×

PĀRSKATS PAR RĪGAS SATIKSMES UZSĀKTĀ ZEMĀS GRĪDAS TRAMVAJU IEPIRKUMA UZRAUDZĪBU

ZIŅOJUMĀ IETVERTIE NOVĒROJUMI UN SECINĀJUMI:

.

1. Lielbudžeta projektu tehniski ekonomiskajā pamatojumā būtu jāpamato tajā ietverto tehnisko parametru nepieciešamība. Iespējams, ja Eiropas Komisijas līmenī tiktu veikts detalizētāks izvērtējums lielbudžeta projektiem, (kuru apmērs tuvojas 100 miljoniem eiro), tas samazinātu korupcijas riskus.

 

2. Iepirkuma gaitā Delna vērsa uzmanību uz vairākām konkrētām pretendentiem izvirzītām prasībām, kas Delnas ieskatā bija nepamatoti ierobežojošas un pārāk specifikas. Iepirkumu komisija nesniedza zinātniski argumentētu pamatojumu visu tehnisko specifikāciju nepieciešamībai.

 

3. Pēc diskusijām iepirkumu komisijā Delnai neradās pārliecība par tehniskā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju pamatotību un punktu skaita piešķiršanas samērību. (Līdz iepirkuma pārtraukšanai komisija neapstiprināja vērtēšanas kritēriju tabulu.)

 

4. Delnas eksperti sekoja, lai iepirkumu komisija pret visiem pretendentiem attiektos taisnīgi un vienlīdzīgi, nodrošinot godīgu konkurenci. Bija gadījumi, kad RS neņēma vērā Delnas aicinājumus, kas tiešā veidā nebija noteikti likumā.

EIROPAS KOMISIJAS FINANSĒTAIS UZRAUDZĪBAS PROJEKTS

Kopš 2016. gada Eiropas Komisija īsteno projektu, kura ietvaros 11 ES valstīs vienlaicīgi tiek izmēģināts Integritātes pakts kā uzraudzības instruments projektiem, kas finansēti ar ES fondu atbalstu. Integritātes pakts pēc būtības ir vienošanās starp valsts pārstāvi (piemēram, iestādi, kas organizē iepirkumu) un uzņēmumiem, kas piedalās konkursā. Delna veic viena šāda projekta uzraudzību Latvijā – uzraugam Rīgas satiksmes projektu “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība”, kas plašāk zināms kā Skanstes tramvaja projekts.

Delnas eksperti seko visiem projekta iepirkumu procesiem sākot no iepirkumu komisijas izveidošanas un beidzot ar līguma noslēgšanu un izpildi. Nepieciešamības gadījumā Delna piesaista papildus ekspertus būvniecības, finanšu, juridiskajos vai citos jautājumos.

Zemās grīdas tramvaju iepirkums bija otrais projektā uzsāktais iepirkums, ko Delna uzraudzīja. 2018. gada jūlijā Delna informēja par pirmā iepirkuma – “Par būvprojekta izstrādi jaunas tramvaju infrastruktūras posma izbūvei un esošas tramvaju līnijas pārbūvei” – gaitu un vēršanos kontrolējošajās un tiesībaizsardzības iestādēs, lai nodrošinātu, ka iepirkumā netiek izvirzītas īpaši specifiskas prasības, kas varētu ierobežot konkurenci. Pateicoties Delnas centieniem arī zemās grīdas tramvaju iepirkumā tika nodrošināta konkurence, ļaujot izvairīties no situācijas, kad iepirkumā piedalās tikai viens pretendents.

 

PROBLĒMAS ZEMĀS GRĪDAS TRAMVAJU IEPIRKUMA PROCESĀ

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2018. gada novembrī sācis kriminālprocesu saistībā ar pašvaldības uzņēmuma “Rīga satiksme” (RS) iepirkumiem. KNAB izmeklēšana saistīta ar Polijas un Čehijas uzņēmumu vienošanos ar Rīgas domes un pašvaldības transporta uzņēmuma pārstāvjiem par kukuļu nodošanu un personu piesaistīšanu naudas atmazgāšanai. Lietā figurē trīs iepirkumi un noslēgtie līgumi – par tramvaju, trolejbusu un autobusu piegādi. Saistībā ar šo lietu aizturētas sešas personas Latvijā un vēl divas Polijā.

