×

Delna aicina Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju sniegt negatīvu atzinumu Jūrmalas pilsētas domes noteiktajai teritorijas plānojuma grozījumu gala redakcijai un izvērtēt deputātu rīcību

Rīgā, 2007.gada 8.februārī

Vairāku teritoriju plānotais zonējums un apbūves noteikumi, kā arī to izstrādes kārtība, rada pārliecību, ka atsevišķu grozījumu nepieciešamība pamatojas nevis pilsētas attīstības interesēs, bet gan tikai atsevišķu privātīpašnieku biznesa interesēs, ignorējot sabiedrības protestus un valsts institūciju atzinumus. Pārliecību, ka notiek atsevišķu privātīpašnieku interešu lobēšana, stiprina tas, ka citu privātīpašnieku iesniegumi nav tikuši atbalstīti vai vispār nav tikuši vērtēti, lai gan faktiskā situācija ir bijusi līdzīga.

Jūrmalas pilsētas dome 2006.gada 7.decembra sēdē ir pārkāpusi teritorijas plānošanas procedūru, pieņemot lēmumu atbalstīt trīs jaunus iesniegumus un uzliekot par pienākumu darba grupai izstrādāt grozījumu gala redakciju, atbilstoši domes lemtajam. Ne dome, ne darba grupa nav vērtējusi pārējos sabiedriskās apspriešanas gaitā saņemtos iesniegumus par jaunām iecerēm, tādējādi pārkāpjot vienlīdzības principu. šāda domes attieksme pret iesniegumiem norāda uz to, ka notikusī sabiedriskā apspriešana nebija vērsta uz patiesu sabiedrības interešu noskaidrošanu. Turklāt, lemjot darba grupas vietā, dome ir manipulējusi ar sabiedriskajām organizācijām, kuras ir iekļautas darba grupā.

Vairākās teritorijās, nosakot lietošanas mērķi un apbūves noteikumus, nav ņemtas vērā Jūrmalas pilsētas un sabiedrības intereses, Vides pārskats, kā arī valsts iestāžu atzinumi, jo īpaši Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes un Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes atzinumi.

Piemēram, apbūves noteikumos paredzētie izņēmumi teritorijām Alkšņu ielā 29, Alkšņu ielā 30 un Atbalss ielā 1, paredzot iespēju ar detālplānu noteikt stāvu skaitu, apbūves blīvumu un citus rādītājus, kas būtu pretēji teritorijas plānojumā noteiktajiem, neatbilst Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem. Plānotā atpūtas kompleksa būvniecība ir kompleksi jāizvērtē teritorijas plānošanas, nevis detālplānošanas gaitā.

Neskatoties uz darba grupā panākto kompromisu, ka teritorijai Bražciems 0701 tiek noteikts lietošanas mērķis kūrorts (mainot no dabas pamatnes) un to, ka šajā teritorijā Jūrmalas pilsētas interesēs un arī vides interesēs (atbilstoši Vides pārskatam) nav pieļaujama privātmāju apbūve, teritorijas plānojuma grozījumu gala redakcijā šī teritorija bez jebkāda pamatojuma ir noteikta par jauktu darījumu, atpūtas un dzīvojamo teritoriju.

Pozitīvas dabas pamatņu “bilances” izveidošanai, Jaunķemeru un ķemeru teritorijas tika izslēgtas no kūrorta teritorijas (Kūdra) un pārvērstas par dabas pamatni, taču ir saņemti vairāki iesniegumi, kuros norādīts, ka šāds lēmums nav bijis pamatots. Darba grupas rīcībā 24.janvāra sēdē nebija informācijas, kāpēc šādi grozījumi tika veikti, vai to pamatā ir svarīgas vides intereses, un vai ir tikusi izvērtēta to ietekme uz Jūrmalas pilsētas attīstību.

Nav uzskatāms par pamatotu lēmums grozīt uz apbūvējamu tikai teritoriju Avoti 52F, jo šīs teritorijas attīstību nepieciešams vērtēt pārējo blakusesošo teritoriju attīstības iespēju kontekstā.

Arī citās teritorijās, kas galvenokārt atrodas Baltijas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā vai applūstošajās teritorijās, veiktās izmaiņas ir negatīvi novērtētas gan Vides pārskatā, gan institūciju atzinumos, gan sabiedrības iesniegumos, taču Jūrmalas dome to nav ņēmusi vērā. Tāpat nav ņemti vērā iebildumi par daudzstāvu apbūves (līdz pat 12 stāviem) atļaušanu Kauguros, Slokā un Dubultos.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Delnas iepriekš izteiktajiem iebildumiem darba grupā, Delna uzskata, ka nav pieļaujams sniegt pozitīvu atzinumu teritorijas plānojuma grozījumu pašreizējai redakcijai.

Vienlaicīgi Delna aicina Jūrmalas domi izstrādāt pamatotu un Jūrmalas pilsētas interesēm atbilstošu grozījumu redakciju, un beidzot uzsākt darbu pie jaunā teritorijas plānojuma, kurā kompleksi risināt pilsētas attīstības jautājumus.

Kontaktinformācija:

Aiga Grišāne
Delnas projektu vadītāja
26399417
aiga@delna.lv

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52