×

DELNAS TRAUKSMES CELŠANAS CENTRĀ PAVEIKTAIS 2022. GADĀ

Mēs “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) ticam, ka ikviens trauksmes cēlēja ziņojums izgaismo kādu pārvaldības problēmu un kalpo kā signāls citām amatpersonām izturēties atbildīgi un godprātīgi. Pierāda, ka aizdomīgas, koruptīvas un pretlikumīgas darbības nevar noslēpt. Delnas Trauksmes celšanas centrā 2022. gadā ir saņemti 24 iesniegumi, no kuriem par trauksmes cēlēja ziņojumiem ir atzīstami 5 jeb 21 % no visiem saņemtajiem.

Ziņojumu saturs un tēmas, par kurām personas 2022. gadā vērsās Delnā ir dažādas – korupcija, darba aizsardzības, būvniecības un iepirkumu jautājumi, kā arī privāttiesiski strīdi. Interesanti ir tas, ka visvairāk iesniegumu saņemts par valsts iestāžu vai tiesu lēmumu vai rīcības apstrīdēšanu.

Sabiedrībā joprojām nepastāv pilnīga izpratne par to, kas ir trauksmes celšanas mehānisms un kādiem mērķiem tas ir paredzēts. Par to liecina:

  • zemais trauksmes cēlēja ziņojumu skaits pret kopējo iesniegumu skaitu,
  • 1/3 no saņemtajiem iesniegumiem neatbilst Trauksmes celšanas likuma 3. pantā noteiktajam saturiskajam trauksmes cēlēja ziņojuma tvērumam, kas nosaka, ka ir jāceļ trauksme par jebkuru pārkāpumu, kas kaitē sabiedrības interesēm. Saņemtie iesniegumi ir iesniegti par privāttiesiskiem strīdiem, iestāžu vai tiesu lēmumu vai rīcības apstrīdēšanu.

 

Papildu darbam ar saņemtajiem iesniegumiem un trauksmes cēlēju ziņojumiem Delna 2022. gadā īstenoja projektu “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas standartu pilnveidošana kriptovalūtām Latvijā”, kura ideja aizsākās no kāda 2021. gadā Trauksmes celšanas centrā saņemta iesnieguma. Tāpat kāds cits 2021. gadā saņemtais trauksmes cēlēja ziņojums par iespējami Eiropas Savienības finansējuma prettiesisku apgūšanu bija pamats Delnai uzsākt projektu “Atslēga trauksmes celšanas veicināšanai”. Projekta sasniedzamais rezultāts ir sekmēt 2022. gadā pieņemtā jaunā Trauksmes celšanas likuma normu pareizu ieviešanu un interpretāciju valsts iestādēs, trauksmes cēlējiem likumā noteikto aizsardzības garantiju piemērošanu un atbildīgo personu saukšanu pie atbildības par veiktajiem pārkāpumiem. Delnas projektu pieredze pierāda, ka jebkuram ir jāziņo par novērotu sabiedrības interešu aizskārumu, jo ikviens iesniegums var kalpot par pamatu tālākam padziļinātam darbam ar identificēto problēmjautājumu vai arī sistēmas un likumdošanas uzlabojumiem. Delna uzņemas konkrētu gadījumu izpēti, bieži vien darot to pro bono. Piemērs šādam gadījumam ir okupācijas pieminekļa demontāžas procesa organizēšanas uzraudzība Daugavpilī. Rezultātā Delna sniedza izvērtējumu par procesa norisi, konstatējot labas pārvaldības un atklātības principu neievērošanu ar likumu neregulēto cenu aptauju veikšanā. Kā arī skaidroja cenu aptaujas norisi un publicēja rakstu ->.

 

Tāpat nenoliedzami nozīmīgs notikums trauksmes celšanas jomā ir jaunā Trauksmes celšanas likuma pieņemšana un stāšanās spēkā 2022. gada 4. februārī. Arī Delna iesaistījās jaunā likuma izstrādes procesā un veicināja to, lai jaunajā likumā gan Delnai, gan citām organizācijām, kas aizstāv trauksmes cēlējus, būtu likumisks pilnvarojums pārstāvēt trauksmes cēlēju intereses iestādēs un tiesā.

2023. gadā Delna turpinās darbu ar Trauksmes celšanas likuma skaidrošanu, popularizēšanu un izpratnes veicināšanu kā sabiedrībā, tā iestādēs un uzņēmumos. Arī Delnas Trauksmes celšanas centrs turpinās savu darbu, ja Jūsu rīcībā ir kāda informācija, kas varētu būt pamats trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanai, informējiet mūs par to (konsultacijas@delna.lv vai 25756653).

Ja arī Jūs novērtējat Delnas atbalstu trauksmes cēlējiem, atbalstiet mūs ar ziedojumu un atbalstīsim trauksmes cēlējiem kopā! Vairāk par iespējām atbalstīt Delnu lasiet ->.

 

Šī raksta sagatavošanu finansē ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par raksta saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

 

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52