×

LĪDZDALĪGĀ BUDŽETĒŠANA KĀ RĪKS, LAI JAUNIEŠI BALTIJAS JŪRAS REĢIONĀ VEIDOTU IEKĻAUJOŠU UN AKTĪVU SABIEDRĪBU

PROJEKTA NORISES LAIKS : 01.06.2022.–31.05.2023.

PROJEKTA IZMAKSAS: 2000,-EUR

FINANSĒTĀJS: Ziemeļvalstu Ministru padome (Lietuva) un Delnas līdzfinansējums. 

KONTAKTPERSONA: Trīne Žagare

 

PROJEKTA ZIŅAS 

KOPSAVILKUMS: LĪDZDALĪBAS BUDŽETS KĀ PILSONISKĀ AKTĪVISMA FORMA Rakstā var lasīt detalizētu skaidrojumu par līdzdalības budžeta nozīmi skolēnam, skolai, pašvaldībai un citām iesaistītajām pusēm, kā arī lejupielādēt visu mācību materiālu komplektu. 

MĀCĪBU MATERIĀLU KOMPLEKTA PREZENTĀCIJAS PASĀKUMS Prezentācijā Delna stāsta par skolēnu līdzdalību pašvaldībā un metodiskā materiāla izmantojumu mācību stundās.  

Projekta ietvaros publicēti arī ieraksti arī Delnas Twitter, Facebook un LinkedIn. 

 

PAR PROJEKTU 

Līdzdalības budžets ir rīks, kas ļauj ikvienam skolēnam ierosināt un lemt par skolai nepieciešamu projektu realizāciju un kopīgi īstenot tos, uzlabojot vidi, kurā jāuzturās. Skolēns līdz ar to ir iesaistīts lēmumu pieņemšanā par skolas budžeta izlietojumu, stiprinot piederības izjūtu skolai, veidojot pilsoniskā aktīvisma pieredzi. Galvenā projekta mērķauditorija ir  7.-12. klase, kā arī to mācību priekšmetu skolotāji un skolas administrācija, kas ikdienā strādā ar sabiedrības un tieši  jauniešu līdzdalības  jautājumiem, bet dažādos līdzdalības budžeta īstenošanas posmos iespējams procesā iesaistīt arī mazākas klases un plašāku skolas saimi.

Līdzdalības budžets ļauj skolēnam izzināt iespējas, kā un kāpēc ir nozīmīgi kļūt pilsoniski aktīvākam skolas, pašvaldības un valsts līmenī. Skolēni piedalās procesā no līdzdalības budžeta idejas radīšanas līdz tās realizācijai, izprotot, kas ir demokrātisks balsojums un piedalās tā organizēšanā. Procesa beigās notiek izvērtējums, skolēnam mācoties no kļūdām un izaicinājumiem un ilgtermiņā attīstot spēju ikdienā saskatīt nepieciešamās izmaiņas apkārtējā vidē un rast tām risinājumus. 

“Sabiedrība par atklātību – Delna” šī projekta ietvaros piedalījās 3 dienu pieredzes apmaiņas vizītē Lietuvā kopā ar Lietuvas Transparency International nodaļu, Igaunijas Transparency International nodaļu, Zviedrijas līdzdalīgās demokrātijas iniciatīvu projektēšanas organizāciju Digidem Lab. Viļņā Delna piedalījās“Līdzdalīgās budžetēšanas forumā”, kur uzstājās gan pašvaldību, gan kopienu un nevalstisko organizāciju pārstāvji, daloties ar pieredzi, teorētiskiem un praktiskiem ieteikumiem līdzdalīgās budžetēšanas procesa organizēšanai. Rīkota arī diskusija ar diviem Lietuvas pilsētas pašvaldības pārstāvjiem, kas atbild par līdzdalīgās budžetēšanas procesa koordinēšanu, tāpat tikšanās ar Lietuvas Republikas valdības pārstāvi, kas atbildīga par Open Government iniciatīvas projektu koordinēšanu un Viļņas vietējās kopienas pārstāvi, kura organizējusi savas līdzdalīgās budžetēšanas idejas realizāciju. Pieredzes apmaiņas laikā Delna piedalījās arī vizītē Viļņas apgabala Kalveliai “Aušra” ģimnāzijā, kura dalījās ar trīs gadus ilgo līdzdalības budžeta praksi savā skolā. Rezultātā Delna mācījās no ārvalstu pieredzes, lai savā praksē varētu efektīvāk izveidot un ieviest līdzdalīgās budžetēšanas prakses skolās, kā arī nākotnē varētu veidot dialogu ar pašvaldībām par līdzdalīgās budžetēšanas procesa ieviešanu un realizāciju.  

Praktiskā pieredze un materiāli izmantoti, lai izveidotu metodisko materiālu skolām, kas ļauj skolotājiem stundās runāt par pilsonisko līdzdalību un īstenot līdzdalības budžeta procesu vienas, vairāku klašu vai visas skolas mērogā. Metodiskais materiāls ietver stundu plānu, kurā integrēti arī Delnas iepriekš realizēto līdzdalības budžeta projektu mācību materiāli, izveidojot mācību materiālu komplektu, kas pieejams šeit. Pirms mācību materiālu komplekta publicēšanas veiktas konsultācijas ar četrām Latvijas skolām – no Gulbenes, Rīgas un Jelgavas – kas sniedza atgriezenisko saiti par mācību materiālu, nepieciešamajiem uzlabojumiem. Pēc mācību materiālu komplekta publicēšanas tas nosūtīts visām Latvijas skolām, kā arī par to informēta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), skaidrojot līdzdalības budžeta skolā sasaisti ar līdzdalības budžetu pašvaldībā, kas obligāts no 2025. gada.  

 

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52