×

JAUNIEŠI – NĀKAMIE PILSONISKIE UZRAUGI (CIVIC EU)

PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.11.2022.–31.10.2024.

PROJEKTA IZMAKSAS: 86 019,- EUR  

FINANSĒTĀJS:  Eiropas Komisija sadarbībā ar Eiropas Kultūras un izglītības aģentūru

KONTAKTPERSONA: Agnija Birule

PROJEKTA MĒRĶIS:  Pievērst uzmanību jauniešu pilsoniskajai līdzdalībai un dalībai demokrātikajos procesos piecās Eiropas Savienības valstīs – Rumānijā, Itālijā, Slovēnijā, Grieķijā un Latvijā, kā arī mentorēt jauniešus pilsoniskajā uzraudzībā. Projekta mērķgrupa: jaunieši, vietējās pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kopienas, kopienu līderi un sabiedrība kopumā šajās valstīs.

KĀPĒC? Jaunieši lēmumu pieņēmējiem var sniegt inovatīvus priekšlikumus, kurus vēlāk iekļautt politikas dokumentos, kas risina nākamajam paaudzēm aktuālus jautājumus.

KO VARAM DARĪT?

  • Palielināt izpratni par jauniešu līdzdalības nepieciešamību tādu valsts politiku izstrādē un novērtēšanā, kuru mērķis ir uzlabot jauniešu turpmāko dzīvi,
  • Atbalstīt atstumto sabiedrības grupu integrāciju lēmumu pieņemšanas procesos,
  • Mudināt jauniešus aktīvi piedalīties visos pilsoniskās dzīves aspektos vietējā vai nacionālajā un Eiropas līmenī.

 

KĀ? Organizējot apmācības, mācību vizītes, apmaiņas programmas un pilsoniskās uzraudzības kampaņas, kā arī veidojot tiltus starp jauniešiem un viņu pašvaldības pārstāvjiem vai nodrošinot, ka diskusijās piedalās arī atstumtās sabiedrības grupas grupas (piemēram, sievietes vai rasu minoritātes).

PROJEKTA PARTNERI

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Latvija), Rumānijas Eiropas politikas centrs, Amapola (Amapola-Progetti per la Sicurezza delle persone e delle comunità, Itālija), Kultūras un izglītības asociācija – PiNA (Slovēnija),  4C-Cooperatecommunicate-Create-Change (Grieķija).

KOPSAVILKUMS

Jauniešu iesaistīšanās pilsoniskajos un demokrātiskajos procesos Rumānijā, Itālijā, Slovēnijā, Grieķijā un Latvijā ir zem vidējā Eiropas līmeņa. Turklāt visās piecās valstīs jauniešu vidū ir vērojama zema uzticēšanās vietējām vai valsts pārvaldes iestādēm. Satraucošs ir fakts, ka daudziem jauniešiem šķiet, ka viņiem nav nekādas teikšanas par politiskiem lēmumiem, kas viņus tieši ietekmē, īpaši attiecībā uz politiku, kas saistīta ar viņu vietējām kopienām vai Eiropas politiku. Šī augstā politiskā apātija var palielināt skepticismu un neuzticēšanās Eiropas institūcijām un galu galā izraisīt ekstrēmistu politisko partiju rašanos.

Jauniešu zemā interese par vietējā, nacionālā un Eiropas līmeņa politiku un nepietiekama iesaistīšanās pilsoniskajā līdzdalībā ir nopietns drauds demokrātijas attīstībai. Turklāt projekta partnervalstīs mazaizsargātajām un atstumtajām sabiedrības grupām (piemēram, minoritātēm, sievietēm, migrantiem vai romiem) ir vēl lielāka iespēja tikt atrautām no demokrātijas procesa pret tām vērstas diskriminācijas un aizspriedumu dēļ ikdienā. Projekta mērķgrupa ir jaunieši šajās valstīs, lai palielinātu viņu izpratni par to, cik svarīgi ir būt pilsoniski aktīviem un komunicēt ar lēmumu pieņēmējiem savās kopienās.

Projekta aktivitātes ir mērķētas, lai mudinātu jauniešus iesaistīties pilsoniskā un demokrātiskā dzīvē vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī. Turklāt mēs vēlamies veidot dažādas sadarbības starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem projekta valstīs un cīnīties pret neaizsargāto sabiedrības grupu nepietiekamu pārstāvību publiskajos procesos. Plānojam organizēt apmācības, prasmju veidošanas aktivitātes, jauniešu apmaiņu, izveidot jauniešu pilsonisko uzraugu tīklu, kas var ietekmēt politikas veidošanu un saturu. 

PROJEKTA POSMI

  • I posms – Jauniešu kapacitātes un pilsoniskā uzraudzības spēju celšana.
  • II posms – Jauniešu iespējošana veidot dialogus par ES politiku.
  • III posms – Dalīšanās ar projekta rezultātiem un politikas rekomendācijām, lai veicinātu jauniešu pilsonisko līdzdalību pašvaldībās.

 

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52