×

Vairāk atklātības un tiesiskuma labākai pārvaldībai

abi logoooo

2013.gada 27.augustā biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna” ar Sabiedrības Integrācijas fondu noslēdza līgumu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada periodam programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programmas” projekta „Vairāk atklātības un tiesiskuma labākai pārvaldībai”, kura Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/188/3/NAC/046 īstenošanu.

Projekta mērķis:

Darbības programmas mērķis ir stiprināt Delnas institucionālo, cilvēkresursu un finanšu kapacitāti un ilgtspēju efektīvai līdzdalībai normatīvo aktu un rīcībpolitikas izstrādes un citos lēmumu pieņemšanas procesos, īpaši demokrātijas, līdzdalības demokrātijas, labas pārvaldības, atklātības un korupcijas ierobežošanas jomās nacionālā un starptautiskā mērogā kā Transparency International Latvijas nodaļai.

Projekta mērķa grupas :

a) Nevalstiskās organizācijas – NVO dalībnieki starp kuriem biedri, darbinieki un brīvprātīgie; b) iedzīvotāji, starp kuriem mediju pārstāvji, t.sk. reģionālo mediju pārstāvji (žurnālisti), kā arī Latvijas iedzīvotāji.

Projekta īstenošanas vieta :

Darbības programmas īstenošanas vieta ir Rīga. Darbības programmas rezultātu ietekmē plānota visā valstī. Arī projekta rezultātu lielākā daļa būs pieejama digitāli un tādējādi pieejama bez ģeogrāfiskiem ierobežojumiem.

Projekta īstenošanas periods :

No 01.07.2013. līdz 31.12.2015.

Galvenās projekta aktivitātes 2013.gadā  :

Nr.

Mēneši

Aktivitātes

nosaukums

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.0 Projekta publicitāte              X X X X X X
2.0 Projekta vadība             X X X X X X
3.0 Latvijas 2013.gada Korupcijas uztveres indeksa paziņošana                       X
4.0 Mediju brokastu par Korupcijas uztveres indeksu organizēšana                       X
5.0 Organizācijas 2014.gada darba plāna izstrāde               X X      
6.0 Mācību seminārs Delnas biedriem, darbiniekiem un brīvprātīgajiem                     X  
7.0 Interneta vietnes Delna.lv uzlabošana                 X      
8.0 Vizīte uz Transparency International sekretariātu Vācijā                     X  
9.0 Dalība Saeimas un nevalstisko organizāciju darba grupā                 X X X X
10.0 Dalība biedrībā “Latvijas Pilsoniskā alianse”             X X X X X X
11.0 Dalība biedrībā “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”             X X X X X X
12.0 Sabiedrības informēšana un izglītošana par demokrātijas, tiesiskuma, līdzdalības, labas pārvaldības, atklātības un korupcijas ierobežošanas jautājumiem, politiķu, politisko partiju un publiskās pārvaldes amatpersonu un iestāžu uzraudzība             X X X X X X
13.0 Labas pārvaldības, atklātības, līdzdalības un korupcijas mazināšanas ideju izplatīšana un diskusiju uzturēšana par šiem jautājumiem sociālajos tīklos             X X X X X X
14.0 Aktīva dalība publiskās pārvaldes institūciju un Saeimas darbā                 X X X X
15.0 Jaunu biedru piesaiste organizācijai             X X X X X X
16.0 Papildus finansējuma avotu piesaiste organizācijai              X X X X X X
17.0 Konsultāciju sniegšana sliktas pārvaldības un iespējamas korupcijas upuriem              X X X X X X
18.0 Stratēģiski nozīmīgu juridisku lietu īstenošana             X X X X X X
19.0 Trauksmes cēlēju aizstāvības rokasgrāmatas aktualizēšana un popularizēšana                     X X
20.0 Brīvprātīgo piesaiste organizācijai                 X X X X
21.0 Atzinumu gatavošana un komunikācija par normatīvo aktu projektiem                  X X X X

 

Plānotie projekta rezultāti 2013.gadā:

Aktivitātes Nr.

