×

DELNAS PAVEIKTAIS 2022. GADĀ UN DARĀMAIS 2023. GADĀ

Biedrības „Sabiedrība par atklātību –Delna” (Delna) darbības mērķis ir veidot atklātu, taisnīgu un demokrātisku sabiedrību, kas ir brīva no korupcijas valsts pārvaldē, politikā, biznesā un cilvēku savstarpējās attiecībās. 2022. gadā organizācija īstenoja statūtos noteiktos uzdevumus mērķa sasniegšanai, īpaši pievēršoties korupcijas risku apzināšanai un mazināšanai, Saeimas darbības uzraudzībai un analīzei. Delna piedalījās likumu izstrādē un sniedza savus priekšlikumus Interešu pārstāvības atklātības likumam, jaunajam Trauksmes celšanas likumam un Pašvaldību likumam. Sekoja līdzi un komentēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pretkorupcijas pasākumu plāna 2021–2025 saskaņošanas gaitu un sniedza savus priekšlikumus, aktualizēja trauksmes celšanas tēmu un sniedza atbalstu trauksmes cēlējiem, kā arī vērsa uzmanību uz atklātības veicināšanu privātajā sektorā un privātā sektora pretkorupcijas politikām un iekšējām sistēmām. 

Organizācijas svarīgākie sasniegumi 2022. gadā un attīstības perspektīvas 2023. gadā.

Delna veiksmīgi turpināja īstenot sabiedriskā labuma aktivitātes un statūtos noteiktos uzdevumus. Nozīmīgākie Delnas darbi un sasniegumi:

