×

Pēc garkalniešu uzvaras Satversmes tiesā Delna RAPLM un Vides ministrijai lūdz izvērtēt citu pašvaldību teritorijas plānojumu likumību un nepieciešamības gadījumā – tos atcelt

Pēc Delnas gatavotas Garkalnes pagasta iedzīvotāju sūdzības Satversmes tiesa 2007.gada 8.februārī atzina par antikonstitucionālu Lielā Baltezera applūstošās teritorijas apbūvi paredzošo Garkalnes teritorijas plānojuma daļu. Spriedums ir pamats tam, lai atbildīgās ministrijas no jauna izvērtētu arī citu pašvaldību teritorijas plānu atbilstību Aizsargjoslu likumam. šādu lūgumu Delna šodien ir nosūtījusi Vides ministrijai un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai (RAPLM). Delna lūdz RAPL ministru pretrunu gadījumos atcelt teritorijas plānojumu daļā, kas paredz applūstošo teritoriju apbūvi, un attiecīgi lūgt pašvaldības uzsākt teritorijas plānojuma grozījumus.

Satversmes tiesa spriedumā sniegusi Aizsargjoslu likuma interpretāciju (37.1.p.) saskaņā ar Satversmē garantētajām tiesībām uz labvēlīgu vidi (115.p.). Spriedums liedz apbūvi teritorijās ar applūdinājuma varbūtību vismaz reizi simts gados. Lauku apvidū tiek pieļautas tikai īslaicīgas lietošanas būves. Tāpat Satversmes tiesa norāda uz aizliegumu celt īpaši paredzētas aizsargbūves vai veikt teritorijas uzbēršanu ar mērķi pastāvīgi vai īslaicīgi apbūvēt attiecīgo aizsargjoslu.

Arī attiecībā uz applūstošajām teritorijām pilsētās un ciemos Satversmes tiesa norāda uz aizliegumu veikt applūstošas teritorijas uzbēršanu ar apbūves mērķi. Pašvaldībai gatavojot teritorijas plānu, arī ir jāņem vērā šo aizsargjoslas noteikšanas mērķi, un uzbēršana ar apbūves ieceri nedrīkst tikt paredzēta.

Ņemot vērā līdzšinējo Vides ministrijas un RAPLM praksi, Delnai ir pamats uzskatīt, ka Vides ministrija un Reģionālā attīstības un pašvaldību lietu ministrija varētu būt akceptējusi arī citus pašvaldību teritorijas plānojumus, kuri ir pretrunā ar Satversmes tiesas spriedumā noteikto Aizsargjoslu likuma interpretāciju un paredz nepamatotu applūstošo teritoriju apbūvi.

Delnas juridiskais analītiķis Kristaps Markovskis norāda, ka “līdz garkalniešu konstitucionālajai sūdzībai abas atbildīgās ministrijas nebija veikušas nekādus pasākumus, lai apturētu prettiesisku applūstošo teritoriju apbūvi. Gluži otrādi – Vides ministrija līdz šim vides aizsardzības vietā uzbēršanu un apbūvi bija atbalstījusi, pilnīgi pretēji Satversmes tiesai interpretējot Aizsargjoslu likumu. Vides ministrija vairākkārtīgi atteicās apturēt applūstošo teritoriju apbūvi. Savukārt, RAPLM apturēja Garkalnes teritorijas plānojumu tikai pēc tam, kad Satversmes tiesa jau bija pieņēmusi izskatīšanai iedzīvotāju konstitucionālo sūdzību. Līdz tam arī RAPLM atteicās reaģēt.”

Lieta Satversmes tiesā tika ierosināta pēc Delnas gatavotās 49 Garkalnes novada iedzīvotāju konstitucionālās sūdzības. Tajā iesniedzēji lūdza atzīt Garkalnes pagasta teritorijas plānojuma daļu, kas paredz Lielā Baltezera applūstošās teritorijas apbūvi, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam un 115.pantam un atzīt to par spēkā neesošu no Garkalnes pagasta teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīža, t.i.,2005.gada 4.janvāra. Sūdzību Satversmes tiesa apmierināja 2007.gada 8.februārī.

Kontaktpersona:
Delnas juridiskais analītiķis
Kristaps Markovskis
e-pasts: kristaps.markovskis@delna.lv
tālr.: 29588908


Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52