×

SKOLĒNU PILSONISKĀ LĪDZDALĪBA – KOPĪGA ATBILDĪBA 

Pilsoniskās līdzdalības līmenis Latvijā kopumā ir zems, turklāt jauniešiem trūkst zināšanu par to, kā iesaistīties lēmumu pieņemšanā savā skolā, pašvaldībā vai valstī. 74% jauniešu atzīst, ka labprāt piedalītos pilsoniskajās aktivitātēs, tikai nezina kā. Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā tādēļ uzsākusi projektu ar mērķi palielināt skolēnu izpratni par to, kas ir pilsoniskā līdzdalība, un kā ikviens var būt aktīvs savā skolā, vietējā kopienā un pašvaldībā. Projektā piedalās 14 skolas no visas Latvijas. Šajā rakstā lasiet, kādas aktivitātes plānotas projekta gaitā, un kāpēc nepieciešams veicināt skolēnu pilsonisko līdzdalību. 

  

Kāpēc būtiski par pilsonisko līdzdalību runāt jau skolā 

Pilsoniskā līdzdalība ir iedzīvotāju iesaiste sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā, individuāli vai grupās sazinoties ar atbildīgajiem lēmumu pieņēmējiem, visbiežāk pašvaldības vai Saeimas deputātiem. Pilsoniskā līdzdalība ir demokrātijas pamats un cieši saistīta arī ar cilvēktiesībām, kas nostiprinātas ANO Cilvēktiesību deklarācijā. Latvija pilsoniskās līdzdalības līmenis kopumā ir zems. Pētījumu centra SKDS 2021. gadā publicētajā ziņojumā 66% respondentu atzinuši, ka nekad nav piedalījušies sabiedriskajās apspriedēs, bet 53% nekad nav iesaistījušies brīvprātīgajā darbā.  

Līdzīgas tendences vērojamas arī jauniešu līdzdalībā. 92% jauniešu atzinuši, ka nekad nav piedalījušies pašvaldības domes vai kādas citas valsts institūcijas rīkotā sēdē vai darba grupā[1], bet pēc 2020. gada SKDS datiem 83% nekad nav sazinājušies ar politiķiem ne tiešsaistē, ne klātienē. Vienlaikus jāņem vērā, ka tikai 26% no jauniešiem apliecinājuši, ka ir ieinteresēti vai vēlētos piedalīties pilsoniskajās aktivitātēs, savukārt atlikušie 74% arī aktivitātēs vēlētos piedalīties, bet saskaras ar dažādiem šķēršļiem, piemēram, informācijas vai domubiedru trūkumu.  

Tas pamato nepieciešamību veicināt jauniešu savstarpējo sadarbību, tiekoties un diskutējot vidē, kur ikviens uzturas ikdienā – skolā. Būtiski līdzdalības aktivitātēs iesaistīt jauniešus no dažādām vecuma grupām, ar atšķirīgu pieredzi, jo tādējādi iespējams gan atrast jaunus domubiedrus, gan mācīties pieņemt un izprast atšķirīgu viedokli un uzskatus.  

Skola ir vieta, kur jaunieši var gūt zināšanas un attīstīt prasmes, kas noteiks paradumus un vēlmi būt aktīvam savā pašvaldībā, tāpat arī nacionālā līmenī – arī pēc izglītības iestādes absolvēšanas. Jaunais Pašvaldību likums, kas stājās spēkā šī gada janvārī, paredz vairākus jaunus līdzdalības mehānismus, kurus jaunieši var pilntiesīgi izmantot jau no 16 gadu vecuma, tai skaitā līdzdalības budžetu, kolektīvo iesniegumu un konsultatīvās padomes. Tomēr, lai jaunieši šīs iespējas izmantotu, skolēniem ir ne tikai jābūt informētiem par tām, bet arī jāgūst praktiska līdzdalības pieredze.   

Tādēļ projekta laikā Delna konsultēs skolotājus un skolas vadību, stiprinās pašvaldības sasaisti ar skolu un nodrošinās skolēniem ar pilsonisko līdzdalību saistītus materiālus un aktivitātes, lai skolas un pašvaldības līmenī veidotos kompleksa izpratne par jauniešu lomu savā pašvaldībā un skolas lomu jauniešu iepazīstināšanā ar pilsonisko līdzdalību. 