 • Publicējām ikgadējā Korupcijas uztveres indeksa 2021. gada Latvijas rezultātu kopā ar analīzi un rekomendācijām lēmumu pieņēmējiem. Vērsām lēmumu pieņēmēju uzmanību uz to, ka Latvijas rezultāts 59 punkti (+2 punkti, salīdzinot ar 2020. gada rezultātu) nerada pārliecību, ka Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027. gadam noteikto mērķi – 2024. gadā sasniegt 64 punktus un 2027. gadā – 67 punktus, izdosies sasniegt. Lai uzlabotu Latvijas sniegumu, jābeidz vilcināties ar uzlabojumu veikšanu tādās jomās kā publisko resursu izšķērdēšanas novēršana, politiskās un biznesa godprātības veicināšana, turklāt sava artava korupcijas apkarošanā ir jādod arī privātajam sektoram.
 • Okupācijas pieminekļa demontāžas procesa uzraudzība Rīgā. Delna iesaistījās Uzvaras parka pieminekļa Padomju armijas karavīriem demontāžas procesa uzraudzīšanas darbā, lai sekmētu labas pārvaldības principu ievērošanu, korupcijas un interešu konflikta novēršanu un godprātību pasūtītāja, izpildītāja un citu iesaistīto pušu sadarbībā un darbā. Vairāk lasiet->.
 • Okupācijas pieminekļa demontāžas uzraudzība Daugavpilī. Vērsām uzmanību uz iespējamu negodprātīgu rīcību Daugavpils pilsētas pašvaldības darbībā, organizējot okupācijas pieminekļa demontāžu, un nosūtījām trīs vēstules domei ar lūgumu skaidrot, kā pašvaldība organizēja iepirkuma un cenu aptauju padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu demontāžai. Vairāk lasiet ->.
 • Darbs pie Interešu pārstāvības atklātības likuma izstrādes. Atbalstījām 13. Saeimu likumprojekta izstrādes darba grupā, sniedzām atzinumus un priekšlikumus likumprojekta izstrādes gaitā, skaidrojām sabiedrībai ieguvumus, ko likums sniegtu mūsu demokrātijai.
 • Atbalstījām trauksmes cēlējus. Sniedzām priekšlikumus Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai jaunā Trauksmes celšanas likuma izstrādē, atbalstījām trauksmes cēlējus Delnas Trauksmes celšanas centrā, turpinājām uzturēt trauksmes celšanai veltīto mājaslapu www.celtrauksmi.lv un radījām virkni izglītojošu materiālu un viedokļrakstu.
 • Analizējam 13. Saeimas paveikto korupcijas mazināšanā, atklātības un labas pārvaldības veicināšanā – vai deputāti ir ņēmuši vērā Delnas un domnīcas Providus kopīgi izstrādātās un 2019. gada 29. janvārī Saeimai iesniegtās 39 rekomendācijas 10 jomās. Analīzi var apskatīt šeit. Piedalījāmies sarunu festivālā LAMPA ar diskusiju “Kādas ziepes savārīja 13. Saeima?”.
 • Piedalījāmies 12 valsts dibinātu augstskolu padomes locekļu amata pretendenta atlases komisijās. Delnas pārstāves no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada februārim kā novērotājas bez balsstiesībām piedalījās atlases komisijās un publicējām ziņojumu par novēroto un ieteikumus procesa uzlabošanai. Ar ziņojumu aicinām iepazīties šeit ->.
 • Rīkojām tiešsaistes apmācības “Jauniešu Delna. Stāstījām un aicinājām jauniešus vecuma no 16 līdz 20 gadiem domāt par to, kas ir demokrātija un tiesiskums, kādu ietekmi uz ikviena jaunieša izaugsmes iespējām atstāj korupcija. Noslēdzoties apmācībām, kopā ar motivētākajiem apmācību dalībniekiem devāmies uz Latvijas skolām, lai pastāstītu jauniešu vienaudžiem par demokrātiju kā vērtību un pilsoniskās līdzdalības iespējām. Vairāk lasiet ->.
 • Organizējām skolu jauniešiem zīmējumu konkursu “Es redzu”. Aicinājām jauniešus izvēlēties vienu no zīmējuma konkursa apakštēmām “Es un godīgums”, “Es un atbildība”, “Es un drosme” vai “Es un cieņa” un savos zīmējumos atainot, kā izvēlētā vērtība izpaužas viņu un apkārtējo cilvēku rīcībā un attieksmē vienam pret otru. Konkursa noslēgumā saņēmām 133 darbus no 24 Latvijas skolām un vienas ģimenes un izstādījām saņemtos darbus Mazajā Ģildē (Rīgā), Izglītības un zinātnes ministrijā, Rīgas domē un Daugavpils pilsētas domē. Plašāk lasiet ->.
 • Sekojām līdzi interešu konflikta pārvaldībai. Sekojām līdzi grozījumiem likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un proaktīvi reaģējam uz augsta līmeņa amatpersonu (augstskolu padomju locekļu un valsts kapitālsabiedrību padomju locekļu) deklarāciju noslepenošanas mēģinājumu novēršanu. Vērsām uzmanību interešu konflikta pārvaldības trūkumiem, piedaloties jaunā Pašvaldību likuma izstrādē un mudinot 13. Saeimas deputātus pašvaldību līmenī nodalīt izpildvaru no lēmējvaras.
 • Publicējām otro izvērtējumu par valdības veikto pasākumu ietekmi uz atklātību Covid-19 pandēmijas laikā. Izvērtējums ir turpinājums 2021. gada jūnijā publicētajam ziņojumam un uzmanība veltīta arī Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai izmeklētu Latvijas valdības kļūdaino rīcību Covid-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā, kā arī nosauktu to politisko amatpersonu vārdus, kuras izraisījušas neatgriezeniski negatīvas sekas krīzes pārvaldībā darbības analizēšanai.
 • Organizējām semināru un praktisko apmācību cikls “Kā pareizi doties balsot?”. Pirms 14. Saeimas vēlēšanām tiešsaistē iepazīstinājām ar principiem, ko ņemt vērā, dodoties balsot, kā izvēlēties vēlēšanu sarakstu un kandidātus, ko nozīmē atzīme “+” un “–”, kā arī ieteicām, kādos uzticamos avotos meklēt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.
 • Sekojām līdzi KNAB pretkorupcijas pasākumu plāna 2021–2025 saskaņošanas gaitai un sniedzām savus priekšlikumus.
 • Vērsām uzmanību uz likuma neievērošanu valsts budžeta projekta sagatavošanā un labas pārvaldības principiem neatbilstošu praksi.
 • Publicējām atkārtotu izvērtējumu “Pašvaldību atklātības indekss 2022 par atklātības līmeni Latvijas pašvaldību mājaslapās gadu pēc administratīvi teritoriālās reformas. Izvērtējums ir Delnas darba pie pašvaldību atklātības un atbildības veicināšanas un 2021. gadā veiktā pilotpētījuma “Pašvaldību atklātības indekss” turpinājums.
 • Apkopojām virtuālo valūtu regulēšanas praksi. Publiskos pasākumos un diskusijās vērsām uzmanību uz virtuālo aktīvu izmantošanu sankciju apiešanā.
 • Organizējām pasākumu “Korupcija – drauds nacionālajai un globālajai drošībai”. Starptautiskajā pretkorupcijas dienā 9. decembrī uzaicinājām ar lekciju uzstāties ASV pretkorupcijas eksperti Sāru Čeizu (Sara Chayes), kopā ar KNAB rīkojām publisku diskusiju, kurā ar valsts amatpersonām, jomas pārstāvjiem un ekspertiem diskutējām par korupcijas negatīvo ietekmi uz Latvijas iekšējo un ārējo drošību un aicinājām lēmumu pieņēmējus izturēties pret to nopietni.
 • Sekojām līdzi grozījumu izstrādei Politisko partiju finansēšanas likumā, nepieļaujot nepamatotu un sasteigti virzītu nosacījumu atvieglošanu valsts finansējuma tēriņu ierobežojumiem.