Rezultāti

Kvantitatīvie rezultāti

(rezultāta apraksts, kvantitatīvā rādītāja vienība un skaits/ apjoms)

Kvalitatīvie rezultāti

1. Nodrošināta projekta publicitāte
2. Nodrošināta projekta 2013.gada darba plāna ieviešana  un kvantitatīvo un kvalitatīvo rezultātu sasniegšana kā to paredz  F9 sadaļa. Nodrošināta projekta efektīva īstenošana, nosprausto mērķu sasniegšana plānotā budžeta un laika grafika ietvaros
3. 1. Pasākums ar 15 dalībniekiem (Delnas pārstāvji, eksperti un mediju pārstāvji).2. Preses relīze par pasākumu un indeksu. Aktualizētas Latvijas problēmas no demokrātijas, labas pārvaldības, atklātības, līdzdalības, tiesiskuma, korupcijas un saistītām perspektīvām un sekmēta to risināšana
4. 1. Pasākums ar 10 dalībniekiem (Delnas pārstāvji, eksperti, mediju, t.sk.reģionālo, pārstāvji)2. Preses relīze par pasākumu Paaugstināta mediju interese par labu pārvaldību, atklātību, korupcijas ierobežošanu un tiesiskumu
5. Izstrādāts 1 organizācijas 2014.gada darba plāns. Noteikta organizācijas stratēģiskā un administratīvā virzība 2014. gadam, identificēti biedriem, darbiniekiem un brīvprātīgajiem kopīgi sasniedzamie mērķi, atbalstītājiem skaidrība par organizācijas attīstību un plānotajām darbībām 2014.gadā.
6. 1 mācību seminārs 10 biedriem, darbiniekiem un/vai brīvprātīgajiem Uzlabota organizācijas spēja sasniegt statūtos un projektā noteiktos mērķus, iegūstot aktuālu informāciju un zināšanas svarīgākajās jomās: NVO darbības izvērtēšana un pārmaiņu vadība
7. 1. Veiktie uzlabojumi www.delna.lv2. Kopā 17 IT speciālista darba stundas. Uzlabota organizācijas klātbūtne internetā kā arvien būtiskākā mijiedarbības vidē ar biedriem, atbalstītājiem, medijiem un citām sabiedrības grupām
8. 4 (četru) dienu pieredzes apmaiņas vizīte uz Berlīni, Vācijā, kurā piedalās 2 organizācijas pārstāvji (biedri, darbinieki vai brīvprātīgie); projekts izmaksas sedz 1 pārstāvim Stiprināta organizācijas kapacitāte, apgūstot labo praksi organizācijai svarīgos jautājumos: jaunas metodes korupcijas novēršanā, korupcijas novēršana tiesu varā, finansējuma piesaiste no EK programmām u.c.
9. 2 (divas) sanāksmes (vid. reizi mēnesī (faktiskā izpilde atkarīga no Saeimas priekšsēdētājas noslogotības) Darba grupas svarīgākais uzdevums ir NVO un Saeimas ikgadējā foruma gatavošana. Grupa arī aktīvi nodarbojas ar visa NVO sektora kopīgo problēmu aktualizāciju Saeima, īpaši līdzdalības un NVO viedokļu vērā ņemšanas jautājumiem Saeimas komisijās
10. Biedru naudas nomaksa par 2013.gadu.Dalība 2 biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” pasākumos Atbalstīta biedrība un nodrošināta līdzdalība NVO sadarbības platformās nacionālā līmenī, kas darbojas kā NVO interešu aizstāvības koalīcija.
11. Biedru naudas nomaksa par 2013.gadu.Dalība 2 biedrības “Latvijas Platforma attīstības sabiedrībai” pasākumos Atbalstīta biedrība un nodrošināta līdzdalība NVO sadarbības platformās nacionālā līmenī, kas darbojas kā Latvijas attīstības sadarbības politikas veidotājs; Delnai ir interese un kapacitāte darboties attīstības sadarbības jomā.
12. 1. 8 komentāri medijiem gadā.2. 2 relīzes ar komentāru par politiskām vai juridiskām norisēm gadā.3. Vismaz 20 mediju publikācijās (vid. 4 reizes mēnesī) pieminēta Delna. Sniegts pienesums plurālistiskai diskusijai publiskajā telpā minētajās jomās no sabiedrības interešu un tiesiskuma perspektīvas, dodot iespēju sabiedrībai vieglāk pozicionēties, izvērtēt valsts amatpersonu, politiķu vai uzņēmēju interešu aizstāvju teikto.