 

Projekta aktivitāšu plāns 

Jau jūnijā, uzsākot saziņu ar skolām, pārsteidza skolu atvērtība un interese, tādēļ projektā piedalās nevis sākotnēji plānotās 10, bet 14 izglītības iestādes no visas Latvijas.  

No Latgales: 

 • Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija un Riebiņu vidusskola no Preiļu novada; 
 • Špoģu vidusskola no Augšdaugavas novada; 
 • Viļakas vidusskola un Rugāju vidusskola no Balvu novada; 
 • Krāslavas Varavīksnes vidusskola no Krāslavas novada; 
 • Kaunatas vidusskola no Rēzeknes novada. 

No Vidzemes: 

 • Siguldas pilsētas vidusskola no Siguldas novada. 

No Kurzemes: 

 • Liepājas 1. ģimnāzija no Liepājas valstspilsētas. 

No Zemgales: 

 • Auces vidusskola no Dobeles novada pašvaldības. 

No Rīgas:  

 • Rīgas Ķengaraga vidusskola; 
 • Rīgas Austrumu pamatskola; 
 • Rīgas 86. vidusskola; 
 • Rīgas 22. vidusskola. 

 

Augustā Delna kopā ar skolām izveidoja individuālos sadarbības plānus 2023./2024. mācību gada pirmajam semestrim. Katra skola atkarībā no savām interesēm, vajadzībām un kapacitātes izvēlas Delnas izstrādātos materiālus, ko ieviesīs mācību procesā vai ārpusstundu darbā sev vēlamajā laikā un formātā no šī gada septembra līdz decembrim. Tāpat iespējams ar Delnas atbalstu īstenot arī ilgtermiņa aktivitātes, piemēram, līdzdalības budžeta ieviešanu skolā un pilsoniskās uzraudzības procesu.  

Līdz ar projekta sākumu Delnas mājaslapā radīta jauna sadaļa “JAUNIEŠU LĪDZDALĪBA”. Aicinām to apskatīt un iepazīties ar mācību materiāliem, ko Delna gadu gaitā radījusi dažādu projektu ietvaros. Projektā iesaistītās skolas tieši šos materiālus izmantos arī savā mācību darbā un ārpusstundu aktivitātēs. 

Septembrī un oktobrī Delna dosies klātienes vizītēs uz skolām, lai kopā ar 7.–12. klases jauniešiem diskutētu par to, kā būt pilsoniski aktīvam savā skolā un pašvaldībā, kā arī grupu darba laikā iepazītu līdzdalības budžetu.  

Ņemot vērā, ka skolās izmēģinātās aktivitātes ir tieši saistītas ar tematiem, kas aktuāli arī pašvaldības līmenī, vizītēs aicināti piedalīties arī pašvaldību pārstāvji, lai veidotu ciešāku kontaktu starp skolu un pašvaldību, kā arī jauniešos radītu izpratni, kā veidot dialogu ar pašvaldību sev nozīmīgos jautājumos. 

Semestra beigās Delna tiešsaistē tiksies ar katras skolas vadības pārstāvjiem, aktivitāšu īstenošanā iesaistītajiem skolotājiem un aktīvākajiem jauniešiem, lai dalītos pieredzē un izvērtētu projekta rezultātus: kas izdevies un kuras aktivitātes, mācību materiāli skolām noderējuši, lai runātu par pilsonisko līdzdalību; kādi ir bijuši galvenie izaicinājumi; un kādi ir turpmākie plāni pilsoniskās līdzdalības stiprināšanai skolā, kā arī sadarbībā ar pašvaldību. 

Delna regulāri projekta gaitā informēs par aktualitātēm, tāpēc aicinām tām sekot līdzi gan Delnas mājaslapā, gan sociālajos tīklos Facebook, Twitter un Instagram.  

 

Projekts Skolēnu pilsoniskā līdzdalība” tiek īstenots ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu. Tajā paustie viedokļi un secinājumi vai ieteikumi var neatspoguļot British Council oficiālo nostāju. Par projekta un mācību materiālu saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību — Delna”. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē www.britishcouncil.lv. 

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52