×

DELNAS PAVEIKTAIS 2021. GADĀ UN DARĀMAIS 2022. GADĀ

Biedrības „Sabiedrība par atklātību –Delna” (Delna) nozīmīgākie sasniegumi 2021. gadā un darāmais 2022. gadā.

“Sabiedrības par atklātību – Delna” darbības mērķis ir veidot atklātu, taisnīgu un demokrātisku sabiedrību, kas ir brīva no korupcijas valsts pārvaldē, politikā, biznesā un cilvēku savstarpējās attiecībās. 2021. gadā organizācija īstenoja statūtos noteiktos uzdevumus mērķa sasniegšanai, īpaši pievēršoties korupcijas risku apzināšanai un to mazināšanai, Saeimas darbības uzraudzībai un analīzei, sekoja līdzi lobēšanas regulējuma izstrādei 13. Saeimā, piedalījās Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pretkorupcijas pasākumu plāna projekta (2021-2024) izstrādē, aktualizēja trauksmes celšanas tēmu un sniedza atbalstu trauksmes cēlējiem, kā arī vērsa uzmanību uz atklātības veicināšanu privātajā sektorā un privātā sektora pretkorupcijas politikām un iekšējām sistēmām.

Organizācijas svarīgākie sasniegumi 2021. gadā un attīstības perspektīvas 2022. gadā

Delna veiksmīgi turpināja īstenot sabiedriskā labuma aktivitātes un statūtos noteiktos uzdevumus. Nozīmīgākie Delnas darbi un sasniegumi:

 • Publicējām ikgadējā Korupcijas uztveres indeksa (KUI) rezultātus un 2020. gada Globālā korupcijas barometra (GKB) rezultātus kopā ar rekomendācijām lēmumu pieņēmējiem. Atsaucoties uz KUI un GKB rezultātiem, aicinājām Saeimu un valdību 2021. gadā stiprināt politisko godaprātu, izstrādāt un pieņemt lobēšanas atklātības likumu, veicināt tiesībsargājošo iestāžu un tiesu sistēmas efektivitāti ar korupciju saistītās lietās, kā arī aicinājām uzņēmējus aktīvi piedalīties ar korupciju saistīto problēmu risināšanā, atklājot datus un informāciju par uzņēmumu struktūru un iekšējām korupcijas apkarošanas sistēmām, komunikāciju ar lēmumu pieņēmējiem un lobēšanu. Paralēli šiem darba virzieniem izglītojām sabiedrību par korupciju un tās negatīvajām sekām un veicinājām pilsonisko aktīvismu.
 • Darbs pie interešu pārstāvības (lobēšanas) atklātības regulējuma. Atbalstījām 13. Saeimu šī likumprojekta izstrādes darba grupā, sniedzām atzinumus un priekšlikumus likumprojekta izstrādes gaitā, kā arī skaidrojām sabiedrībai ieguvumus, ko šis likums sniegtu mūsu demokrātijai. 2021. gadā izstrādājām interešu pārstāvībai veltītu mājaslapu www.interesuaizstaviba.lv, kurā ievietojam aktuālo informāciju un 13. Saeimas progresu šī likumprojekta izstrādē. 2021. gada jūnijā publicējām plašu pētījumu par līdzšinējo lobēšanas praksi Latvijā “Izstrādājot lobēšanas regulējumu Latvijā” un rakstu izdevumā “Jurista Vārds” par lobēšanu Eiropas Savienībā un tās sasaisti ar Latvijas politiku.
 • Stiprinājām Delnas Trauksmes celšanas centra darbu. Regulāri konsultējām trauksmes cēlējus, kas vērsās pie organizācijas – analizējām dokumentus, sagatavojām vēstules iestādēm, konsultējām trauksmes cēlējus par tālākajiem soļiem u.tml. Aktīvi iesaistījāmies jaunā Trauksmes celšanas likuma sagatavošanā Valsts Kancelejā un Saeimā. Sagatavojām Rokasgrāmatu trauksmes cēlējiem, kurā skaidrojām trauksmes celšanas procesu un, kā tam sagatavoties. Publicējām vairākus skaidrojošus rakstus mājaslapā www.delna.lv un www.celtrauksmi.lv (šī ir Delnas veidota lapa, kas veltīta trauksmes celšanas popularizēšanai un skaidrošanai).
 • Izstrādājām vadlīnijas augsta līmeņa amatpersonu atlases procesa novērošanai un uzsākām novērot augstskolu padomju atlases procesu. Lai nodrošinātu to, ka nevalstisko organizāciju līdzdalība amatpersonu izraudzīšanas procesā ir jēgpilna, Delna izstrādāja vadlīnijas, kas sniedz īsu ieskatu atlases procedūru regulējošos normatīvajos aktos, Delnas pieredzē augstāko amatpersonu atlases procesu novērošanā, kā arī starptautiski atzītajā labajā praksē.
 • Skolēnu iesaiste lēmumu pieņemšanā skolās. Organizējām skolēnu pilsoniskās līdzdalības projektu 23 Latvijas skolās un tā ietvaros veicinājām skolēnu izpratni par to, kā iesaistīties lēmumu pieņemšanā un budžeta veidošanā savā skolā un pašvaldībā, kā uzraudzīt lēmuma izpildi un pieprasīt atklātību.
 • Papildinājām “Deputāti uz Delnas”. Delna papildināja un popularizēja sabiedrībā populāro tīmekļa vietni “Deputāti uz Delnas”, kurā ikviens interesents var gūt informāciju par politisko partiju finansēšanu Latvijā, privātajiem ziedojumiem un 13. Saeimas deputātu deklarētajām interesēm. Aicinājām pilsonisko sabiedrību un medijus izmantot šo rīku, lai sekotu līdzi deputātu interesēm.
 • Interešu konflikta pārvaldība. Sekojām līdzi grozījumiem likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un proaktīvi reaģējam uz augsta līmeņa amatpersonu (augstskolu padomju locekļu un valsts kapitālsabiedrību padomju locekļu) deklarāciju noslepenošanas mēģinājumu novēršanu. Vērsām uzmanību interešu konflikta pārvaldības trūkumiem Latvijā un vajadzību pārvērtēt esošo sistēmu un ieviest GRECO rekomendācijas.
 • Analizējām atklātību COVID-19 laikā. Publicējām ziņojumu par Covid-19 laikā valdības veikto pasākumu ietekmi uz atklātības līmeni Latvijā. Šī izpēte var kalpot kā viens no atskaites punktiem, vērtējot pandēmijas ietekmi uz Latvijas sabiedrību, un piedāvā vispārīgus rīcības virzienus pandēmijas negatīvo seku mazināšanai un demokrātijas noturīguma spēcināšanai.
 • Aktīvi iesaistījāmies Latvijas Prokuratūru Ētikas kodeksa atjaunošanā atbilstoši Valsts kontroles un OECD rekomendācijām. Prokuroru ētikas kodekss tika izstrādāts, līdzdarbojoties prokuratūrai un Delnai, pieaicinot arī ārvalstu ekspertus no Vācijas, Nīderlandes, Amerikas Savienotajām Valstīm un Igaunijas.
 • Rīkojām apmācības un pretkorupcijas datu hakatonu valsts pārvaldē nodarbinātajiem. Apmācības valsts pārvaldē nodarbinātajiem par interešu konfliktu novēršanu, korupciju, profesionālo ētiku, datu un tehnoloģiju izmantošanu korupcijas atklāšanā un novēršanā.
 • Vērsām uzmanību uz jaunajam tendencēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā. Publicējām pētījumu par nelegāli iegūto līdzekļu legalizācijas (naudas atmazgāšanas) gadījumiem Baltijas valstīs un vērsām uzmanību uz Latvijas finanšu sistēmas aktuālajiem apdraudējumiem, kas ir saistīti ar čaulas veidojumu un profesionālo pakalpojumu sniedzēju ļaunprātīgu izmantošanu, elektroniskās naudas un digitālo maksājumu nozares augošo popularitāti pasaulē. Vērsām uzmanību arī uz kriptovalūtu izmantošanu korupcijas gadījumu shēmās.
 • Izstrādājām un publicējām pašvaldību atklātības indeksu. Delna veica pilotpētījumu “Pašvaldību atklātības indekss” un novērtēja Latvijas un Norvēģijas pašvaldību atklātības līmeni tādās jomās kā politika un lēmumu pieņemšanas procesi, organizatoriskā struktūra, finanses un publisko līdzekļu izmantošana, sabiedrības līdzdalības mehānismi, pretkorupcija un ētika, publiskie iepirkumi, pašvaldības uzņēmumu īpašumtiesības. Pētījumā vērtējām publiski pieejamo informāciju pašvaldību oficiālajās mājaslapās un skaidrojām pašvaldību informācijas atklātības apjomu.
 • Sniedzām priekšlikumus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pretkorupcijas pasākumu plāna 2021–2024 izstrādē. KNAB plāns sniedz visaptverošu priekšstatu par ar korupciju saistītajām problēmām un norāda uz izpildāmiem rezultātiem. Turklāt paplašina jau esošo darbības jomu, aptverot arī privāto sektoru un darbu ar augstskolu studentiem.
 • Analizējām 13. Saeimas darbu korupcijas mazināšanai, atklātības un labas pārvaldības veicināšanai. Analīzi balstījām uz Saeimas deputātu frakciju un neatkarīgo deputātu viedokli par viņuprāt svarīgākajām korupcijas apkarošanas un atklātības veicināšanas iniciatīvām, kuras jau ir pieņemtas un vēl ir jāpieņem.
 • Reaģējām uz notikumiem un vērsām uzmanību uz likuma ievērošanu valsts budžeta projekta sagatavošanā, un labas pārvaldības principiem neatbilstošu praksi.
 • Pētījam uzņēmumu atklātību un pretkorupcijas politikas. Delna veica pētījumu “Pretkorupcijas datu publiskošanas prakse uzņēmumos Latvijā 2021”, publicēja atklāta biznesa vadlīnijas un uzsāka jaunu iniciatīvu “Nulles tolerance pret korupciju”, kurai aicina pievienoties uzņēmumus.
 • Delna nodrošina atklātību par savu darbu, regulāri publicējot informāciju Delnas mājaslapā un sociālajos tīklos, reizi mēnesī izsūta ziņu lapu “Ziņas uz Delnas” latviešu un angļu valodā.
 • Delnas darbinieki un padome noslēdza darbu pie Delnas stratēģijas (2021-2025) izstrādāšanas.

 

Delna turpinās stādāt pie jaunu projektu piesaistes, lai sasniegtu organizācijas mērķus un īstenotu uzdevumus.

Galvenās plānotās aktivitātes 2022. gadā:

 • Trauksmes celšanas centra darbības stiprināšana – trauksmes cēlēju un ziņotāju konsultēšana, Rokasgrāmata trauksmes cēlēja, atjaunošana, ņemot vērā jaunas Trauksmes celšanas likumā ietvertos uzlabojumus un mājaslapas www.celtrauksmi.lv uzturēšana un satura papildināšana.
 • Atbalsts 13. Saeimai interešu pārstāvības (lobēšanas) atklātības regulējuma izstrādē un pieņemšanā, izglītojošais darbs sabiedrībā. Tīmekļa vietnes www.interesuaizstaviba.lv uzturēšana un satura papildināšana. Plānots, ka likumu pieņems 13. Saeima un tas stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī.
 • Regulāru Delnas ziņu lapu sagatavošana un izsūtīšana, t. sk. speciālās ziņu lapas par korupciju un atklātību sagatavošana.
 • Uzņēmējdarbības atklātības veicināšana – uzņēmumu pretkorupcijas un atklātības principu popularizēšana un uzņēmumu piesaiste Delnas iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.
 • Latvijas skolēnu pilsoniskās aktivitātes veicināšana, jauniešu izglītošana un izpratnes veicināšana par pretkorupcijas tēmām, godīgumu, atbildību, cieņu un drosmi kā ieguvumu, veidojot attiecības ar cilvēkiem, darbojoties un iesaistoties savas apkārtējās vides un valsts attīstībā. Izglītojošo materiālu par pretkorupcijas tēmām radīšanā un izplatīšana jauniešu vidū.
 • Sabiedrībā populāras tīmekļa vietnes “Deputāti uz Delnas” papildināšana ar jauniem datiem.
 • Ekspertu forumu un publisku diskusiju organizēšana par pretkorupcijas aktivitātēm un atklātību.
 • Aktivitātes pirms 14. Saeimas vēlēšanām, pretkorupcijas un atklātības iniciatīvu iekļaušana politisko partiju pirmsvēlēšanu programmās, vēlētāju pratības veicināšana un diskusijas ar 14. Saeimas deputātu kandidātiem par iniciatīvām, kuras nākamajos gados ir jāīsteno.
 • Delnas analīze par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai izmeklētu Latvijas valdības kļūdaino rīcību Covid-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā, kā arī nosauktu to politisko amatpersonu vārdus, kuras izraisījušas neatgriezeniski negatīvas sekas krīzes pārvaldībā, darbu. Ziņojuma publicēšana Delnas mājaslapā.
 • Delna 2012. gadā portālā Manabalss.lv izveidoja iniciatīvu “Publisku revīziju Saeimas budžetam!”, to parakstīja ap 11 000 iedzīvotāji un 2018. gadā iniciatīva tika iesniegta Saeimā. Taču tālāka virzība nenotika. 2022. gadā Delna aktualizēs šo iniciatīvu un veiks nepieciešamos pasākumus, lai nostiprinātu likumdošanā to, ka Valsts kontrole veic Saeimas budžeta revīziju.
 • Politisko partiju iekšējās demokrātijas stiprināšana. Delna analizēs partiju iekšējos normatīvos aktus, lai identificētu šobrīd pastāvošu praksi un sagatavotu priekšlikumus partijām iekšējo procesu pilnveidei. Paralēli sniegsim rekomendācijas 14. Saeimas sasaukumam par normatīvo aktu izmaiņām, kas nepieciešamas, lai veicinātu atklātību un pieejamību attiecībā uz politisko partiju biedru sarakstu informāciju.

 

Vairāk par Delnas īstenotajiem projektiem lasiet šeit ->

Delnas kontakti: Inese Tauriņa, direktore, inese.taurina@delna.lv, +371 67285585

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52