×

RĪGAS DOMES IESTĀŽU VADĪTĀJU ATLASES PROCESA NOVĒROŠANAS NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS

Biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” kā neatkarīgi novērotāji piedalījās Rīgas domes iestāžu vadītāju amatu pretendentu atlases komisijās.

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) no 2023. gada 6. aprīļa kā neatkarīgs novērotājs ar padomdevēja tiesībām piedalījās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktoru amatu pretendentu atlases komisijās. Delnu pārstāvēja direktore Inese Tauriņa.

Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) no 2023. gada 6. aprīļa kā neatkarīgs novērotājs ar padomdevēja tiesībām piedalījās Rīgas domes Centrālās administrācijas vadītāja amata pretendentu atlases komisijā. LAPAS pārstāvēja direktore Inese Vaivare.

Neatkarīgu novērotāju iesaiste amatu pretendentu atlases procesā ir veids, kā veicināt procesa atklātību un atbilstību, kā arī sabiedrības vārdā pārliecinātos par godīgu atlases norisi un to, ka konkrētajiem amatiem konkursa rezultātā tiek virzīti profesionālākie un prasībām atbilstošākie kandidāti. Delna kā organizācija, kas iestājas par atklātību, atzinīgi vērtē Rīgas domes iniciatīvu atlases procesam piesaistīt neatkarīgus novērotājus no nevalstiskā sektora.

Delna un LAPAS dalībai atlases komisijās tika uzaicināta, pamatojoties Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumos Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, kas pieļauj atlases komisiju sastāvā iekļaut neatkarīgos novērotājus ar padomdevēja tiesībām, bet bez balsstiesībām. Ar balsstiesībām atlases komisiju sastāvā ietilpst attiecīgo jomu eksperti, gan publiskā, gan privātā sektora pārstāvji, t. sk. Rīgas domes struktūrvienību pārstāvji, lai konkrētajā konkursā padziļināti vērtētu kandidātus. Jāatzīmē, ka visi pieaicinātie komisijas locekļi darbu veic bez atlīdzības (pro bono).

Delnas un LAPAS pārstāves savas kompetences ietvaros sniedza atbalstu visām četrām atlases komisijām, sekmējot to, lai kandidātu vērtēšanas un atlases process būtu objektīvs, atklāts un godīgs. Komisiju pārstāves novēroja atlases procesu, kandidātu vērtēšanas procesu un tā atbilstību konkursa nolikumam un labas pārvaldības principiem, tai skaitā, sniedzot ieteikumus komisijām, lai uzlabotu to darbu.

Organizējot darbu, visiem komisijas locekļiem tika nodrošināta pieeja visiem nepieciešamajiem dokumentiem, t. sk. pilnai informācijai par kandidātiem. Komisijas locekļi lēma par sludinājumos iekļaujamajām prasībām un vērtēšanas kritērijiem. Komisijas locekļi piedalījās intervijās ar visiem uz trešo kārtu izvirzītajiem kandidātiem, katram kandidātam tika uzdoti standarta jautājumi, kā arī katram komisijas loceklim bija iespēja uzdot savus jautājumus. Katras intervijas noslēgumā tika precizēts, vai kandidātam ir vai nav pretenzijas par intervijas norisi un uzdotajiem jautājumiem. Atlases procesā tika novērsti interešu konflikti, komisijas locekļiem par tādu informējot jau pirms pirmās kārtas un līdz ar to atstatot sevi no vērtējumu sniegšanas visās kārtās.

Delna novērtē Mājokļu un vides departamenta un Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktoru amatu pretendentu atlases komisiju darbu, kuras, rūpīgi izvērtējot kandidātus nolēma konkursus izbeigt bez rezultāta, jo kandidātu kompetenču kopums ir nepietiekams, lai virzītu pieņemšanai vakantajos amatos. Tāpat pozitīvi, ka Centrālās administrācijas vadītāja amata kandidātiem tika noteikta papildus atlases kārta, lai izvēlētos starp diviem visaugstāk novērtētajiem kandidātiem atbilstošāko amata prasībām.

Kopumā Delna un LAPAS atlases komisiju darbu vērtē kā kvalitatīvu, atbilstošu un atbildīgu un secina, ka atlases komisijas strādāja Rīgas domes interesēs, atlasīja profesionāli kvalificētākos kandidātus un lēmumus pieņēma saskaņā ar konkursu nolikumos noteikto.

Papildu informācija: RD paziņojums par konkursu izsludināšanu -> un RD paziņojums par konkursu noslēgumu ->.

 

Delna un LAPAS šo darbu veic bez atlīdzības (pro bono). Delna izmaksas sedz no Delnas līdzekļiem – ziedojumiem. Darbam tika veltītas vismaz 22 stundas.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52