13. 1. Vismaz 2 Twitter ieraksti nedēļā, 52 gadā.2. Vismaz 1 ieraksts divās nedēļās Facebook profilā, 12 gadā. Nodrošināta svarīgākās projekta informācijas un rezultātu “nogādāšana” pie lasītājiem, sekmēta projekta rezultātu izplatīšana sabiedrībā.
14. 1. Dalība institūciju sanāksmēs (normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu gatavošana, saskaņošana) – vismaz 4 2013. gadā.2. Atzinumu un komentāru sniegšana par publiskās pārvaldes institūciju un Saeimas izskatītiem normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem – vismaz 2 gadā. Gatavojot atzinumus par publiskās pārvaldes iestāžu un Saeimas virzītiem normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem un piedaloties to darbā, sekmēta atklātība, laba pārvaldība, demokrātiska līdzdalība un korupcijas ierobežošana
15. 5 jauni biedri 2014.gadā; Atskaites vērtība 2013.gada janvārī – 45 biedri.Noorganizēti 2 informācijas pasākums brīvprātīgajiem (katrā vismaz 10 dalībnieki) Organizācijas stiprināšana, piesaistot jaunus biedrus un tādējādi stiprinot Delnu ar jaunām prasmēm, kontaktiem, iespēju mobilizēt ziedotājus u.tml.
16. 1. Ziedojumu piesaistes kampaņas īstenošana 2013.gada 3.-4.ceturksnī.2. Regulāra projektu pieteikumu gatavošana, gadā vismaz 1 projektu pieteikumi vai dalība to gatavošanā.3. Informatīvs materiāls par Delna darbību  elektroniski publicēts delna.lv.) Papildus finansējuma piesaiste organizācijai ir ļoti svarīga divu mērķu dēļ: 1. lai nodrošinātu organizācijas spēju efektīvi darboties statūtos noteikto mērķu sasniegšanai; 2. finansiālo stabilitāti un ilgtspēju, dažādojot finansējuma avotus – projekti un ziedojumi, tādējādi arī stabilizējot finanšu plūsmas dinamiku.
17. 1. Sniegto konsultāciju klātienē, pa telefonu un e-pastā skaits, 2013.gadā vismaz 12.2. Uzsākto lietu skaits Delnas Juridiskās palīdzības centra lietvedībā, 2013.gadā vismaz 1. Mazināta slikta pārvaldība publiskajā sektorā, sniegta palīdzība individuālos gadījumos, iegūta informācija strukturālu problēmu konstatēšanai.
18. 2013.gadā 1 lieta Aktualizētas nozīmīgas problēmas no demokrātijas, labas pārvaldības, atklātības, līdzdalības, tiesiskuma, korupcijas un saistītām perspektīvām un sekmēta to risināšana ar visiem biedrībai pieejamiem juridiskiem, komunikācijas un citiem līdzekļiem. (2012.gada piemērs – Delnas darbība t.s. fotoradaru lietā, ietekmējot valdības lēmumu un panākot Publisko iepirkumu likuma ievērošanu.)
19. 1. Rokasgrāmatas interneta vietnes apmeklētāju skaits, vismaz 200 unikālo apmeklētāju mēnesī.2. Rokasgrāmata aktualizēta 1 reizes 2013.gadā.3. 1 informatīvs pasākums uzņēmējiem (ar vismaz 10 uzņēmēju piedalīšanos) par viņu tiesībām korupcijas trauksmes celšanas gadījumā. Sekmēta trauksmes cēlēju aktivitāte par sliktu pārvaldību, atklātības trūkumu un līdzīgām lietām, stiprināta demokrātija, atklātība un tiesiskums Latvijā.
20. Vismaz 2 brīvprātīgie praksē (uz pilnu vai daļēju slodzi) 2013.gadā. Iespēja personām, pārsvarā jauniešiem, iegūt vērtīgas prasmes un darba pieredzi vienā no vadošajām Latvijas biedrībām, kas darbojas atklātības veicināšanas, tiesiskuma stiprināšanas un korupcijas ierobežošanas jomā
21. Gadā sagatavoti un nosūtīti vismaz divi priekšlikumi, 2013.gadā vismaz 1 (viens) priekšlikums Uzlabota valsts pārvaldes iestāžu atklātība un pieejamība.

