• 2005.gada darbības pārskats

  AKTĪVS
  Nr. Pārskata
  gads
  Iepriekšējais periods
  1 Ilgtermiņa ieguldījumi
  II Pamatlīdzekļi 88 765 82 907
  1 Nekustamais īpašums 82 875 82 875
  2 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 5 890 32
  pamatlīdzekļi 8975
  pamatlīdzekļu nolietojums -3085
  2 Apgrozāmie līdzekļi 24 930 23524
  I Krājumi
  2 Preces 2 862 1353
  II Debitori 2 343 129
  drošības nauda 16
  pircēju parādi 1086
  pārmaksātais nekustamā īpašuma nodoklis 1088
  pārmaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 153
  IV Nauda 19 725 22042
  Bilance 113 695 106 431
  Padomes priekšsēdētājs Roberts Putnis
  PASĪVS
  Nr. Pārskata gads Iepriekšējais periods
  I Fondi
  3 Rezerves fonds 45404 40956
  II Ilgtermiņa kreditori
  1 Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 58095 57685
  III Īstermiņa kreditori
  1 Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 5977 5000
  2 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 267 803
  3 Pārējie kreditori 3952 1987
  norēķini ar piegādātājiem 484
  nepareizi ieskaitīta nauda 3010
  norēķini par avansiem (avansa norēķini) 458
  Bilance 113 695 106 431
  Padomes priekšsēdētājs Roberts Putnis
  • CPI2018Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

    

   rokas_gramataddddddbilde

   empiric_1