Mediji ziņoja, ka par katru Rīgai piegādāto trolejbusu, autobusu un tramvaju kukuļos maksāts vidēji 5%-7%. Trīs iepirkumu summa kopā pārsniedz 270 miljonus eiro. Tiek lēsts, ka kukuļos varētu būt samaksāti 13 līdz 20 miljoni eiro.

Pēc KNAB uzsāktās RS kukuļdošanas krimināllietas mediji ziņoja[1], ka tramvaju iepirkumā kā konkurenci ierobežojošs mehānisms, iespējams, tika izmantoti tehniskie parametri (īpaši tāds parametrs kā “ratiņi”).

Līdzības Delna novēroja arī Skanstes tramvaja projektā. Projektā bija paredzēts iegādāties 12 energoefektīvus zemās grīdas tramvajus. Iepirkumā, ko RS izsludināja 2018. gada 11. aprīlī, bet pārtrauca 2019. gada 18. janvārī, bija pieteikušies tikai divi pretendenti. Viens no tiem Škoda Transportation, kura iespējamo iesaisti liela apjoma kukuļdošanā šobrīd izmeklē KNAB.

Vēl pirms KNAB veiktajām aizturēšanām 2018. gada decembrī Delnas uzmanību piesaistīja RS prasības tramvaju piegādātājiem. Pirmkārt, tādas pamanījām projekta  dokumentācijā, kas satur projekta tehniski ekonomisko pamatojumu un tika iesniegts Eiropas Komisijai, lai saņemtu Kohēzijas fondu finansējumu. Otrkārt, iepirkuma nolikumā un vērtēšanas kritērijos, kas iekļāva vairākus tehniskos parametrus, par kuru nepieciešamību iepirkumu komisija Delnas ieskatā nesniedza pietiekami argumentētu pamatojumu. RS līdz iepirkuma pārtraukšanas brīdim neņēma vērā Delnas rekomendācijas šos parametrus un kritērijus svītrot vai mainīt.

Skanstes tramvaja projekta tehniski ekonomiskajā pamatojumā tika aprakstīti tramvaju tehniskie rādītāji. Viens no parametriem ir “ratiņi” un noteikts, ka regulāras ietilpības tramvajiem jābūt “četriem grozāmajiem ratiņiem (no kuriem trīs motorratiņi ar tiešo pievadu uz katru riteni)”. Iekļautie tehniskie parametri ir nozīmīgi, jo, balstoties uz tiem, RS aprēķina un pamato viena tramvaja vidējo plānoto cenu, kas iekļauta projekta pieteikuma tāmē.

RS aprēķini ir komercnoslēpums, ko Delna nedrīkst publiski atklāt, taču varam sekot, lai izmaksas būtu pamatotas un samērīgas. Faktiskā cena, iespējams, nedaudz mainītos pēc iepirkuma rezultātiem, tomēr parametri, ko akceptējusi Eiropas Komisija, ir būtiski, jo iepirkuma veicējs nolikumā var iestrādāt prasības, kas atbilst attiecīgās kategorijas tramvajiem un noteikt atbilstošu cenu amplitūdu. Delnas ieskatā jau tehniski ekonomiskajā pamatojumā būtu jāpamato ratiņu un citu parametru nepieciešamība. Ņemot vērā, ka viens no projekta mērķiem bija panākt SEG (siltumnīcefektu gāzes) emisiju apjoma samazinājumu, Delnas viedoklis ir, ka tehniski ekonomiskajam pamatojumam, būtu jāvieš skaidrība, kā iepriekš minētie tehniskie parametri šo mērķi palīdz sasniegt. Iespējams, ja Eiropas Komisijas līmenī tiktu veikts detalizētāks izvērtējums lielbudžeta projektiem, (kuru apmērs tuvojas 100 miljoniem eiro), tas samazinātu korupcijas riskus.

Iepirkums tika rīkots sarunu procedūras veidā. Tas nozīmē divu līmeņu iepirkumu, kur sākotnēji pretendenti tiek atlasīti pēc kompetences un citiem parametriem, bet pēc tam tiek vērtēti tehniskie piedāvājumi. Pirmajā kārtā pieteicās divi pretendenti Škoda Transportation (Čehija) un Stadler (Polija), abi kvalificējās otrajai kārtai.

