×

Kultūras ministrijas informācija par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta gaitu 2012.gada aprīlī

Šā gada 26. aprīlī notika kārtējā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) projekta īstenošanas uzraudzības padomes sēde, kurā Kultūras ministrija (KM) informēja par paveikto 2011.gadā un turpmāk plānoto. Padome izskatīja KM aktualizēto projekta īstenošanas grafiku, kas paredz ne tikai ēkas būvdarbus, bet arī labiekārtošanas un infrastruktūras izveides darbus, un noslēdzas ar LNB darbības pilnvērtīgu darbības uzsākšanu 2013.gadā.

Projekta īstenošanas grafiks sagatavots sadarbībā ar projekta īstenošanā iesaistītajām institūcijām – būvdarbu veicējiem, autoruzraudzības, būvuzraudzības grupām un LNB.

2011.gadā sasniegti galvenie plānotie rezultāti būvniecības jomā

KM sagatavotais pārskats par 2011.gadu liecina, ka 2011.gadā tika sasniegti galvenie plānotie rezultāti – pilnībā tika pabeigtas LNB ēkas karkasa konstrukcijas, pabeigti galvenie ēkas fasādes un jumta hidroizolācijas darbi, tādējādi iegūstot noslēgtu ēku un nepakļaujot klimata bojājumu riskam jau uzcelto ēkas apjomu.

2011.gada decembra sākumā tika pabeigta ārējo siltumtīklu izbūve un uzsākta ēkas siltumapgāde, kas deva iespēju ziemas sezonā sekmīgi turpināt ēkas iekšējos apdares un inženiertehniskos darbus. Tāpat turpinājās darbs pie iekšējo inženiersistēmu izbūves, pabeigta galveno ventilācijas iekārtu montāža, turpināti iekšējie apdares darbi, grīdu pamatņu izbūve un nozīmīgā apjomā uzsākta ģipškartona starpsienu izbūve.

Projekts pilnībā tiks īstenots un LNB pilnvērtīgu darbu jaunajā ēkā varēs uzsākt 2013.gada beigās

Ēkas būvdarbi uzsākti 2008. gadā. To gaitu negatīvi ietekmēja 2009. un 2010.gada budžeta samazinājums. Nepietiekamā finansējuma dēļ 2009. gada vidū tika palēnināts darbu temps, tika apturēti ēkas fasādes uzstādīšanas darbi un netika atļauta apakšuzņēmuma līgumu slēgšana par iekšējiem inženiertehniskajiem un apdares darbiem. Tika apturēta arī jumtabūvniecības procesa virzība. Projekta īstenošanai pieejamais finansējums tika pārcelts uz 2012. līdz 2013.gadu.

KM 2010.gadā izstrādāja un Ministru kabinets ar 2010.gada 5.augusta rīkojumu Nr.456 apstiprināja LNB projekta turpmākās īstenošanas koncepciju, kurā paredzēja LNB ēkas būvdarbu pabeigšanu līdz 2012.gada novembrim.

Atbilstoši aktualizētajām un papildinātajam projekta īstenošanas grafikam, būvniecības apjoms līdz 2012. gada 18. novembrim tiks principiāli pabeigts. Savukārt projekta pilna realizācija un LNB darbības uzsākšana jaunajā ēkā plānota 2013.gada nogalē.

KM prognozē, ka līdz 2013.gada beigām tiks pilnībā īstenotas visas projekta aktivitātes, tostarp pabeigti LNB ēkas būvdarbi, infrastruktūras objektu 1.kārtas celtniecība, bibliotēkas iekārtošana un aprīkošana. Jaunuzceltie objekti tiks nodoti ekspluatācijā. Uz jaunajām telpām tiks pārvietoti bibliotēkas grāmatu krājumi. Pēc LNB aprēķiniem pilns pārcelšanās process aizņems 7 līdz 9 mēnešus.

Līdz šim galvenais darbu apjoms saistīts ar ēkas būvniecību, kuru, kā minēts iepriekš,  plānots principiāli pabeigt 2012.gada novembrī. Savukārt 2012. gada maijā tiks uzsākta un līdz ēkas pilnīgai pabeigšanai tiks veikta infrastruktūras objektu izbūve, mēbeļu un aprīkojuma uzstādīšana. To veikšanai KM rīkoto iepirkumu procedūru rezultātā tiks piesaistīti dažādi uzņēmēji.

Saskaņā ar būvdarbu līgumu LNB būvlaukums ir pilnsabiedrības „Nacionālā būvkompāniju apvienība” (NBA) pārraudzībā. Lai nodrošinātu veiksmīgu darbu turpināšanu, KM atbalstījusi ierosinājumu, ka visu darbu administrēšanu un būvlaukuma uzturēšanu līdz objekta nodošanai ekspluatācijā veic NBA.

