×

DEPUTĀTU KANDIDĀTU INFORMĀCIJA PARTIJU MĀJASLAPĀS

Lai Latvijā veidotu atbildīgu un atklātu politisko sistēmu un veicinātu partiju un to apvienību komunikāciju ar vēlētājiem, “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) aicina partijas un partiju apvienības pilnveidot mājaslapas, lai iedzīvotāji pirms Saeimas vēlēšanām varētu iepazīties gan ar vispārīgu informāciju par partiju vai partiju apvienību kopumā, gan saņemto finansējumu  un deputātu kandidātiem.

Delna ir izveidojusi sarakstu ar ieteikumiem, kādai informācijai būtu jābūt publicētai partiju un partiju apvienību mājaslapās (sk. pielikumā). Saraksta veidošanā Delna izvērtējusi un ņēmusi vērā ekspertu viedokļus, kā arī kaimiņvalstu labās prakses piemērus. Aicinām visas partijas un partiju apvienības, kas ir iesniegušas kandidātu sarakstus 14. Saeimas vēlēšanām, augustā pilnveidot savas mājaslapas. Augusta beigās un septembra sākumā Delna veiks šo mājaslapu atklātības izvērtējumu.

Partiju un to mājaslapu atklātības palielināšana ir ne tikai iedzīvotāju, bet arī katras partijas un kopējās Latvijas valsts interesēs, lai veicinātu pilsonisko līdzdalību, dalību partijās un palielinātu šobrīd zemo iedzīvotāju uzticību valsts institūcijām, amatpersonām, kā arī veicinātu vēlēšanu aktivitāti. Vienlīdz nozīmīga ir informācija par partiju vai partiju apvienību kandidātiem un programmām, lai veidotos sistēma, kurā vēlētājs balso ne tikai par ideoloģiski tuvāko partiju, bet vērstu uzmanību uz iespēju sekot līdzi katra kandidāta darbam, pieprasot individuālu atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un darbībām.

Svarīgākās kategorijas, ko iesakām atspoguļot mājaslapā:

  • Ziņas par partijas vai partiju apvienības kandidātiem;
  • Partiju (vai partiju apvienības) programmas;
  • Partiju (vai partiju apvienības) vēsture;
  • Partiju (vai partiju apvienības) iekšējā struktūra, biedru skaits un iesaiste;
  • Partiju (vai partiju apvienības) finansējums.

 

Pilnais indikatoru saraksts un īss apraksts pievienots pielikumā. Aicinām ar to iepazīties un papildināt partijas vai partiju apvienības, kas startē 14. Saeimas vēlēšanās, mājaslapās pieejamo informāciju!

Nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu ti@delna.lv.

Inese Tauriņa
Biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore

 

Šī vēstule ir sagatavota un publicēta ar Atklātības fonda finansiālu atbalstu. Par ieraksta saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

 

PIELIKUMS

Indikatori partiju vai partiju apvienību mājaslapu vērtēšanai
Nr. Indikators Indikatora apraksts
Informācija par partiju vai partiju apvienību kandidātiem un programmām  

1.