Galvenās projekta aktivitātes 2014.gadā  :

Nr.

Mēneši

Aktivitātes

nosaukums

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Projekta publicitāte X X X X X X X X X X X X
2. Projektu vadība X X X X X X X X X X X X
3. Latvijas 2014.gada Korupcijas uztveres indeksa paziņošana                        X
4. Organizācijas 2013.gada darbības pārskata sagatavošana X X                    
5. Biedru kopsapulce           X            
6. Organizācijas 2015.gada darba plāna izstrāde                 X      
7. Latvijas 2014.gada korupcijas ierobežošanas prioritāšu identificēšana un publiskošana   X                    
8. Transparency International Eiropas reģiona ikgadējās kopsapulces apmeklēšana           X            
9. Mācību seminārs Delnas biedriem, darbiniekiem un brīvprātīgajiem       X                
10. Interneta vietnes Delna.lv izlabošana         X         X    
11. Dalība Saeimas un nevalstisko organizāciju darba grupā X X X X X X X X X X X X
12. Dalība biedrībā „Latvijas Pilsoniskā alianse” X X X X X X X X X X X X
13. Dalība biedrībā „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” X X X X X X X X X X X X
14. Sabiedrības informēšana un izglītošana par demokrātijas, tiesiskuma, līdzdalības, labas pārvaldības, atklātības un korupcijas ierobežošanas jautājumiem politiķu, politisko partiju un publiskās pārvaldes amatpersonu un iestāžu uzraudzība X X X X X X X X X X X X
15. Labas pārvaldības, atklātības, līdzdalības un korupcijas mazināšanas ideju izplatīšana un diskusiju uzturēšana par šiem jautājumiem sociālajos tīklos X X X X X X X X X X X X
16. Aktīva dalība publiskās pārvaldes institūciju un Saeimas darbā X X X X X X X X X X X X
17. Jaunu biedru piesaiste organizācijai X X X X X X X X X X X X
18. Papildus finansējuma avotu piesaiste organizācijai X X X X X X X X X X X X
19. Konsultāciju sniegšana valsts pārvaldes patvaļas un iespējamas korupcijas upuriem X X X X X X X X X X X X
20. Stratēģiski nozīmīgu juridisku lietu īstenošana X X X X X X X X X X X X
21. Trauksmes cēlēju aizstāvības rokasgrāmatas aktualizēšana un popularizēšana     X     X     X      
22. Brīvprātīgo piesaiste organizācijai X X X X X X X X X X X X
23. Atzinumu gatavošana un komunikācija par normatīvo aktu projektiem X X X X X X X X X X X X

 

Plānotie projekta rezultāti 2014.gadā:

Aktivitātes Nr.

Rezultāti

Kvantitatīvie rezultāti

(rezultāta apraksts, kvantitatīvā rādītāja vienība un skaits/ apjoms)

