×

V/a „Jaunie trīs brāļi” vēlamās prioritātes pretkorupcijas darbā: turpināt komunikācijas uzlabošanu un labāk sagatavoties lielo būvniecības konkursu vadībai

“Sabiedrība par atklātību – Delna” šodien publiskotajā ziņojumā par pretkorupcijas darbu valsts aģentūrā “Jaunie Trīs brāļi” (J3b) norāda, ka J3b ir jāturpina uzlabot komunikācija ar sabiedrību un atsevišķām mērķa grupām. Kopumā J3b komunikāciju darbs ir ievērojami uzlabojies, aģentūra regulāri reaģē uz publiskiem pārmetumiem un sniedz detalizētu informāciju par savu darbu. Tomēr joprojām šis darbs ir nepietiekami plānots un nav proaktīvs. Aģentūra Delnas vērtējumā vēl nav gatava pilnā apjomā īstenot pretkorupcijas aktivitātes sagaidāmajos lielajos būvniecības konkursos. Ir veikts ievērojams darbs celtniecības nozares pārstāvju izglītošanā par piegādātāju korporatīvās sociālās atbildības saistībām projektu īstenošanā, bet modelis aģentūras rīcībai šo saistību uzraudzībā nav pilnīgs. Tāpat joprojām fragmentāras ir aģentūras pretkorupcijas aktivitātes, kurām ir jākļūst par visas iestādes darbības aptverošu elementu.

Kopumā Delna var fiksēt ievērojamu progresu gan darbinieku vispārējā izpratnē par pretkorupcijas darbu, gan iepirkumu jomas sakārtošanā. Pārskata periodā iepretim iepriekšējam ziņojumam nav iespējami pārmetumi vai aizdomas par neefektīvu J3b uzticēto līdzekļu izmantošanu aģentūras iepirkumos. Pēc Delnas iepriekšējā ziņojuma ieteikuma J3b izveidoja iepirkumu procedūru, kas pārsniedz likumā noteikto minimumu un ir uzskatāma par veiksmīgu labas prakses paraugu. J3b iepirkumu procedūras ir skaidri reglamentētas, tiek korekti veikta visa nepieciešamā dokumentācija, izvēles kritēriju izvēle un lēmums par pretendenta izvēli tiek pienācīgi pamatots. Delna veica visu iepirkumu no 1000 – 10 000LVL dokumentācijas pārbaudi un konstatē, J3b savos iepirkumos nodrošina pietiekamu konkurenci un spēj pierādīt izvēles pamatotību. Dažas ziņojumā minētās atkāpes nav uzskatāmas par būtiskiem pārkāpumiem.

Tomēr nepietiekami uzmanīgs ir bijis J3b darbs, pieprasot pretkorupcijas aktivitāšu īstenošanu sadarbības partneriem biznesa vidē. Virknē iepirkumu neprecīzi vai nepilnīgi tika īstenotas saistības biznesa pretkorupcijas īstenošanas jomā, kas izriet no J3b līguma ar Delnu. Tas gan ir izskaidrojams ar Latvijas biznesa vides ierobežoto korporatīvās sociālās atbildības izpratni un J3b prasību unikālo raksturu mūsu valstī.

Tomēr palielinoties izmaksām un aktivitāšu apjomam J3b īstenotajos projektos, piegādātāju loma pretkorupcijas darbā strauji pieaugs. Uzņēmējiem, kas pelnīs, būvējot “Jaunos trīs brāļus”, ir pienākums uzņemties lielu daļu atbildības par šo būvju godprātīgu uzcelšanu. Lai uzņēmumi ievērotu J3b prasības, aģentūrai ir jānodrošina pietiekošs skaidrojošais darbs un jāspēj veikt pienācīgu procesa uzraudzību.

Iepriekšējā ziņojumā Delna norādīja, ka J3b jāizstrādā rīcības plāns pretkorupcijas jomā nākošajam pusgadam, tomēr šajā jomā Delnas ieteikumi ir īstenoti tikai daļēji. J3b nepieciešams uzlabot darba plānošanu un organizāciju, lai nodrošinātu ātrāku pārmaiņu ieviešanu un plānotas aktivitātes pretkorupcijas jomā. Tāpēc Delnai šajā ziņojumā atkārtoti jānorāda uz iepriekšējam ziņojumam identiskām problēmām: pretkorupcijas darba plānošana J3b, komunikācija ar sabiedrību un augstāku sociālās atbildības standartu pieprasīšana no saviem sadarbības partneriem.

Pretkorupcijas deklarācijā paredzētie pasākumi Aģentūrā vēl arvien nav pilnībā ieviesti. Pretkorupcijas pasākumu plāna projekts vēl nav pārstrādāts atbilstoši KNAB minimālajām prasībām un Delnas ieteikumiem. Korupcijas risku izvērtēšana tikusi veikta, tomēr tajā trūkst skaidru kritēriju korupcijas riska novērtēšanai un to iestāšanās varbūtības noteikšanai. Vairāk kā gada kavēšanās šo dokumentu izstrādē Delnas vērtējumā nav izskaidrojama un attaisnojama.

Pretkorupcijas darba plānošanā primārais uzdevums ir pretkorupcijas pasākumu plāna izstrāde. Plānā jāiekļauj J3b mērķi saistībā ar pretkorupciju un labu pārvaldību, pašreizējo korupcijas risku novērtējums un plānotie risku novēršanas pasākumi, paredzot gan atbildīgo personu, gan termiņus pasākumu īstenošanai. Pretkorupcijas pasākumu plāna ietvaros jānodrošina daudzpusīgas komunikācijas aktivitātes, t.i., sociālā atbildīguma skaidrošanu iepirkumu izpildītājiem, atklātības politikas īstenošana, īpaši iepirkumu popularizēšana.

Uzsverot plānošanas lomu projektu virzībā, Delna arī aicina v/a J3B rūpīgāk ievērot būvniecības un teritorijas plānošanas normatīvajos aktos paredzēto kārtību un ar detālplānojuma izstrādi un apstiprināšanu atbildēt uz publiski izskanējušajiem jautājumiem par satiksmes infrastruktūru un ietekmi uz vidi. jautājumiem Rīgas koncertzāles teritorijā. Trīs nacionālās nozīmes kultūras objektu īpašais raksturs ir pietiekams pamats, lai ar īpašu rūpību izturētos pret vispārējo teritorijas plānošanas un būvniecības normu ievērošanu.

Delnas kā neatkarīga sabiedrības pārstāvja – novērotāja funkcijas v/a J3B realizētajos projektos paredz 2005. gada 2. septembrī noslēgtais Līdzdarbības līgums starp Kultūras ministriju, v/a J3B un Delnu. Līguma ietvaros Delna līdzdarbojas Kultūras ministrijas un v/a J3B darbībā, lai nodrošinātu, ka tās savā darbībā ievēros labas pārvaldības principu un nepieļaus nekādu rīcību, kas apšaubītu šī principa ievērošanu, jo īpaši negodīgu, ieinteresētu vai pat koruptīvu rīcību. Ikviens sabiedrības pārstāvis var līdzdarboties uzraudzībā, informējot Delnu par aizdomām par negodīgu rīcību Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Rīgas koncertzāles vai Laikmetīgā mākslas muzeja būvniecības projektos pa e-pastu j3b@delna.lv vai sūtot vēstuli uz Delnas biroju.

PIELIKUMS: Līdzdarbības līguma izpildes izvērtējums (01.09.2006 – 31.01.2007)

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52