×

Delna palīdzējusi iedzīvotājiem sagatavot pieteikumus Satversmes tiesai

“Sabiedrība par atklātību – Delna” palīdzējusi 20 Rucavas novada iedzīvotājiem sagatavot konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesai par Rucavas novada domes 2009.gada 3.novembra saistošo noteikumu Nr.27 „Par Rucavas novada teritorijas plānojumiem” daļu par vēja enerģijas zonas noteikšanu bijušās Dunikas pagasta teritorijā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. un 115.pantam. Par šo lietu Satversmes tiesa 1.jūlijā ierosinājusi lietu.

Delna palīdzējusi arī sagatavot konstitucionālo sūdzību par Rucavas novadaDunikas pagasta detālplānojuma “Šuķi” un “Skrandas” neatbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. un 115.pantam, kā arī palīdzējusi 36 Grobiņas novada iedzīvotājiem iesniegt konstitucionālo sūdzību par Medzes pagasta teritorijas plānojuma daļas, kas paredz vēja ģeneratoru apbūves teritorijas un nosacījumu grozījumus apbūves teritorijās, neatbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. un 115.pantam. Šie pieteikumi Satversmes tiesā iesniegti 2010.gada 29.jūnijā un tiesa vēl nav lēmusi par lietas ierosināšanu.

Satversmes 105.pants garantē tiesības uz īpašumu, bet Satversmes 115.pants tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka, paredzot vēja ģeneratoru būvniecību Dunikas un Medzes teritorijās, notikuši rupji procesuālie pārkāpumi, kā arī radīti ierobežojumu pieteicēju īpašumtiesību izmantošanas iespējām un tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē.

Dunikas teritorijas plānojuma izstrādes gaitā, piemēram, nav veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, turklāt paredzētā vēja zona, kas aptver aptuveni trešo daļu pagasta teritorijas, iekļauta teritorijas plānojumā pašā pēdējā brīdī, neiesaistot lēmuma pieņemšanā ne iedzīvotājus, ne arī konsultējoties ar institūcijām. Savukārt, Medzes teritorijas plānojumā vēja ģeneratoru apbūves teritorijas iekļautas pretēji iedzīvotāju protestiem. Turklāt, nosacījums, kas tika ietverts plānojumā kā kompromiss starp iedzīvotājiem un vēja ģeneratoru būvniekiem, un paredzēja, kas bez apkārtējo zemju īpašnieku piekrišanas būvēt ģeneratorus nav iespējams, neilgu laiku pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas tika prettiesiski atcelts.

Palīdzība iedzīvotājiem konstitucionālo sūdzību sagatavošanā sniegta Delnas projekta “Juridiskā palīdzība iedzīvotājiem izmantot likumos noteiktās tiesības apstrīdēt lēmumus būvniecības un teritorijas plānošanas jomā. Likumiskā ietvara sardzē”ietvaros. Projektā paredzēta juridiskā palīdzība iedzīvotājiem un sabiedriskajām organizācijām, lai, strādājot ar konkrētām iedzīvotāju sūdzībām un konkrētiem jautājumiem, mazinātu korupciju būvniecības un teritorijas plānošanas jomās.

Delna iedzīvotājiem un sabiedriskajām organizācijām sniedz juridiskās konsultācijas: iesaka iespējamos tiesiskos risinājumus, palīdz noformēt dokumentus un atsevišķos gadījumos, kas saistīti ar aizdomām par korupciju, sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem un var radīt precedenta raksturu, uzņemas pārstāvniecību tiesā.

Juridisko palīdzību sniedz Delnas piesaistītie studenti – brīvprātīgie juristi, sadarbojoties ar Delnas ekspertiem.

Juridiskā palīdzība kļuvusi par svarīgu starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International (kuras nodaļa Latvijā ir Delna) darbības sastāvdaļu kopš Interešu aizstāvības un juridiskā atbalsta centru (Advocacy and Legal Advice Centres – ALAC) izveides 2003.gadā. Pašlaik Transparency Internationalkustībā ir 40 ALAC centri 33 dažādās valstīs. Delna ar laiku plāno paplašināt savas juridiskā atbalsta sniegšanas jomas un kļūt par oficiāli reģistrētu ALAC centru.

Projekts “Juridiskā palīdzība iedzīvotājiem izmantot likumos noteiktās tiesības apstrīdēt lēmumus būvniecības un teritorijas plānošanas jomā. Likumiskā ietvara sardzē” tiek realizēts ar Sorosa fonds – Latvija finansiālu atbalstu.

Delnas darbību atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu mehānisma un Norvēģijas finanšu mehānisma ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

Plašāka informācija:

Aiga Grišāne

aiga@delna.lv


Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52