×

DELNA UZRAUGA VALSTS DIBINĀTU AUGSTSKOLU PADOMJU LOCEKĻU ATLASES PROCESU

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) 2021. gada rudenī piedalās valsts dibinātu augstskolu padomju locekļu amatu pretendentu atlases komisijās kā novērotāja bez balsstiesībām. Kopumā kā novērotāja Delna ir iekļauta 12 augstskolu padomju atlases komisijās:

1. Latvijas Universitātē,
2. Rīgas Tehniskajā universitātē,
3. Daugavpils Universitātē,
4. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā,
5. Liepājas Universitātē,
6. Latvijas Jūras akadēmijā,
7. Vidzemes Augstskolā,
8. Banku augstskolā,
9. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā,
10. Ventspils Augstskolā,
11. Latvijas Lauksaimniecības universitātē un
12. apvienotajā atlases komisijā Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Neatkarīgo novērotāju piesaiste atlases procesam ir veids, kā veicināt procesa atklātību un sabiedrības ticību godīgai atlasei. Turpretī nepietiekama atklātība pār augstu amatpersonu iecelšanas kārtību un atlases kritērijiem apšauba procesa godīgumu un rada neticību sabiedrībā par profesionālāko kandidātu izraudzīšanu konkrētajos amatos. Tādēļ Delna atzinīgi vērtē Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvu atlases procesam piesaistīt neatkarīgus novērotājus no nevalstiskā sektora un iekļaut tos augstskolu padomes locekļu atlases komisijas sastāvā.

Ņemot vērā, ka augstskolu padomju locekļi ir augsta līmeņa amatpersonas, kas ikdienā uzņemsies lielu atbildību par augstākās izglītības iestādes finansēm, investīcijām, stratēģisko attīstību un pārvaldību un virkni citiem stratēģiskiem jautājumiem, novērotāju iekļaušana kandidātu atlases procesā ir vairāk nekā vēlama un norāda uz labas pārvaldības principu ievērošanu personāla pārvaldībā un sabiedrības uzticības atlases procesam veicināšanā.

Delnu atlases komisijās pārstāv:

  • direktore Inese Tauriņa,
  • interešu aizstāvības un projektu vadītāja Agnija Birule un
  • juridiskā konsultante Krista Asmusa.

 

Delnas pārstāves savas kompetences ietvaros sniedz atbalstu augstskolu atlases komisijām, nodrošinot kandidātu vērtēšanas un atlases procesa objektivitāti, atklātību un godīgumu.

Delnas pārstāves nevērtē kandidātu kompetenci vai profesionālo sniegumu, bet novēro atlases procesu un tā atbilstību Ministru kabineta noteikumiem Nr. 636 “Ministru kabineta virzītu valsts augstskolas padomes locekļu atlases, izvirzīšanas un atsaukšanas kārtība” (Ministru kabineta noteikumi) un sniedz atlases komisijai savu viedokli, priekšlikumus un vērtējumus, kā arī atbalstu, rekomendācijas nepilnību vai trūkumu novēršanai, ja tādi ir. Norāda uz situācijām, kas varētu būt prettiesiskas vai potenciāli ietvert risku uz prettiesisku situāciju vai interešu konfliktu rašanos nākotnē. Delna raugās uz to, lai tiktu izstrādāts Ministru kabineta noteikumiem un attiecīgās augstskolas vajadzībām un attīstības stratēģijai atbilstošs atlases nolikums un nolikumā ietvertās prasības ņemtas vērā atlases procesā, atlases komisijas locekļi nenonāk interešu konflikta situācijās.

Delnas dalību atlases komisijā nosaka jau minēto Ministru kabineta noteikumu 9.3.1.punkts, kas pieļauj atlases komisijas sastāvā iekļaut neatkarīgos novērotājus, tostarp arī attiecīgās augstskolas studējošo pašpārvaldes, Delnas un citu nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

Valsts augstskolas atlases komisijas sastāvā ietilpst arī atbildīgās ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, attiecīgās augstskolas absolventu organizācijas (ja tāda ir) pārstāvji, personas ar starptautiski nozīmīgiem sasniegumiem zinātnē, mākslās un uzņēmējdarbībā, neatkarīgie ekspertus augstskolas attīstības stratēģijas jautājumos un stratēģiskās specializācijas jomās, kas pārstāv atbilstošās profesionālās nozaru asociācijas, darba devēju organizācijas, pašvaldības un plānošanas reģionus un šiem locekļiem ir balsstiesības. Plānots, ka paralēli atlases komisijas atlasītajiem padomes locekļiem, konkrētās augstskolas padomes locekļus arī izvirza augstskolas senāts un Valsts prezidents, tādējādi aptverot profesionāli plašu un dažādu padomē pārstāvēto locekļu loku.

Delna līdz šim ir iesaistījusies valsts augstāko amatpersonu un valsts uzņēmumu padomes nomināciju komisijās kā novērotājs ar padomdevēja tiesībām. Novērojot amatpersonu atlases procesu, Delna savas kompetences ietvaros ir sniegusi atzinumus par atlases procesu atklātību un atbilstību labas pārvaldības, godīguma un vienlīdzības principiem Valsts kontroles padomes locekļu amata pretendenta atlases komisijā, Valsts policijas priekšnieka amata pretendentu vērtēšanas komisijā un akciju sabiedrības “Latvenergo” padomes locekļu kandidātu atlases komisijā. Šobrīd Delna izstrādā vadlīnijas neatkarīgajiem novērotājiem, kā uzraudzīt augstu amatpersonu atlases procesus, vadlīnijas plānots publicēt 2021. gada novembrī.

Par savu dalību atlases komisijās Delna nesaņem atlīdzību no Izglītības un zinātnes ministrijas. Aicinām iepazīties ar Delnas vadlīnijām Augstskolu padomes locekļu atlases procesa novērošanā un Ētikas kodeksu.

 

Papildu informācija:

Inese Tauriņa, Delnas direktore
Inese.taurina@delna.lv

 

Šī materiāla sagatavošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52