×

PAŠVALDĪBU ATKLĀTĪBAS INDEKSS 2024

PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.02.2024.–31.12.2024.

PROJEKTA IZMAKSAS: 13 120 EUR

FINANSĒTĀJS: Ziemeļvalstu Ministru padomes finansējums: 11 808 EUR, Delnas līdzfinansējums: 1312 EUR

KONTAKTPERSONA: Jēkabs Kārlis Rasnačs

 

Projekta virsmērķis ir veicināt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību, nodrošinot caurskatāmu un atbildīgu pārvaldību vietējā līmenī. Šīs iniciatīvas mērķis ir uzlabot iedzīvotāju un žurnālistu spēju novērst un atklāt korupciju, saukt pie atbildības lēmumu pieņēmējus un nodrošināt kanālu pieejamību likumīgām interešu pārstāvības darbībām.

Projektam ir noteikti konkrēti mērķi, tostarp Pašvaldību atklātības indeksa (PAI) metodoloģijas pilnveidošana. Lai gan sākotnēji izstrādātajā metodoloģijā ir veiktas dažas izmaiņas, lai atspoguļotu no dažādām ieinteresētajām pusēm saņemtās atsauksmes, tās ir bijušas gandrīz tikai Latvijā. Tas rada izaicinājumu, jo PAI metodoloģijas mērķis tās koncepcijas laikā ir bijis piedāvāt pieeju, kas varētu būt piemērojama dažādos valsts un normatīvajos kontekstos.

 

PROJEKTA POSMI

 •  Pārskatīta un uzlabota Pašvaldību atklātības indeksa metodoloģija;
 • Publicēts Pašvaldību atklātības indeksa 2024 ziņojums, kurā novērtēta visu 43 Latvijas pašvaldību un aptuveni 10 pašvaldību atklātība Norvēģijā;
 •  Tiešsaistes reģionālais pasākums, kas pulcē vismaz 60 interesentus no Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, kā arī citām reģiona valstīm, lai apmainītos ar pieredzi un labāko praksi par pašvaldību caurskatāmību un labu pārvaldību;
 •  Pastiprināta sadarbība starp Latvijas, Lietuvas un Norvēģijas pretkorupcijas organizācijām, kā arī ieinteresētajām pusēm privātajā un valsts sektorā.

 

PROJEKTA NOZĪME

 • Iedzīvotāju, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un mediju informētības un līdzdalības palielināšana pašvaldību atklātības un atbildības uzraudzībā un novērtēšanā Latvijā, Norvēģijā un Lietuvā;
 • Pašvaldību amatpersonu un darbinieku spējas un zināšanas labas pārvaldības, godprātības un godīguma standartu, principu ieviešanā un ievērošanā;
 • Pieredzes apmaiņa par pilsoniskās sabiedrības iesaisti pašvaldību pārvaldībā.

 

PROJEKTA PUBLIKĀCIJAS

 • Bloga ieraksts “UZLABOJOT PAŠVALDĪBU MĀJASLAPU ATKLĀTĪBU“, 2024; Delna sadarbībā ar Transparency International Lietuvas un Norvēģijas nodaļām atjaunojusi Pašvaldību atklātības indeksa (PAI) metodoloģiju.
 • Pētniecisks raksts “KAS JĀZINA, IEPAZĪSTOTIES AR DOMES SĒŽU PROTOKOLIEM“, 2024. Delna izpētes rezultātā secināja, ka vairāk nekā puse – 24 no 43 – no pašvaldību protokoliem pilnībā atbilst Likumā noteiktajai kārtībai un prasībām, taču pārējos konstatētas nepilnības, ko aplūkojam šajā rakstā.

 

Šis projekts ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes finansiālu atbalstu. Par projekta saturu atbild projekta vadītāji un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52