Kvalitatīvie rezultāti

1. Ievietota jauna vai aktualizēta esošā informācija Nodrošināta vai uzlabota projekta publiskā redzamība un atbalstītāju tēls sabiedrībā. Skatīt F13 sadaļu
2. Nodrošināta projekta 2014.gada darba plāna ieviešana  un kvantitatīvo un kvalitatīvo rezultātu sasniegšana kā to paredz  F9 sadaļa. Nodrošināta projekta efektīva īstenošana, nosprausto mērķu sasniegšana plānotā budžeta un laika grafika ietvaros
3. 1. Pasākums ar 15 dalībniekiem (Delnas pārstāvji, eksperti un mediju pārstāvji).2. Preses relīze par pasākumu un indeksu. Aktualizētas Latvijas problēmas no demokrātijas, labas pārvaldības, atklātības, līdzdalības, tiesiskuma, korupcijas un saistītām perspektīvām un sekmēta to risināšana
4. Sagatavots gada pārskats elektroniskā formātā, sagatavots gada pārskata tulkojums angļu valodā. Uzlabota organizācijas atskaitīšanās biedriem, atbalstītājiem, ziedotājiem un citiem interesentiem; minētās puses motivētas turpināt atbalstīt organizāciju.
5. Piedalījušos biedru skaits sastāda kvorumu Īstenota efektīva organizācijas pārvaldība un stratēģisku lēmumu pieņemšana
6. Izstrādāts 2015.gada darba plāns. Noteikta organizācijas stratēģiskā un administratīvā virzība attiecīgajam gadam, identificēti biedriem, darbiniekiem un brīvprātīgajiem kopīgi sasniedzamie mērķi, atbalstītājiem skaidrība par organizācijas attīstību tuvākā gada laikā.
7. 1. Definētas attiecīgā gada prioritātes.2. Organizēts prioritāšu publiskošanas pasākums. Sabiedrībai sniegts neatkarīgs skatījums uz Latvijas situāciju minētajās jomās un prioritārajiem īstermiņa darbiem problēmu novēršanai ne tikai Delnai, bet publiskajai pārvaldei, politiķiem un citām personām
8. Divu Delnas pārstāvju dalība pasākumā (ilgums 4 dienas) Labāka Delnas integrēšanās Transparency International nacionālo nodaļu sadarbības tīklā
9. 1 mācību seminārs 10 biedriem, darbiniekiem un/vai brīvprātīgajiem Uzlabota organizācijas spēja sasniegt statūtos un projektā noteiktos mērķus, iegūstot aktuālu informāciju un zināšanas svarīgākajās jomās: NVO darbības izvērtēšana un pārmaiņu vadība
10. 1. Veiktie uzlabojumi www.delna.lv2. Kopā 14 IT speciālista darba stundas. Uzlabota organizācijas klātbūtne internetā kā arvien būtiskākā mijiedarbības vidē ar biedriem, atbalstītājiem, medijiem un citām sabiedrības grupām
11. Sanāksme reizi mēnesī (faktiskā izpilde atkarīga no Saeimas priekšsēdētājas noslogotības) Darba grupas svarīgākais uzdevums ir NVO un Saeimas ikgadējā foruma gatavošana. Grupa arī aktīvi nodarbojas ar visa NVO sektora kopīgo problēmu aktualizāciju Saeima, īpaši līdzdalības un NVO viedokļu vērā ņemšanas jautājumiem Saeimas komisijās
12. Biedru naudas nomaksa par 2014.gadu Atbalstīta biedrība, kas darbojas kā NVO interešu aizstāvības koalīcija.
13. Biedru naudas nomaksa par 2014.gadu Atbalstīta biedrība, kas darbojas kā Latvijas attīstības sadarbības politikas veidotājs; Delnai ir intereses darboties attīstības sadarbības jomā.
14. 1. 24 komentāri medijiem gadā.2. 6 relīzes ar komentāru par politiskām vai juridiskām norisēm gadā.3. Vismaz 6 mediju publikācijās līdz 2014.g. beigām pieminēta Delna. Sniegts pienesums plurālistiskai diskusijai publiskajā telpā minētajās jomās no sabiedrības interešu un tiesiskuma perspektīvas, dodot iespēju sabiedrībai vieglāk pozicionēties, izvērtēt valsts amatpersonu, politiķu vai uzņēmēju interešu aizstāvju teikto.
15. 1. Vismaz 2Twitter ieraksti nedēļā, 104 gadā.2. Vismaz 1 ieraksts divās nedēļās Facebook profilā, 26 gadā. Nodrošināta svarīgākās projekta informācijas un rezultātu “nogādāšana” pie lasītājiem, sekmēta projekta rezultātu izplatīšana sabiedrībā.
