×

CEĻA UZ PASTIPRINĀTU ZIEMEĻVALSTU UN BALTIJAS VALSTU SADARBĪBU PUBLISKO IEPIRKUMU CAURSKATĀMĪBAS JOMĀ

2022. gada 10. februārī Delna kopā ar Igaunijas partneri Transparency International Estonia un Zviedrijas partneri Open Knowledge Sweden organizēja pasākumu “Ceļā uz pastiprinātu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību publisko iepirkumu caurskatāmībā”. Pasākums tika organizēts Ziemeļu Ministru padomes projekta “Digitālo rīku izmantošana korupcijas apkarošanai Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā” ietvaros.

Problēmas šajā situācijā ir pamatotas un skar ikvienu. Ir svarīgi ņemt vērā dažādu valstu pieredzi un problēmas apziņas līmeni.

Eiropas Revīzijas palātas 2019. gada ziņojumā konstatēts, ka Latvija ir viena no 5 valstīm, kurā ir vislielākais atklāto krāpšanas gadījumu īpatsvars saistībā ar ES fondiem.

Neskatoties uz to, ka process Igaunijā kopumā ir caurskatāms (augsts e-konkursa līmenis). Tomēr korupcijas risks iepirkumos joprojām ir acīmredzams – 2020.gadā 7 no 81 reģistrētā korupcijas un ekonomiskajiem noziegumiem bija saistīti ar iepirkumu noteikumu pārkāpumiem.

Zviedrijā 2018. gadā tika lēsts, ka publisko iepirkumu vērtība bija 75 miljardi eiro. Atspoguļo gandrīz 20% no IKP (2020. gada IKP — 475 432 miljoni eiro). Kaut arī Zviedrija ir viens no labākajiem starptautiskajiem labas pārvaldības indeksiem, korupcija publiskajos iepirkumos ir bijusi problēma gadu gaitā.

Delna aicināja piedalīties projekta partnerus un atbalstītājus no Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas, tostarp valsts institūciju pārstāvjus, tostarp iepirkumu un datu speciālistus, Finanšu un Tieslietu ministriju un saistīto institūciju pārstāvjus. Pasākuma galvenais mērķis bija:

 • Pārrunāt aktuālos izaicinājumus publisko iepirkumu datu izpaušanas politikā Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā, kā arī iespējamos risinājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbībā;
 • Parādīt esošos pilsoniskās sabiedrības centienus palielināt publisko līgumu slēgšanas pārredzamību un atbildību, izmantojot uz datiem balstītus digitālos rīkus;
 • Klāt projekta priekšlikums Opener un Open Up izstrādei.

 

Delna arī sniedza ieteikumus, kā situāciju uzlabot:

 • Konkrēti Zviedrijas gadījumā – nodrošināt, lai ar publiskajiem konkursiem saistītie iepirkumu dati tiktu publicēti.
 • Panākt ar publisko iepirkumu saistīto datu augstāku kvalitāti un savietojamību, pieņemot atvērto pēc noklusējuma kā vispārēju pamatprincipu, kā arī ieviešot starptautiskos standartus to vākšanai un publicēšanai.
 • Uzlabot noteikumus par datu kopām, kas papildina ar publisko iepirkumu saistītiem datiem politiskās integritātes jomā, pieņemot labās prakses piemērus no citām reģiona valstīm un uzlabojot risinājumus Izmantojot visu OGP platformas potenciālu inovācijām.
 • Tā kā platforma jau ir izrādījusies galvenais pārmaiņu virzītājspēks, ir svarīgi, lai tās īstenošanas procesam valsts un reģionālā līmenī tiktu piešķirti atbilstoši resursi.
 • Tāpat iestādēm, kuru uzdevums ir uzraudzīt iepirkumu, kā arī papildu datus, būtu jāsaņem resursi un rīcības brīvība, lai datus efektīvi izmantotu, pildot savus pienākumus.

 

Pēc pasākuma Delna un projekta partneri izvērtēja turpmākās sadarbības iespējas un vismaz daļēju projekta idejas realizāciju. Pateicoties pasākumam, Delna nostiprināja un attīstīja veiksmīgu sadarbību nacionālā līmenī ar publisko iepirkumu uzraudzības iestādēm.

 

Šo projektu finansē Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā. Par šīs publikācijas saturu ir atbildīgs tikai projekta koordinators, un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļu Ministru padomes uzskatus vai politiku.

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52