×

STARPZIŅOJUMS: RD SD ČETRU DIENU IZMEKLĒŠANAS KOMISIJAS LIETDERĪBA

No 2023. gada 16. jūnija Rīgas pašvaldībā tika izskatīta Rīgas domes Satiksmes departamentā (RDSD) direktora pienākumu izpildītāja Jāņa Vaivoda un RDSD Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka Andreja Urtāna disciplinārlietas. Disciplinārlietas izmeklēšanas procesu uzraudzīja arī biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna).

Ņemot vērā, ka disciplinārlietas izmeklēšanas termiņš bija līdz 2023. gada 17. jūlijam, Delna publicē starpziņojumu, norādot būtiskāko, ko ir novērojusi, piedaloties disciplinārlietas izmeklēšanas komisijas darba procesā (no 11. līdz 14. jūlijam). Pilnu gala ziņojumu Delna publicēs pēc tam, kad viss disciplinārlietas izmeklēšanas process un ar to saistītie procesi būs noslēgušies. 

Papildus norādām, ka Delna uzrauga un vērtē disciplinārlietas izmeklēšanas procesa norisi atbilstoši normatīvajam regulējumam un labai pārvaldībai. Delna nav kompetenta vērtēt un nevērtē pārkāpumus un disciplinārlietas apstākļus pēc būtības (t. i. – to saturu).

IZMEKLĒŠANAS KOMISIJAS IZVEIDOŠANA 

Ar 2023. gada 16. jūnija Rīgas domes izpilddirektora rīkojumu tika uzsākta disciplinārlieta. Par disciplinārlietas izmeklētāju noteikts izpilddirektora padomnieks Māris Knoks. Kā to norāda M. Knoks, viņš ir izmeklējis visas disciplinārlietas Rīgas domē kopš darba attiecību uzsākšanas 2020. gadā. Tomēr, pamatojoties uz Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka Viļņa Ķirša iesniegumu, 2023. gada 29. jūnijā (parakstīts 2023. gada 3. jūlijā) izdots rīkojums nomainīt disciplinārlietas izmeklētāju M. Knoku, viņa vietā izveidojot izmeklēšanas komisiju. Iesniegums pamatots ar to, ka izpilddirektors esot parakstījis dokumentus, kam ir nozīme disciplinārlietā, un tādēļ izpilddirektora biroja darbiniekiem nav iespējams objektīvi izskatīt disciplinārlietu. 

Delnas ieskatā izmeklētāja nomaiņa un izmeklēšanas komisijas izveidošana bija nevajadzīgs un nelietderīgs solis disciplinārlietas izmeklēšanas procesā. 

Pirmkārt, arguments par iespējamu interešu konfliktu M. Knoka rīcībā ir nepamatots, īpaši ņemot vērā, ka M. Knoks bija iesaistīts jau sākotnējā dienesta pārbaudē, kā arī sākotnējā rīkojuma sagatavošanā. Nav neviena apstākļa, kas pamatotu aizdomas, ka M. Knoks kā izpilddirektora biroja darbinieks būtu ieinteresēts kādā konkrētā disciplinārlietas iznākumā. 

Otrkārt, darbam izmeklēšanas komisijā tika nozīmētas personas bez iepriekšējas pieredzes disciplinārlietu izmeklēšanā, kas nešķiet loģiski, ņemot vērā, ka izmeklēšanas komisiju izveidoja “lai nodrošinātu neatkarīgu, objektīvu, taisnīgu un vispusīgu apstākļu izvērtēšanu”. 

Treškārt, lēmums par izmeklēšanas komisijas izveidi tika pieņemts 2023. gada 29. jūnijā, un parakstīts 3. jūlijā. Turklāt, sākotnēji darbam izmeklēšanas komisijā tika nozīmēta persona, kas jau priekšlaicīgi bija informējusi par pastāvošu interešu konfliktu. Minētais rezultējās procesa vēl lielākā novilcināšanā, kā rezultātā komisija uz pirmo sēdi pilnā sastāvā varēja sanākt vien 2023. gada 11. jūlijā, kas ir 6 dienas līdz disciplinārlietas izmeklēšanas beigām. Ir apšaubāms, ka V. Ķirsis, ierosinot mainīt disciplinārlietas izmeklētāju, neparedzēja, ka šis process rezultēsies ar tādu aizkavēšanos, kā rezultātā izmeklēšanas komisija nespēs noteiktajā laikā kvalitatīvi veikt sev uzdoto pienākumu.