 

2023. gadā Delna turpinās strādāt pie jaunu projektu piesaistes, lai sasniegtu organizācijas mērķus un īstenotu uzdevumus. Galvenās paredzamās aktivitātes:

 • Trauksmes celšanas centra darbības stiprināšana – trauksmes cēlēju konsultēšana, trauksmes cēlēja rokasgrāmatas atjaunošana, ņemot vērā uzlabojumus jaunajā Trauksmes celšanas likumā. Izpēte par trauksmes celšanas sistēmu uzņēmumos un iestādēs reģionos (ārpus Rīgas), informatīvas kampaņas un raksti par iedzīvotāja iespējām celt trauksmi un trauksmes celšanas kanāliem.
 • Iepazīstināšana ar Interešu pārstāvības atklātības likuma tvērumu un normām. Iepazīstināšana ar interešu pārstāvju (lobētāju) un publiskās varas pārstāvju pienākumiem un atbildību. Interešu pārstāvju ētikas kodeksa izstrāde un izglītojošais darbs par likuma tvērumu, lai veicinātu to, ka interešu pārstāvji izprot likuma normas un sekmīgāk tās ievēro. Interešu pārstāvības rokasgrāmatas un citu informatīvo materiālu izstrāde.
 • Regulāra Delnas ziņu lapu sagatavošana un izsūtīšana, tai skaitā speciālās ziņu lapas par pretkorupcijas, labas pārvaldības, pilsoniskās iesaistes pētījumiem un nozares statistiku.
 • Uzņēmējdarbības atklātības veicināšana – uzņēmumu pretkorupcijas un atklātības principu popularizēšana un uzņēmumu iesaiste Delnas iniciatīvas “Nulles tolerance pret korupciju” darbā.
 • Jauniešu pilsoniskās aktivitātes veicināšana, jauniešu izglītošana un viņu izpratnes veicināšana par pretkorupcijas un labas pārvaldības tēmām. Jauniešu apmācības veiksmīgai pašvaldības darbības uzraudzībai.
 • Tīmekļa vietnes “Deputāti uz Delnas” papildināšana ar jauniem datiem no dažādām platformām, ietverot datus par publisko resursu piešķiršanu, kā arī izstrādājot interešu konfliktu, nepamatotas ietekmes un noziedzīgas naudas plūsmu identificēšanas rīkus.
 • 14. Saeimas darba analīze pretkorupcijas un labas pārvaldības jomā. Delna 2022. gadā izstrādāja 14. Saeimas darāmos darbus, lai pārliecinātos, ka Saeimas deputāti seko līdzi darāmo darbu sarakstam, sekosim līdzi to ieviešanas progresam.
 • Regulārā interešu pārstāvība Saeimā pēc nepieciešamības. Sekošana līdzi Saeimas komisiju darba kārtībām (īpaši Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, Juridiskajai komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai), pēc nepieciešamības iesaistīšanās to darbā (sniedzot priekšlikumus, atzinumus) un nepieciešamības gadījumā piesaistot citas NVO, tajā skaitā no Latvijas reģioniem.
 • Grozījumu Saeimas kārtības rullī sekmēšana. Saeimas kārtības ruļļa grozījumu priekšlikumu izvērtēšana, pārskatot to aktualitāti un veicot interešu pārstāvības darbu, lai pārliecinātu lēmumu pieņēmējus atbalstīt Saeimas Kārtības ruļļa grozījumus.
 • Politisko partiju iekšējās demokrātijas stiprināšana. Lēmumu pieņemšanas prakses politiskajās partijās analizēšana, izstrādājot ieteikumus partijām (vadītājiem un biedriem), kā veicināt partiju iekšējo demokrātiju, un partijas biedra rokasgrāmatu.
 • Pašvaldību deputātu ētikas kodeksu aktualizēšana. Izpēte par pašvaldību ētikas kodeksu (ne) esamību un pašvaldību izpratni par šī dokumenta būtību, apskatot pēc iespējas visas 43 pašvaldības (mājaslapas un / vai veicot pašvaldību anketēšanu). Ziņojuma publicēšana Delnas mājaslapā un sociālajos tīklos.
 • Pašvaldību atklātības indeksa 2023 izstrāde. Atkārtots pašvaldību atklātības novērtējums, apskatot pašvaldību mājaslapas un novērtējot informācijas publicēšanas apjomu.

 

Vairāk par Delnas īstenotajiem un noslēgtajiem projektiem lasiet šeit ->.

Delnas kontakti: Inese Tauriņa, direktore, inese.taurina@delna.lv, +371 67285585

 

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52