Pēc iepazīšanās ar RS izstrādātās tehniskās specifikācijas pirmo versiju, pēc kuras tramvaji būtu jāražo, Delna nosūtīja RS savas rekomendācijas. Lielāko daļu no tām RS akceptēja, taču vairākas sākotnējās prasības uzturēja. Tomēr Delnas ieskatā zinātniski argumentētu pamatojumu visu tehnisko specifikāciju nepieciešamībai iepirkumu komisija nesniedza. Pēc diskusijām iepirkumu komisijā Delnai neradās pārliecība par tehniskā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju pamatotību un punktu skaita piešķiršanas samērību. Līdz iepirkuma pārtraukšanai komisija neapstiprināja vērtēšanas kritēriju tabulu. Tomēr Delna vērš jaunās iepirkumu komisijas un Rīgas satiksmes pagaidu valdes uzmanību uz nepieciešamību turpmākajos projekta iepirkumos nodrošināt pamatotus, objektīvus vērtēšanas kritērijus, kas nodrošina iespējami labākā un sabiedrībai izdevīgākā piegādātāja atlasi.

 

IEPIRKUMU KOMISIJAS DARBS

Iepirkumu komisijas vadītājs bija Igors Volkinšteins, bijušais RS Infrastruktūras un uzturēšanas un attīstības departamenta direktors – viena no KNAB 12. decembrī aizturētajām personām RS krimināllietā. Viņš tika atbrīvots 2019. gada 10. februārī pret 100 000 EUR drošības naudu un aizliegumu pildīt amata pienākumus.

Delnas uzdevums bija iepirkumu komisijai uzdot jautājumus un sniegt rekomendācijas. Delnas eksperti sekoja, lai iepirkumu komisija pret visiem pretendentiem attiektos taisnīgi un vienlīdzīgi, nodrošinot godīgu konkurenci. Bija gadījumi, kad RS neņēma vērā Delnas aicinājumus, kas tiešā veidā nebija noteikti likumā. Piemēram, viens no pretendentiem iesniedza pieteikuma termiņa pagarinājuma lūgumu, kas tika atteikts. Kad šādu pašu lūgumu izteica otrs kandidāts, prasība tika apmierināta. Delna saskatīja problēmu, ka par šo pagarinājumu personīgi netika informēts kandidāts, kas pirmais vērsās ar lūgumu pagarināt pieteikšanās termiņu un saņēma noraidošu atbildi. Lai novērstu iespējamu konkurences samazināšanos, Delna nosūtīja informāciju par termiņa pagarināšanu potenciālajam kandidātam, kurš iepriekš lūdza pieteikuma iesniegšanas termiņa pagarinājumu, bet RS to noraidīja.

Iepirkumu komisija lielākoties lēmumus pieņēma vienprātīgi, atbalstot komisijas priekšsēdētāja viedokli. Diskusijās iepirkuma komisijā Delnas ieskatā konkurenci ierobežojošas prasības tika pamatotas gan ar pasažieru drošību, gan tramvaju efektivitāti un pasažieru komforta līmeni, taču Delna nesaņēma pārliecinošus pierādījumus un datus, kas šos izteikumus pamatotu. Nenotika diskusijas par jaunākajām jomas inovācijām, lielākā daļa komisijas locekļu neuzdeva jautājumus par iepirkuma specifikācijām. Diskusijas iepirkumu komisijā pārsvarā notika starp Delnu un RS pārstāvjiem vai pieaicinātajiem ekspertiem.  Delnas ieskatā notikušās diskusijas vērtējamas kā formālas.

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) atbilstoši procedūrai veica iepirkumu dokumentācijas pirmspārbaudi. Atbilstoši pirmspārbaužu kārtībai IUB 2019. gada janvārī pēc iepirkumu pārtraukšanas nosūtīja vēstules RS, ka pārtrauc uzsāktās iepirkumu pirmspārbaudes.

 

SAŠAURINOŠĀS PRASĪBAS

Iepirkuma gaitā Delna vērsa uzmanību uz vairākām konkrētām pretendentiem izvirzītām prasībām, kas Delnas ieskatā bija nepamatoti ierobežojošas un pārāk specifikas. Pretendentiem pirmajā sarunu procedūras kārtā tika izvirzītas proporcionāli lielas un nepamatotas prasības apliecināt 50 miljonu EUR apgrozījumu, lai gan iepirkuma vidējais apjoms tika lēsts 42 miljonu EUR vērtībā. Tāpat pretendentiem jau pirmajā sarunu procedūras kārtā tika izvirzīta prasība, ka līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim jābūt saražotam un piegādātam vismaz vienam zemās grīdas tramvajam, kas paredzēts tieši 1524 mm platām sliedēm, kādas ir Austrumeiropas valstīs. Delna aicināja dot iespēju pretendentiem pašiem izvērtēt un aprēķināt savu kapacitāti ražot produktu, kas atbilstu Rīgas infrastruktūrai un kas tiktu akceptēts atbilstoši ES standartiem, neatkarīgi no tā, cik mm platus tramvajus iepriekš ražojuši.