Kandidātu saraksts 14. Saeimas vēlēšanām Mājaslapā ievietots kandidātu saraksts ar numurējumu un sadalījumu pa vēlēšanu apgabaliem, lai informācija būtu skaidri, uzskatāmi pieejama vēlētājam.
2. Kandidātu kontaktinformācija Pieejama kandidāta kontaktinformācija (e-pasts), lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties, un saite uz sociālajiem tīkliem (ja ir), lai varētu gūt priekšstatu par kandidātam būtiskajiem jautājumiem, viedokļiem, pilnveidotu izpratni ne tikai par viņa pārstāvēto partiju vai partiju apvienību, bet tieši konkrēto cilvēku.
3. Kandidātu partejiskā piederība Norādīta katra kandidāta pārstāvētā partija, kā arī saraksts, no kura kandidāts startē vēlēšanās. Būtiski partiju apvienībām, lai vēlētāji zinātu kandidāta partejisko piederību un varētu izsekot viņa dalībai citās vēlēšanās, kurās nestartē no konkrētā saraksta. Citu partiju kandidāti sarakstā var ļaut noprast iespējamas sadarbības saiknes starp partijām, kas formāli sarakstu kopā neiesniedz.
4. Kandidātu politiskā pieredze Jāpublicē informācija par kandidāta ieņemtajiem amatiem (tai skaitā agrākajiem) politiskās organizācijās, kā arī vēlētās pārvaldes institūcijās, lai palīdzētu vēlētājiem izdarīt secinājumus par kandidāta lojalitāti sarakstu iesniegušajai partijai un darbību Latvijas politikā kopumā. Jānorāda darbības ilgums katrā no atklātajiem amatiem.
5. Kandidāta izglītība un profesionālā darbība Informācija par izglītības iestādēm, ko konkrētais kandidāts absolvējis, absolvēšanas gadu, kā arī profesionālo darbību – darbavietām un amatiem, lai skaidri izprastu kandidāta interešu un kompetences jomas.
6. Partijas (partiju apvienības) programma Ievietota gan aktuālā programma, gan iepriekšējo vēlēšanu, lai varētu izsekot iepriekšējo vēlēšanu solījumiem un vīzijai. Jāpublicē vismaz saite uz CVK lapu, kur pieejams arhīvs.
7. Programmu un kandidātu sarakstu izveides process Mājaslapā jāievieto ziņas par partiju vai partiju apvienības darba procesu, veidojot programmu un sastādot kandidātu sarakstu vēlēšanām. Būtiski, lai veidotu izpratni par iekšējiem lēmumu pieņemšanas procesiem, kandidātu līdzdalību, lomu, t.i. cik iesaistīti sarakstu izveides procesā ir partijas biedri, vai lēmumi netiek pieņemti šaurā lokā.
Informācija par partiju vai partiju apvienību un tās finansējumu 8. Partijas (partiju apvienības) vēsture Jāpublicē partijas vai partiju apvienībā iekļauto partiju nosaukumi, ziņas par to dalību Saeimas sasaukumos un valdībā. Svarīgi, lai vēlētājs zinātu, par ko balso un citās vēlēšanās, ja partiju apvienība sadalās, neapmulstu. Tāpat tas palielina atklātību, atbildību par pieņemtajiem lēmumiem partijas vai ar to saistīto apvienību vēsturē, ļauj novērot pēctecību.
9. Partijas (partiju apvienības) iekšējās struktūras Pieejama informācija par partijas vai partiju apvienības struktūrām – valdi un partijas iekšējām komisijām, reģionālajām nodaļām. Tas padara atklātāku lēmumu pieņemšanas procesu un atspoguļo konkrētu biedru ietekmi, viedokļa nozīmi partijā.
10. Partijas (partiju apvienības) biedru skaits Publicēts katrā partijā vai partiju apvienībā ietilpstošo partiju biedru skaits, saraksts un arhīvs (pēdējiem 4 gadiem – periodam no iepriekšējām Saeimas vēlēšanām) vai saite uz mājaslapu, kur dati pieejami. Informācijai jābūt pieejamai, lai izprastu, kāda ir finansējuma un biedru skaita proporcija, cik liela viedokļu dažādība pārstāvēta, kāda ir partijas iekšējā stabilitāte.
11. Valsts budžeta finansējuma apjoms Ievietota informācija par valsts budžeta finansējuma apjomu un procentuālo daļu no partijas finansējuma. Partiju apvienībai jābūt ievietotiem datiem par katru partiju atsevišķi. Informāciju būtiski padarīt pieejamu, lai izprastu, cik lielu daudzumu valsts nodokļu maksātāju naudas saņem partija, to tad var arī attiecināt uz biedru skaitu.
12. Finansējuma izlietojums Publicēta bilance, līdzekļu apgrozījums par katru kalendāro gadu, norādot arī mērķgrupas, kam tērēts. Norādot finansējuma izlietojumu un konkrētas kategorijas, iespējams veikt uzraudzību un palielināt partijas atbildību. Kļūst skaidrs, cik jēgpilnu jautājumu risināšanai iztērtēti valsts līdzekļi, kur nonāk iepriekšējos gados neiztērētais valsts finansējuma apjoms. Partiju apvienībām jāpublicē informācija atsevišķi par katru no partijām.
13. Dāvinājumi, ziedojumi, biedra naudas Atsevišķi vai kopējā finanšu pārskatā publicēta informācija par ziedojumu, dāvinājumu apjomu, iestāšanās un partijas biedra naudu, lai izprastu, cik lielu procentuālo daļu no budžeta tas sastāda. Ievietota vismaz saite uz KNAB mājaslapas sadaļu, kur minēti maksātāju vārdi. Informācijas publicēšana veicina partijas atklātību, norāda, kas ir lielākie ziedotāji, kā arī konkrētu personu potenciālo ietekmi un nozīmi partijā, balstoties uz personīgo ieguldījumu apjomu.

 

IETEICAMS (indikatori kopējā vērtējumā netiks iekļauti, jo partiju (partiju apvienību) politiskā pieredze atšķiras, nav iespējams salīdzināt)
Kandidātu saraksts 2019. gada ES vēlēšanām Mājaslapā ievietots partijas vai partiju apvienības kandidātu saraksts ar atbilstošu numurējumu, iegūtajiem mandātiem. Būtiski, lai varētu izsekot kandidātu izaugsmei, ja notikusi pāreja no pašvaldību vai nacionālā līmeņa vēlēšanām uz Eiropas līmeņa. Pozitīvi vērtējams, ja ievietots arī arhīvs par senākām vēlēšanām.
Kandidātu saraksts 2021. gada pašvaldību vēlēšanām Mājaslapā ievietots partiju vai partiju apvienības kandidātu saraksts ar numurējumu un sadalījumu pašvaldībām, iegūtajiem mandātiem. Būtiski, lai varētu izsekot kandidātu izaugsmei, ja notikusi pāreja no pašvaldību uz nacionālā līmeņa vēlēšanām. Pozitīvi vērtējams, ja ievietots arī arhīvs par senākām vēlēšanām.
Iepriekšējo vēlēšanu rezultāti Ievietoti partijas vai partiju apvienības vēlēšanu rezultāti novados un kandidātu saraksti, lai izprastu partijas ietekmi un izsekotu tās darbībai vēlētāja pašvaldībā. Tāpat ievietoti ES vēlēšanu rezultāti un kandidāti. Būtiski, lai skaidrotu partijas (partiju apvienības) plašāko ietekmi, konkrētu biedru karjeras mērķus. Pozitīvi vērtējams, ja ievietots arī arhīvs par senākām vēlēšanām.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52