Atbalstīta nepieciešamība ēkas būvdarbu pabeigšanu sadalīt stadijās, kuru laikā notiek pakāpeniska telpu nodošana bibliotēkai mēbeļu un aprīkojuma izvietošanai. Ir izstrādātas stāvu plānu zonas, paredzot, ka līdz 2012.gada 18.novembrim kopumā būvdarbi tiks pabeigti, bet atsevišķās zonās darbs jāpabeidz ilgākais 5 mēnešu laikā. Pēc šī termiņa vēl norisināsies inženiertehnisko sistēmu pārbaudes un regulēšanas darbi. Turklāt sagatavotā būvdarbu pabeigšanas kārtība nodrošina pakāpenisku bibliotēkas darbības uzsākšanu jaunajā ēkā.

Aprēķinātas projekta kopējās izmaksas

Saistībā ar LNB ēkas būvdarbu līgumā noteiktā līguma summa par visu ēkas būvdarbu veikšanu un pabeigšanu ir 135 342 565 lati ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Līdz 2011.gada beigām izpildīto būvdarbu apjoms sasniedza 57,0% no LNB ēkas tāmes vērtības.

LNB ēkas būvdarbu līguma 13.8.punktā noteikts, ka izpildīto būvdarbu izmaksas tiek koriģētas reizi ceturksnī atbilstoši Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajiem būvniecības izmaksu indeksiem.

Līgumā piemērotie būvniecības izmaksu indeksi 2011.gadā attiecībā pret bāzes periodu kopumā ir bijuši negatīvi, indeksācijas rezultātā no būvdarbu sākuma līdz 2011.gada beigām izmaksu samazinājums ir 9,2% no kopējās izpildīto darbu vērtības (būvprodukcijas). Indeksācijas aprēķinus par 2011.gada 2., 3. un 4. ceturksni ir veicis „Hill International”, un tie ir iesniegti apstiprināšanai būvdarbu veicējam.

KM ir veikusi arī izvērtējumu kopējām projekta īstenošanas izmaksām. Ja no būvniecības uzsākšanas līdz šim brīdim kopumā noticis būvniecības izmaksu samazinājums, tad attiecībā uz mēbelēm un aprīkojumu, infrastruktūras izbūves darbiem un pārējiem darbiem var veidoties deficīts kopējā projekta budžetā aptuveni 9,6 miljoni latu apmērā.

Aprēķinātais projekta budžeta deficīts var veidoties, ņemot vērā iepriekš neplānoto LNB ēkas iesaisti starptautiska līmeņa notikumos – Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumi 2014.gadā un Latvijas pirmā prezidentūra ES 2015.gadā, kuras visas pamatnorises plānotas LNB ēkā. Tiem pielāgota ēdināšanas zona un konferences zāles akustiskais aprīkojums. LNB ēkas būvdarbu būvuzraudzības un autoruzraudzības līgumu izmaksas bāzētas uz laika vienību cenām. Pagarinot būvdarbu termiņu, pagarinās arī attiecīgo uzraudzības līgumu termiņi un attiecīgi – izmaksas. Tāpat daļa nosauktās summas veidojusies, gatavojot mēbeļu un aprīkojuma, kā arī infrastruktūras iepirkumu dokumentāciju 2010. un 2011.gadā. Turklāt iepirkumiem pilnībā noslēdzoties, tā vēl var tikt precizēta.

Jāatzīmē, ka finanšu līdzekļi projekta īstenošanai 2012.gadam ir pietiekami, un papildus līdzekļi ir jāplāno 2013.gada budžetā.

Par projektu:

LNB projekta pasūtītājs saskaņā LNB projekta īstenošanas likumu ir Kultūras ministrija, un projekta īstenošanu veic šādas Kultūras ministrijas struktūrvienības un institūcijas:

– Kultūras ministrijas LNB projekta īstenošanas nodaļa, kuras funkcijas ir organizēt LNB ēkas būvniecību, LNB infrastruktūras objektu izveidi un bibliotēkas aprīkošanu;

– valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” (turpmāk – KIS), kuras funkcijas ir organizēt un veikt valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas ( turpmāk – VVBIS) izveidošanu;

– Latvijas Nacionālā bibliotēka, kura projektā piedalās kā nākotnes lietotājs, veido digitālo bibliotēku, atbild par krājumu pārvietošanu un darbības uzsākšanu jaunajā ēkā.

LNB projekta īstenošanu uzrauga Ministru kabineta izveidota uzraudzības institūcija – LNB projekta īstenošanas uzraudzības padome, kuru vada finanšu ministrs. Uzraudzības padomes darbību nosaka Ministru kabineta 08.07.2003. noteikumi Nr.379 „Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes nolikums”. 2011.gadā ir notikušas divas LNB projekta uzraudzības padomes sēdes. Ēkas būvdarbus saskaņā ar 2008.gada 15.maijā noslēgto līgumu (LNB ēkas būvdarbu līgums) veic pilnsabiedrība „Nacionālā būvkompāniju apvienība”, kuru veido trīs Latvijas būvuzņēmumi – SIA „Re&Re”, AS „RBS SKALS” un SIA „Skonto Būve”.

Informāciju sagatavoja:
Lolita Rūsiņa
Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
+371 67330306, 29438087
Lolita.Rusina@km.gov.lv

Pārpublicēts no Kultūras ministrijas interneta lapas

Foto: LNB.lv

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1