×

Satversmes tiesa ierosinājusi lietu par Medzes teritorijas plānojumu

Rīgā, 2010.gada 16.jūlijā

Paziņojums presei

Satversmes tiesa ierosinājusi lietu par Medzes teritorijas plānojumu“Sabiedrība par atklātību – Delna” palīdzēja 36 Grobiņas novada iedzīvotājiem sagatavot konstitucionālo sūdzību par Medzes pagasta teritorijas plānojuma daļu, kas paredz vēja ģeneratoru apbūves teritorijas un nosacījumu grozījumus šajās apbūves teritorijās, neatbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. un 115.pantam. Šodien, 2010.gada 16.jūlijā, Satversmes tiesa ierosināja lietu par šo konstitucionālo sūdzību.

Satversmes tiesa ir ierosinājusi lietu „Par Grobiņas novada pašvaldības 2009.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.4 „Par Grobiņas novadā ietilpstošo bijušo pašvaldību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” daļu, ar kuru apstiprināti Medzes pagasta padomes 2009.gada 4.jūnija saistošie noteikumi Nr.3/09 „Medzes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” daļā, kas paredz vēja ģeneratoru apbūves teritorijas un Grobiņas novada domes 2009.gada 25.augusta saistošos noteikumus Nr.3 „Par grozījumu izdarīšanu Medzes pagasta padomes 2009.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.3/09 „Medzes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. un 115.pantam”.

Satversmes 105.pants garantē tiesības uz īpašumu, bet Satversmes 115.pants tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka, paredzot vēja ģeneratoru būvniecību Medzes pagastā, notikuši rupji procesuālie pārkāpumi, kā arī aizskartas pieteicēju tiesības dzīvot labvēlīgā vidē un radīti ierobežojumi pieteicēju īpašumtiesību izmantošanas iespējām, piemēram, vairs nebūs iespējams uzbūvēt pat vienu dzīvojamo māju 35ha lielā īpašumā, tādējādi faktiski pilnībā atņemot šo īpašumu. Medzes teritorijas plānojumā vēja ģeneratoru apbūves teritorijas iekļautas pretēji kaimiņos dzīvojošo iedzīvotāju protestiem. Turklāt, nosacījums, kas tika ietverts plānojumā kā kompromiss starp iedzīvotājiem un vēja ģeneratoru būvniekiem, un paredzēja, ka bez apkārtējo zemju īpašnieku piekrišanas būvēt ģeneratorus nav iespējams, neilgu laiku pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas tika prettiesiski atcelts.

Iepriekš, 2010.gada 1.jūlijā, Satversmes tiesa ierosināja lietu, pamatojoties uz 20 Rucavas novada iedzīvotāju  konstitucionālo sūdzību par Rucavas novada domes 2009.gada 3.novembra saistošo noteikumu Nr.27 „Par Rucavas novada teritorijas plānojumiem” daļu par vēja enerģijas zonas noteikšanu bijušā Dunikas pagasta teritorijā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. un 115.pantam, ko arī pieteicējiem bija palīdzējusi sagatavot Delna.

Palīdzība iedzīvotājiem konstitucionālo sūdzību sagatavošanā sniegta Delnas projekta “Juridiskā palīdzība iedzīvotājiem izmantot likumos noteiktās tiesības apstrīdēt lēmumus būvniecības un teritorijas plānošanas jomā. Likumiskā ietvara sardzē” ietvaros. Projektā paredzēta juridiskā palīdzība iedzīvotājiem un sabiedriskajām organizācijām, lai, strādājot ar konkrētām iedzīvotāju sūdzībām un konkrētiem jautājumiem, mazinātu korupciju būvniecības un teritorijas plānošanas jomās.

Delna iedzīvotājiem un sabiedriskajām organizācijām sniedz juridiskās konsultācijas: iesaka iespējamos tiesiskos risinājumus, palīdz noformēt dokumentus un atsevišķos gadījumos, kas saistīti ar aizdomām par korupciju, sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem un var radīt precedenta raksturu, uzņemas pārstāvniecību tiesā.

Juridisko palīdzību sniedz Delnas piesaistītie studenti – brīvprātīgie juristi, sadarbojoties ar Delnas ekspertiem.

Juridiskā palīdzība kļuvusi par svarīgu starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International (kuras nodaļa Latvijā ir Delna) darbības sastāvdaļu kopš Interešu aizstāvības un juridiskā atbalsta centru (Advocacy and Legal Advice Centres – ALAC) izveides 2003.gadā. Pašlaik Transparency International kustībā ir 40 ALAC centri 33 dažādās valstīs. Delna ar laiku plāno paplašināt savas juridiskā atbalsta sniegšanas jomas un kļūt par oficiāli reģistrētu ALAC centru.

Projekts “Juridiskā palīdzība iedzīvotājiem izmantot likumos noteiktās tiesības apstrīdēt lēmumus būvniecības un teritorijas plānošanas jomā. Likumiskā ietvara sardzē” tiek realizēts ar Sorosa fonds – Latvija finansiālu atbalstu.

Delnas darbību atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu mehānisma un Norvēģijas finanšu mehānisma ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

Plašāka informācija:
Aiga Grišāne
aiga [at] delna.lv
67285585

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52