• 2008.gads

  Biedrība
  “Sabiedrība par atklātību – Delna”
  40008037054
  IEŅĒMUMUUN
  IZDEVUMUPĀRSKATSPAR
  2008. GADU
  Nr Rādītāji Par pārskata gadu Par iepriekšējo gadu
  I Biedru nauda,
  iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas
  392 340
  II Saņemti ziedojumi un davinājumi 40267 59580
  Vispārējie 28910
  Noteiktiem mērķiem 11358
  III Saņemtie mantojumi 0 0
  IV Saņemtās dotācijas 0 4985
  V Ieņēmumi no
  saimnieciskās darbības
  1588 3568
  konsultācijas 150
  telpu īre 960
  citi
  ieņēmumi
  478
  VI Citi ieņēmumi 139805 146947
  projekti 138061
  bankas procenti 23
  Citi ieņēmumi (tai
  skaitā ārvalstu projektu PVN atmaksa)
  1721
  VII Ieņēmumi kopā 182053 215420
  VIII Izdevumi
  1. Naudas maksājumi
  personām
  0 0
  2. Materiālu izdevumi 1253 4576
  3. Algas 83080 95727
  4 .Sociālās
  apdrosināšanas maksājumi
  20014 23061
  5. Pamatlīdzekļu un
  nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana
  8335 4494
  6. Citi izdevumi 50278 137814
  Sakaru izdevumi 3183
  kantora izdevumi 1434
  telpu īre 8103
  biroja apkalpošanas
  izdevumi, elektroenerģija
  2845
  biroja tehnikas
  apkope un piederumi
  1141
  biroja remonts 8255
  transporta izdevumi 3226
  pasākumu servisa
  izdevumi, reprezentācijas izdevumi, izdales materiāli
  1387
  īpašuma apdrošināšana 244
  pasta izdevumi 567
  revizijas izdevumi,
  juristu pakalpojumi
  1180
  autoratlīdzības 2390
  reprezentācijas
  izdevumi
  538
  pārējie izdevumi 2145
  komandējumu izdevumi 1811
  naudas apgrozījuma
  blakus izdevumi
  417
  reklāma 228
  zaudējumi no valūtas
  kursa svārstībām
  788
  Kredītu procenti 10308
  Norakstītie
  pamatlīdzekļi
  88
  IX Nodokļi 54 32
  zemes nodoklis 54
  X Izdevumi kopā 163013 265705
  XI Ieņēmumu un izdevumu
  starpība
  19040 -50285
  Direktore Laura Miķelsone