×

Delna nepiekrīt Satversmes tiesas spriedumam Rucavas novada plānojumu lietā

Rīgā, 2011.gada 25.februārī

Delna nepiekrīt Satversmes tiesas spriedumam Rucavas novada plānojumu lietā. Delna uzskata, ka Satversmes tiesa ir formāli vērtējusi pašvaldības pieļautos pārkāpumus. Delna vērtē iespējas vērsties starptautiskajās institūcijās, lai panāktu pretlikumīgo teritorijas plānojumu atcelšanu.

Konstitucionālās sūdzības iesniedzēji norādīja uz Rucavas (iepriekš – Dunikas) pašvaldības pieļautiem rupjiem procesuālajiem pārkāpumiem, paredzot vēja elektrostaciju būvniecību bijušā Dunikas pagasta teritorijā. Šie pārkāpumi ir būtiski ietekmējuši plānojuma rezultātu, kā rezultātā radīti ierobežojumi pieteicēju īpašumtiesībām un tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē. Dunikas teritorijas plānojuma izstrādes gaitā nav veikts Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kas ir obligāts nacionālo un Eiropas Savienības tiesību priekšnoteikums plānojuma izstrādē, ja tiek paredzēta vēja elektrostaciju būvniecība. Turklāt, paredzētā vēja zona, kas aptver aptuveni trešo daļu pagasta teritorijas, iekļauta teritorijas plānojumā slepeni – pašā pēdējā brīdī, neiesaistot lēmuma pieņemšanā ne iedzīvotājus, ne arī saņemot institūciju atzinumus.

Satversmes tiesas ieskatā oficiālās publikācijas laikrakstos par plānojuma izstrādi ir pietiekamas adekvātai sabiedrības informēšanai un līdzdalības nodrošināšanai, tai skaitā, lai iedzīvotājiem kļūtu skaidrs, ka pašvaldība īsi pirms plānojuma pieņemšanas ieplānojusi to būtiski grozīt. Tāpat par Satversmei atbilstošām tika atzītas arī Rucavas pašvaldības formālās atbildes detālplānojumu izstrādes laikā un pretrunīgie apgalvojumi sabiedriskajās apspriešanās. Uzzinot par plānoto vēja enerģijas ieguves zonas esamību teritorijas plānojumā, pagasta iedzīvotāji aktīvi vērsās pašvaldībā, iebilstot pret plānoto. Ja iedzīvotāji būtu adekvāti informēti, tie būtu jau laicīgi iesaistījušies plānojuma izstrādē un rezultāts līdz ar to varētu būt cits.

Vēja ģeneratoru izvietošana plānota uz vairāku domes deputātu tuvu radinieku zemes. Spriedums liek domāt, ka pašvaldības amatpersonas, iespējams, savu ekonomisko interešu vadītas, drīkst faktiski slepeni pieņemt sev izdevīgus lēmumus pašvaldības attīstības jomā, pat minimāli samērīgā apjomā neiesaistot pārējos iedzīvotājus. Tas leģitimizē iestāžu praksi, ka iedzīvotāju viedoklim nav nozīmes, lemjot par pašvaldības attīstību.

Tāpat nevar piekrist tam, ka Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma neveikšana nav atzīstams par būtisku procesuālu pārkāpumu. Līdzšinējā administratīvo tiesu prakse liecina par nepieciešamību kompleksi un rūpīgi vērtēt teritoriju attīstību, ko var nodrošināt pareiza ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru piemērošana.

Pieteicēji neapstrīdēja nepieciešamību attīstīt atjaunojamās enerģijas ražošanu Latvijā vispār, taču veidu, kā tas, ignorējot iedzīvotāju tiesības, noticis Dunikas pagasta gadījumā. Satversmes tiesa spriedumā ir absolutizējusi nepieciešamību attīstīt vēja enerģijas ražošanu, nostādot to augstāk par citām iedzīvotāju tiesībām.

Delnas Interešu aizstāvības un juridiskās palīdzības centra vadītājas Aigas Grišānes ieskatā: „No lietas materiāliem ir redzams, ka pašvaldība savulaik pieņēma neargumentētus lēmumus, kam Satversmes tiesa spriedumā līdzējusi piemeklēt argumentus un pamatojumu, kas acīmredzami nav bijis pašas pašvaldības rīcībā lēmumu pieņemšanas brīdī. Lasot spriedumu, ir sajūta, ka sprieduma rezultāts bija zināms, pēcāk meklēti tikai argumenti, kāpēc būtiskie procesuālie pārkāpumi un daudzo iedzīvotāju viedoklis, nav jāņem vērā”.

Aiga Grišāne turpina: „Lietā ir atsauces un lietas teksts pat atgādina Satversmes tiesas 2008.gada 24.septembrī pieņemto spriedumu lietā par Maskavas ielas detālplānojumu, par kuru asu kritiku savās atsevišķajās domās pauda Satversmes tiesas tiesnese Kristīne Krūma. Tiesnese kritizēja spriedumu par neiedziļināšanos ilgstpējības principa patiesajā būtībā, par nepareizu izpratni par teritorijas plānošanas sistēmu un arī nepilnīgo sabiedriskās apspriešanas izvērtējumu. Šie aspekti ir kritizējami arī šī sprieduma gadījumā. Taču šajā lietā šķiet, ka nevienam no tiesas sastāva tiesnešiem, jau iepriekš par vides tiesību izpratni kritizētajiem Kasparam Balodim un Viktoram Skudram, vai bijušajai politiķei Vinetai Muižniecei, nevarētu būt šādas atsevišķās domas”.

2011.gada 24.februārī Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā par Rucavas novada teritorijas plānojuma daļas, ar kuru bijušajā Dunikas pagasta teritorijā noteikta vēja enerģijas ieguves zona, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. un 115.pantam, noraidot pieteicēju prasības. Delna palīdzēja 20 Rucavas novada iedzīvotājiem sagatavot konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesai par Rucavas novada teritorijas plānojuma daļas, ar kuru bijušajā Dunikas pagasta teritorijā noteikta vēja enerģijas ieguves zona, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. un 115.pantam. Kā arī par detālplānojuma “Šuķi” un “Skrandas” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. un 115.pantam. (Satversmes 105.pants garantē tiesības uz īpašumu, bet Satversmes 115.pants tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.)

Delna juridisko atbalstu iedzīvotājiem sniedza Delnas Interešu aizstāvības un juridiskās palīdzības centra ietvaros. Centrs darbību uzsāka 2010.gadā, sniedzot iedzīvotājiem un organizācijām bezmaksas juridisko palīdzību būvniecības un teritorijas plānošanas jomā gadījumos, kas saistīti ar aizdomām par korupciju.

Papildu informācija:
Aiga Grišāne
Delnas Interešu aizstāvības un juridiskās palīdzības centra vadītāja
aiga.grisane@delna.lv, 67285585, 26399417

Projektu “Delnas Interešu aizstāvības un juridiskā atbalsta centrs būvniecības un teritorijas plānošanas jomā” finansiāli atbalsta Sorosa fonds – Latvija Tiesiskas valsts programmas ietvaros. Plašāka informācija par Sorosa fonda – Latvija atbalsta virzieniem pieejama internetā www.sfl.lv
Delnas darbību atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu mehānisma un Norvēģijas finanšu mehānisma ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

Pievienot komentāru

  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

    dddddd

    bilde

    empiric_1