IZMEKLĒŠANAS KOMISIJAS DARBS

Delna piedalījās izmeklēšanas komisijas sēdēs, kas kopā bija divas – 2023. gada 11. jūlijā un 13. jūlijā. Šo sēžu laikā daudz tika diskutēts par to, ko vēl būtu nepieciešams iegūt un noskaidrot saistībā ar disciplinārlietas apstākļiem, lai esošajai komisijai būtu pilnvērtīgāks priekšstats par lietu, taču papildu informācija laika trūkuma dēļ netika pieprasīta. Tāpat jāuzsver, ka izmeklēšanas komisija kā savas darbības mērķi nolika 2023. gada 16. jūnija rīkojuma apstākļu un argumentu pārbaudi, nevis disciplinārlietas izmeklētāja darba turpināšanu, aizstājot M. Knoku. Rezultātā izmeklēšanas komisija secināja, ka 16. jūnija rīkojuma apstākļus nevar ne apstiprināt, ne noliegt, jo trūkst laika nepieciešamas informācijas apgūšanai. 

Delnas ieskatā izmeklēšanas komisijas darbs jau sākotnēji netika korekti noteikts. 

Disciplinārlietu izmeklēšanā, līdz ko ir informācija par iespējamu pārkāpumu, notiek dienesta pārbaude, kā rezultātā tiek apstiprināts (vai neapstiprināts) pārkāpuma fakts. Kad pārkāpuma fakts ir apstiprināts, seko disciplinārlietas izmeklēšana, kas nozīmē personas disciplināratbildības vērtēšanu (vainu un atbildības līmeni). Šajā gadījumā process norisinājās atbilstoši ierastajai procedūrai, Darba likumā un Rīgas domes iekšējos noteikumos noteiktajam, līdz 2023. gada 29. jūnijam. Izmeklēšanas komisija pēc tās izveides (3. jūlijā) pēc būtības sāka lietas izmeklēšanu no jauna, pārbaudot jau iepriekš noskaidrotos un ar Rīgas domes izpilddirektora parakstu apstiprinātos faktus. 

Delnas ieskatā izmeklēšanas komisijai bija jāturpina iesāktais izmeklēšanas darbs. Disciplinārlietas izmeklēšanas termiņš tika noteikts viens mēnesis atbilstoši Darba likuma noteikumiem, kā atskaites datumu ņemot 16. jūniju – datumu, kad ir pierādīts pārkāpuma fakts. Līdz ar to izmeklēšanas komisijai bija jāturpina darbs, vērtējot konkrēto personu vainu un atbildību, nevis pārbaudot rīkojuma tiesiskumu, īpaši ņemot vērā, ka komisijas locekļi ir bez iepriekšējas pieredzes disciplinārlietu izskatīšanā. 

Delna piedalījās izmeklēšanas komisijas sēdēs, un piekrita tam, ka komisijas darbam atvēlētajā termiņā nebija iespējams sagatavot vispusīgu atzinumu. Tomēr Delna nepiekrīt komisijas pieejai visus lietas apstākļus vērtēt no jauna, par ko Delna komisiju informēja. Uz minēto izmeklēšanas komisija norādīja, ka tās ieskatā tai bija pienākums pārbaudīt visus apstākļus no jauna, jo tā tika izveidota tāpēc, ka pastāvēja neuzticība iepriekšējam procesa virzītājam. 

KOPSAVILKUMS 

Delnas ieskatā šīs disciplinārlietas izmeklēšana sākās korekti, atbilstoši ierastajai procedūrai, līdz brīdim, ka tika pieņemts Rīgas domes lēmums par izmeklēšanas komisijas izveidi un izmeklēšanas pārņemšanu. Šāds lēmums bija gan saturiski nepamatots, gan neloģisks un nelietderīgs. Savukārt, tālākais izmeklēšanas komisijas darbs bija problemātisks, jo jau sākotnēji netika noteikts konkrēts uzdevums, kas jāveic komisijai – turpināt disciplinārlietas vešanu. Tā vietā komisija nolēma sākt izmeklēšanu no sākuma, neskatoties uz 6 dienu termiņu līdz lietas izskatīšanas beigām. Tomēr šajā ierobežotajā laikā Delnas ieskatā izmeklēšanas komisija izdarīja korektus secinājumus attiecībā uz to, ka tik ierobežotā laikā tā nevarēja pilnvērtīgi pārbaudīt visus pierādījumus. 

Delnas ieskatā šīs disciplinārlietas izmeklēšanas process demonstrē to, kā ar tiesiskiem līdzekļiem var panākt to, lai kāds process beigtos bez nekāda rezultāta. 

 

Pilns ziņojums par visu disciplinārlietu izmeklēšanas procesa norisi, no sākotnējā iesnieguma saņemšanas un rīcības ar to, līdz RD paziņojumam pēc izmeklēšanas komisijas atzinuma un tā sekām tiks publicēts tuvākajā laikā.

 

Delna šo darbu veic bez atlīdzības.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52