16. 1. Dalība institūciju sanāksmēs (normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu gatavošana, saskaņošana) – vismaz 10 gadā.2. Atzinumu un komentāru sniegšana par publiskās pārvaldes institūciju un Saeimas izskatītiem normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem – vismaz 5 gadā. Gatavojot atzinumus par publiskās pārvaldes iestāžu un Saeimas virzītiem normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem un piedaloties to darbā, sekmēta atklātība, laba pārvaldība, demokrātiska līdzdalība un korupcijas ierobežošana
17. Vismaz 5 jauni biedri 2014.gadā. Organizācijas stiprināšana, piesaistot jaunus biedrus un tādējādi stiprinot Delnu ar jaunām prasmēm, kontaktiem, iespēju mobilizēt ziedotājus u.tml.
18. 1. Ziedojumu piesaistes kampaņas īstenošana 2014. gada 3. – 4.ceturksnī.2. Regulāra projektu pieteikumu gatavošana, gadā vismaz 5 projektu pieteikumi vai dalība to gatavošanā. Papildus finansējuma piesaiste organizācijai ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu 1. organizācijas spēju efektīvi darboties statūtos noteikto mērķu sasniegšanai un, lai nodrošinātu 2. finansiālo stabilitāti un ilgtspēju, dažādojot finansējuma avotus: projekti un ziedojumi, tādējādi arī stabilizējot finanšu plūsmas dinamiku.
19. 1. Sniegto konsultāciju klātienē, pa telefonu un e-pastā skaits.2. Uzsākto lietu skaits Delnas Juridiskās palīdzības centra lietvedībā. Mazināta slikta pārvaldība publiskajā sektorā, sniegta palīdzība individuālos gadījumos, iegūta informācija strukturālu problēmu konstatēšanai.
20. 2 lietas gadā, 5 lietas projekta laikā. Aktualizētas nozīmīgas problēmas no demokrātijas, labas pārvaldības, atklātības, līdzdalības, tiesiskuma, korupcijas un saistītām perspektīvām un sekmēta to risināšana ar visiem biedrībai pieejamiem juridiskiem, komunikācijas un citiem līdzekļiem. (2012.gada piemērs – Delnas darbība t.s. fotoradaru lietā, ietekmējot valdības lēmumu un, panākot Publisko iepirkumu likuma ievērošanu.)
21. 1. Rokasgrāmatas interneta vietnes apmeklētāju skaits, līdz 200 unikālo apmeklētāju mēnesī.2. Rokasgrāmata aktualizēta 1 reizes 2014.gadā. Sekmēta trauksmes cēlēju aktivitāte par sliktu pārvaldību, atklātības trūkumu un līdzīgām lietām, stiprināta demokrātija, atklātība un tiesiskums Latvijā.
22. 1. Vismaz 2 brīvprātīgie praksē visā projekta darbības periodā.2. Piedāvājuma ievietošana Delnas darbinieku (vismaz 2 vietas) “ēnošanai” Ēnu dienu interneta lapā. Iespēja personām, pārsvarā jauniešiem, iegūt vērtīgas prasmes un darba pieredzi vienā no vadošajām Latvijas biedrībām, kas darbojas atklātības veicināšanas, tiesiskuma stiprināšanas un korupcijas ierobežošanas jomā
23. Gadā sagatavoti un nosūtīti vismaz divi priekšlikumi labas pārvaldības uzlabošanai, kopā projekta darbības periodā – 5. Uzlabota valsts pārvaldes iestāžu atklātība un pieejamība.

 

Atbalstītāji

Visam projekta īstenošanas periodam, kas ir no 01.07.2013. līdz 31.12.2015. kopējās attiecināmās izmaksas ir 42 000.00 LVL jeb 59 760.62 EUR, no kurām pieprasītais programmas līdzfinansējums no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ir 37 800.00 LVL jeb 53 784.55 EUR, kas ir 90% no visām kopējām attiecināmajām izmaksām un 4 200.00 LVL projekta iesnieguma iesniedzēja finansējums, kas ir 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

2013. gada darba plāna realizēšanai, kas ir no 16.07.2013. – 31.12.2013. piešķirtās kopējās attiecināmās izmaksas ir 8 346.35 LVL, no kurām pieprasītais programmas līdzfinansējums no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ir 7 545.47 LVL no visām kopējām attiecināmajām izmaksām un 838.38 LVL projekta iesnieguma iesniedzēja finansējums.

Projekta aktualitātes

“Sabiedrība par atklātību – Delna” ir uzsākusi 2014.gada darba plāna izstrādi

www.sif.lvwww.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts