×

INTEGRITY WATCH 3.0 (IW 3.0)

Integrity Watch 3.0: datu izmantošana, lai pārvaldītu riskus un atklātu korupciju Eiropā

 • PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.01.2022.–31.12.2023.
 • PROJEKTA IZMAKSAS: 44 858,68 EUR
 • FINANSĒTĀJS: Eiropas Komisija, vadošais projekta partneris Transparency International. Līdzfinansējums: Delnas ziedojumi (2022. gadā), Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (2023. gadā).
 • KONTAKTPERSONA: Inese Taurina

 

Projekts “Integrity Watch 3.0” – tiešsaistes rīki politiskās korupcijas apkarošanai Eiropā

Korupcija Eiropas reģionā ir izplatīta un nopietna problēma, tāpēc projektā “Integrity Watch 3.0” (IW 3.0) izstrādāsim virkni tiešsaistes rīku tiesībaizsardzības iestādēm, pilsoņiem, pilsoniskajai sabiedrībai un žurnālistiem politiskās korupcijas atklāšanai un novēršanai. Projekta ietvaros izmantosim datus un to vizualizācijas, lai izstrādātu risku pārvaldību.

Projektā piedalās TI Sekretariāts kā starptautiskais koordinators, TI EU, Daphne Caruana Galizia fonds un 15 TI nodaļas no Eiropas Savienības, tajā skaitā Delna (TI nodaļa Latvijā).

IW 3.0 ir Eiropas Komisijas Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāta dotēts projekts, ko īstenojam no 2022. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

Kopš 2014. gada www.integritywatch.eu ir vadošais tiešsaistes resurss, kas uzrauga godprātību politisko lēmumu pieņemšanā visā Eiropā. IW apkopo un saskaņo grūti pieejamus datus no dažādām platformām, tā ļaujot pētniekiem, žurnālistiem un amatpersonām uzraudzīt tos, kas ieņem augstus amatus. Līdz ar projektu IW 3.0 paplašināsim šos datus no 8 līdz 16 valstīm, ietverot datus par resursu piešķiršanu, kā arī izstrādājot interešu konfliktu, nepamatotas ietekmes un noziedzīgas naudas plūsmu noteikšanas rīkus. Sīkāk TI mājaslapā ->

Projekta plānotie rezultāti:

 • Uzlabota attiecīgo aģentūru, pilsoniskās sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu spēja izmērīt un atklāt korupcijas riskus un novērst politisko korupciju;
 • Pastiprināta iekšzemes un pārrobežu koordinācija un sadarbība starp attiecīgajām iesaistītajām pusēm valdībā, pilsoniskajā sabiedrībā un plašsaziņas līdzekļos.

 

Projekta mērķus sasniegsim, īstenojot dažādas aktivitātes, piemēram:

 • Datu noteikšana un datu kopu veidošana 16 valstīs;
 • Tīmekļa platformu izveide un atjaunināšana 16 valstīs;
 • Riska rādītāju izstrāde;
 • Kapacitātes stiprināšana, apmācību rīki un materiāli (apmācību materiāli, ceļveži, raidieraksti utt.);
 • Potenciālo un mērķa lietotāju iesaistīšana platformu izmantošanā;
 • Piemērojamo normatīvo aktu (likumi, nolikumi, noteikumi) un ieviešanas un atbilstības prakses (konsultācijas, uz lietotāju orientēti pakalpojumi) identificēšana un sistematizēšana;
 • Iesaistīto pušu iesaistīšana konkrēto valstu padomdevēju grupās;
 • Nacionālo padomdevēju grupu dalībnieku iesaistīšana Eiropas līmeņa sadarbībā.

 

Projekta mērķis ir pastiprināt aizsardzības pasākumus politiskās korupcijas risku novēršanai, atklāšanai un samazināšanai 16 ES valstīs, palīdzot novērst tādas problēmas kā:

 • Kļūdaina politiskās godprātības (integritātes) datu kvalitāte;
 • Vāji riska pārvaldības instrumenti;
 • Nepietiekamas pārraudzības iestāžu pilnvaras un spējas.

 

PROJEKTA JAUNUMI

 

AICINĀM UZ PASĀKUMU “KĀ, SEKOJOT NAUDAI, ATKLĀT NEGODPRĀTĪGU POLITIKU” BANKU AUGSTSKOLĀ

Lai rastu atbildi uz šiem jautājumiem, aicinām studentus un mācībspēkus, uzņēmējus, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kā arī jebkuru aktīvu iedzīvotāju vai datu entuziastu, kā arī valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvjus apmeklēt vieslekciju un ekspertu diskusiju. Pasākums notiek 01.12.2023. Banku augstskolas 1. stāvā konferenču zālē, K.Valdemāra ielā 161, Rīgā.

VIESLEKCIJA VENTSPILS AUGSTSKOLĀ – KĀ IZMANTOT PUBLISKOS DATUS, MEKLĒJOT KORUPCIJU

Aicinām Ventspils Augstskolas studentus un mācībspēkus, kā arī valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvjus un ikvienu, kuram ir interese, apmeklēt vieslekciju un tīklošanās pasākumu “Kā izmantot publiskos datus, meklējot korupciju”. Pasākums notiek 16.11.2023. (vieslekcija plkst. 11.00–12.30, tīklošanās pasākums plkst. 12.30–13.30) Ventspils Augstskolā (Ventspils, Inženieru iela 101, D 104 auditorija), tīklošanās pasākums kopā ar kafijas pauzi – pie auditorijas D korpusa foajē.

PASĀKUMS “KĀ IZMANTOT PUBLISKOS DATUS, MEKLĒJOT KORUPCIJU”

Publiski pieejamos datus ikviens var izmantot, lai analizējot atpazītu aizdomīgas darbības, uzvedību vai finanšu darījumus, kas var liecināt par iespējamu negodprātīgu rīcību un korupciju ikdienas situācijās un augsta līmeņa jeb politiskajā jomā. Kam pievērst uzmanību, skatoties publiski pieejamajos datos un informācijā? Kas ir “atvērtie dati”? Kas “sarkanie karogi” un kā tos pārbaudīt? Aicinām Vidzemes Augstskolas studentus un mācībspēkus, uzņēmējus, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, aktīvos iedzīvotājus un datu entuziastus, kā arī valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvjus 12.10.2023. apmeklēt vieslekciju un tīklošanās pasākumu.

PUBLISKĀ SEKTORA DATU KOPU PIEEJAMĪBA LATVIJĀ

Latvijā pēdējo gadu laikā valsts institūcijas ir aktīvi strādājušas, lai padarītu publiskā sektora datus pieejamākus un radītu juridisku pamatojumu atvērtiem pārvaldes institūciju datiem. Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) ir sekojusi līdzi izmaiņām un veikusi izvērtējumu par dažādu datu kopu pieejamību. Šajā rakstā skaidrojam aktuālo situāciju un datu kopu vērtēšanas kritērijus, kā arī norādām uz labo praksi un sniedzam rekomendācijas.

IZTRŪKST STRATĒĢISKS REDZĒJUMS PAR DATU IZMANTOŠANU KORUPCIJAS APKAROŠANĀ

Lēmumu pieņēmēji un atbildīgās iestādes nav apzinājušās ieguvumu, ko sniegtu atvērto datu pārdomāta izmantošana cīņā pret korupciju. Latvijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāns 2021.–2025. gadam tika apstiprināts tikai 2023. gada pavasarī un sākuma gads mainīts uz 2023. Tāpat arī pretkorupcijas plānā netika iekļauta nepieciešamība pēc nacionālas ar korupcijas novēršanu un politiskā godaprāta spēcināšanu saistīto datu stratēģijas. “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) uzskata, ka pārvaldes institūciju pieņēmums, ka šāda datu stratēģija nav nepieciešama, kā arī tas, ka pretkorupcijas plāna pieņemšana kavējās vairākus gadus, skaidri iezīmē faktu, ka valsts pārvalde korupcijas mazināšanu nesaredz kā stratēģisku prioritāti.

DELNAS VĒSTULE UZŅĒMUMU REĢISTRAM PAR PATIESĀ LABUMA GUVĒJIEM

Atbildot uz Uzņēmumu reģistra aicinājumu pilsoniski aktīvajām nevalstiskajām organizācijām, Delna 2023. gada 15. janvārī tam nosūtīja vēstuli, kurā pauž viedokli par patiesā labuma guvēju atklātības nozīmi. Tēmu aktualizēja Eiropas Savienības Tiesas 22.11.2022. nolēmums, kas par augstāku prioritāti uzstāda personu tiesību uz privātumu aizsardzību, nevis atklātību un brīvu pieeju informācijai, kas nepieciešama, lai valsts varētu efektīvi strādāt ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, interešu konfliktu identificēšanu amatpersonu darbā, publiskās naudas izšķērdēšanu, kā arī radīt vidi ar lielāku pārredzamību.

Delnas paveiktais iepriekšējā projektā “Integrity Watch”

Delna publicē jaunu versiju sabiedrībā populārai tīmekļa vietnei “Deputāti uz Delnas” (17.12.2020.). Delna publicē jaunu versiju sabiedrībā populārajai tīmekļa vietnei “Deputāti uz Delnas”, kura turpmāk lietotājiem ļaus ērtā un interaktīvā veidā apskatīt datus un informāciju par politisko organizāciju finansēšanu Latvijā un Saeimas deputātu deklarētajām interesēm.  Kopā ar tīmekļa vietnes atjaunošanu Delna arī publicēja ziņojumu, kas sniedz ieskatu politisko partiju finansēšanā un valsts amatpersonu deklarētajās interesēs 2018. un 2019. gadā. Ziņojums apskata, cik lielā mērā politiskās partijas ir paļāvušās uz nelielu skaitu mazo privāto ziedotāju, sniedz ieskatu Saeimas deputātu, kas pildīja amatpersonas pienākumus līdz 2019. gada nogalei, ārējās interesēs un salīdzina tās ar 2018. gadu.

Interaktīvā rīka “Deputāti uz Delnas” jaunās versijas prezentācija (17.12.2020.). Pieejams pasākuma video ieraksts, kurā: iepazīstinām ar tīmekļa vietnes jauno versiju un tās funkcionalitāti; sniedzam ieskatu tīmekļa vietnes tapšanas procesā, datos, kurus tīmekļa vietne izmanto, un atklājam mūsu nākotnes plānus; pastāstām par pašu projektu un, kā sokas pārējiem projekta dalībniekiem – septiņām Eiropas valstīm un divām Eiropas Savienības institūcijām, ar līdzīgu rīku izstrādi; uzklausām pasākuma viesus un vadām diskusiju par interaktīvā rīka uzlabojumiem nākotnē.

Delna publicē tīmekļa vietnes “Deputāti uz Delnas” atjauninājumu (30.03.2021.). Atjauninājumā ir iekļauta jauna sadaļa – “Deputātu datubāze”, kurā lietotājiem ir iespēja vizualizēt statistiku par šobrīd Saeimā esošajiem deputātiem. Izmantojot deputātu uzskaitījumu, iespējams ērti piekļūt deputātu profilu informācijai, kā arī datiem par maksājumiem politiskajām organizācijām un ārējām saistībām. Papildināti arī dati par politisko organizāciju finansēšanu. Vienlaikus Delna publicējusi arī informatīvu bukletu, kurā skaidrots, kas ir “Deputāti uz Delnas”, kā tīmekļa vietne lietojama un, kā ar tās palīdzību iespējams identificēt tendences politisko partiju finansēšanā un informācijā, kas iegūstama no deputātu amatpersonu deklarācijām.

Deputāti uz Delnas – palīgs ceļā uz atklātāku politiku Latvijā (11.10.2021.). Deputāti uz Delnas ir tiešsaistes rīks, kas interaktīvā veidā ļauj apskatīt datus par politisko partiju finansēšanu Latvijā, Saeimas deputātu deklarētajām interesēm (viņu ienākumu avotiem, kapitāldaļām uzņēmumos un citām interesēm), tādējādi ļaujot saskatīt iespējamus pārkāpumus, interešu konfliktus un attiecīgi rīkoties, lai tos novērstu. Šis rīks ikvienam no mums dod iespēju būt pilsoniski aktīvam un sekot līdzi Latvijas politikā notiekošajam. Ikviens var ieraudzīt kādu faktu vai atrast kādu sakarību, ko mediji nav pamanījuši, apskatīt un analizēt politisko partiju finansēšanu, iepazīties ar politisko partiju ienākumu avotiem – ziedojumiem, biedru naudām, Saeimas deputātu veiktajiem maksājumiem un to apjomu.

 

Projektu finansē Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonds – Policija. Šī projekta saturs atspoguļo tikai Delnas uzskatus, un tas ir tikai Delnas atbildība. Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par tajā esošās informācijas izmantošanu.

 

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52