Iepirkuma tehniskās specifikācijas izvērtēšanas kritērijos tika ietverta pozīcija “remonta pieejamība un remonta ērtums” un noteikts, ka jaunajiem tramvajiem jāatbilst RS esošajai infrastruktūrai. Šobrīd RS depo ir pielāgoti Škoda tramvajiem. Pretēji Delnas ieteikumiem, netika vērtēta vispār iespēja pielāgot infrastruktūru citiem piegādātājiem.  Šo un citu prasību atcelšana noteikti veidotu lielāku konkurenci, kas rezultētos zemākā cenā un labākā pakalpojumā.

 

DARBA ATJAUNOŠANA

Lai izvairītos no līdzīgām problēmām pārstrādāto iepirkumu tehniskajā specifikācijā, Delna 2019. gada 6. februārī nosūtīja  jautājumus RS par dažādiem tehniskajiem parametriem, kas iekļauti projekta tehniski ekonomiskajā pamatojumā, piemēram, par tramvaju pieļaujamo garumu un Rīgas tramvaju infrastruktūru kopumā. Delna lūdza atbildēt arī uz jautājumu, vai Rīgas satiksme izsniegusi uzņēmumam Škoda Transportation rekomendācijas vēstules par sekmīgu iepriekšējo sadarbību laika posmā no 2013.-2018. gadam. Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem vēl nav saņemtas.  No publiskotās informācijas izriet, ka saskaņā ar iepriekš noslēgtajiem iepirkumu līgumiem Škoda kavējusi un turpina kavēt transporta līdzekļu piegādes termiņus Rīgai, dažām vienībām pat par vairāk nekā gadu.

 

DELNAS KĀ UZRAUGA PILNVARAS

Delnas ekspertu iesaiste tramvaju iepirkuma procesa uzraudzībā nodrošināja, ka tika novērsta situācija, ka iepirkumā piedalītos tikai viens pretendents un tika pilnveidota iepirkuma nolikuma tehniskā specifikācija. Šoreiz tramvaju iepirkums tika apturēts pirms RS iepirkumu komisija apstiprināja nolikuma gala versiju. Ar šo uzraudzības ziņojumu Delna vērš RS jaunās pagaidu valdes un jaunās iepirkumu komisijas uzmanību uz nepieciešamību stiprināt iepirkumu procesu standartus un iepirkumu komisijas kompetenci.

Delnas galvenais uzdevums ir panākt iespējami lielu atklātību par iepirkumiem un projekta ieviešanu kopumā. Delna neizmeklē korupcijas shēmas, bet ar rekomendāciju palīdzību un proaktīvu rīcību cenšas veicināt godīgu konkurenci.

Ja iepirkums nebūtu pārtraukts, Delna publicētu savu apskatu par iepirkuma gaitu un norādītu uz riskiem, kas rodas atstājot sašaurinošu prasību iekļaušanu iepirkumos.

Delna ir izdarījusi būtiskus secinājumus par nepilnībām normatīvajā regulējumā attiecībā uz korupcijas risku novēršanu publiskajos iepirkumos. Tāpēc viens no Delnas 2019. gada mērķiem ir vērsties pie likumdevēja ar likumdošanas iniciatīvu  publisko iepirkumu regulējuma sakārtošanai, lai turpmāk padarītu iepirkumu procesu efektīvāku, atklātāku un veicinātu sabiedrības izpratni un uzticību valsts iestādēm.

[1] Kāpēc vajag motoru pie katra riteņa? «Aizliegtais paņēmiens» pēta Rīgas tramvaju iepirkumu https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/kapec-vajag-motoru-pie-katra-ritena-aizliegtais-panemiens-peta-rigas-tramvaju-iepirkumu.a307550/

.

Vairāk informācijas:

 

Papildus informācija: Jānis Veide, projekta “Integritātes pakts – ES fondu uzraudzība” vadītājs, janis.veide@delna.lv, +371 67285585.

 

Raksts tapis projekta “Integritātes pakts – ES fondu uzraudzība” ietvaros ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52