialitātes principu. Nodrošinām konsultācijas, gadījumu publicitāti un lietas tālāku virzīšanu saviem spēkiem vai piesaistot neatkarīgus juristus. Delna neatklāj trauksmes cēlēju identitāti.

.

Atbilstoši likumam, trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi īpaši par šādiem pārkāpumiem:

1) amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;

2) korupciju;

3) krāpšanu;

4) publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;

5) izvairīšanos no nodokļu samaksas;

6) sabiedrības veselības apdraudējumu;

7) pārtikas drošības apdraudējumu;

8) būvniecības drošības apdraudējumu;

9) vides drošības apdraudējumu;

10) darba drošības apdraudējumu;

11) sabiedriskās kārtības apdraudējumu;

12) cilvēktiesību pārkāpumu;

13) pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;

14) pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;

15) konkurences tiesību pārkāpumu.

.

.

SAZINIETIES AR DELNU, JA*:

  • Vēlaties paziņot par iespējamu korupciju un/vai saņemt bezmaksas juridisko konsultāciju – esat iespējamas korupcijas upuris vai liecinieks;
  • Vēlaties saņemt atbalstu sistēmiskas korupcijas gadījumu risināšanā vai korupcijas risku novēršanā, vēršoties pie atbildīgajām amatpersonām un medijiem;
  • Jūsu uzņēmumam vai institūcijai nepieciešams atbalsts iekšējo trauksmes celšanas sistēmu izveidē vai pilnveidē.

* Delna sniedz bezmaksas juridiskās konsultācijas iespēju robežās, savas kompetences ietvaros.

.

.

DELNAS VEIDOTIE RESURSI PAR TRAUKSMES CELŠANU

 

.

PAPILDU INFORMĀCIJA PAR TRAUKSMES CELŠANU

.

 

  • CPI2018Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

     

    rokas_gramataddddddbilde

    empiric_1