×

DELNAS PAVEIKTAIS 2023. GADĀ UN DARĀMAIS 2024. GADĀ

Biedrības „Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) darbības mērķis ir veidot atklātu, taisnīgu un demokrātisku sabiedrību, kas ir brīva no korupcijas valsts pārvaldē, politikā, biznesā un cilvēku savstarpējās attiecībās. 2023. gadā organizācija īstenoja statūtos noteiktos uzdevumus mērķa sasniegšanai, īpaši pievēršoties korupcijas risku apzināšanai un mazināšanai, Saeimas darbības uzraudzībai un analīzei. Delna publicēja izvērtējumu par partiju iekšējo demokrātiju un rokasgrāmatu partiju biedriem, veica atkārtotu pašvaldību mājaslapu atklātības izvērtējumu “Pašvaldību atklātības indekss 2023” un ikgadējo Korupcijas uztveres indeksa 2022. gada Latvijas rezultātu kopā ar analīzi un rekomendācijām lēmumu pieņēmējiem. Sekojām līdzi jaunās valdības veidošanas procesam un sniedzām savu redzējumu par to. 

 

Delna veiksmīgi turpināja īstenot sabiedriskā labuma aktivitātes un statūtos noteiktos uzdevumus. Nozīmīgākie Delnas darbi un sasniegumi 2023. gadā un attīstības perspektīvas 2024. gadā: 

 

KORUPCIJAS NOVĒRTĒŠANA UN NOVĒRŠANA 

 

Publicējām ikgadējā Korupcijas uztveres indeksa (KUI) 2022. gada Latvijas rezultātu kopā ar analīzi un rekomendācijām lēmumu pieņēmējiem. Vērsām lēmumu pieņēmēju, par korupcijas apkarošanu atbildīgo iestāžu, kā arī sabiedrības uzmanību uz to, ka Latvijas rādītājs KUI ir nemainīgs – 59 punkti no 100 un ir ievērojami zemāks nekā virknē citu Eiropas Savienības un OECD valstu. Latvijas sniegums norāda, ka Latvijai neizdosies sasniegt Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027. gadam noteikto mērķi – 2024. gadā sasniegt 64 punktus un 2027. gadā – 67 punktus. 

 

Sekojām līdzi Ministru kabineta apstiprinātajam Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plānam (2023.–2025). Plānā ietverti 49 pretkorupcijas pasākumi un tas sniedz visaptverošu priekšstatu par korupcijas problemātiku Latvijā, kā arī paplašina līdzšinējo korupcijas mazināšanas pieeju, aptverot arī privāto sektoru un darbu ar augstskolu studentiem. Turpmāk ir jāseko līdzi pretkorupcijas pasākumu faktiskajai izpildei. 

 

Organizējām Starptautiskajai pretkorupcijas dienai veltītu konferenci “Korupcija – nacionālās un globālās drošības drauds”. Konferencē publiskā, privātā un nevalstiskā sektora pārstāvji akcentēja savu un katra indivīda lomu korupcijas mazināšanā. 

 

Sekojām līdzi grozījumu izstrādei likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, kas turpmāk nosaka to, ka pašvaldību domju deputātiem turpmāk būs aizliegts saņemt atalgojumu biedrībā, nodibinājumā, reliģiskajā organizācijā vai komercsabiedrībā no finanšu līdzekļiem, kurus organizācija ir saņēmusi no attiecīgās pašvaldības. Ierobežojums neattieksies uz gadījumiem, kad finanšu līdzekļi piešķirti atklāta konkursa rezultātā vai deleģēta pārvaldes uzdevuma izpildei. 

  

CĪŅA AR KORUPCIJU 

 

Sekojām līdzi Eiropas Prokuratūras uzsāktajām izmeklēšanām par Eiropas Savienības fondu izkrāpšanu Līvānos, Valmierā un Valkā. KNAB sadarbībā ar Eiropas Prokuratūru veica kratīšanas, izņemšanas un nopratināšanas vairākos objektos Valkā, Valmierā un Līvānos saistībā ar Eiropas Savienības fondu naudas izmantošanu industriālo objektu attīstīšanā un būvniecībā. Pastāv aizdomas par krāpšanu lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, no Eiropas Reģionālās attīstības fonda izkrāpjot vairākus miljonus eiro. Delna pieļauj, ka Eiropas Prokuratūras un KNAB īstenotās aktivitātes varētu atturēt citas pašvaldības no negodprātīgas rīcības ES fondu apguvē. 

 

Sekojām līdzi izmaiņām saistībā ar grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, kas pilnveido tiesisko regulējumu attiecībā uz kandidātu un pretendentu izslēgšanas iemesliem, pienākumu piegādātāju konkurences neesamības gadījumā pārtraukt iepirkuma procedūru, ja pirms tās uzsākšanas netika rīkota noteiktām prasībām atbilstoša apspriede ar piegādātājiem, kā arī pilnveido noteikumus iepirkuma komisijas izveidošanai un darbībai. Uzlabojumi kopumā paaugstina iepirkumu sagatavošanas kvalitāti un mazina korupcijas riskus. 

 

DATU IZMANTOŠANA KORUPCIJAS MAZINĀŠANĀ 

 

Organizējām vairākas vieslekcijas augstskolās par publisko datu izmantošanu korupcijas atklāšanā. Vieslekcijās Daugavpils Universitātē, Liepājas Universitātē, Banku Augstskolā, Ventspils Augstskolā un Vidzemes Augstskolā. Delnas un Finanšu ministrijas eksperti iepazīstināja ar savu pieredzi un galvenajiem izaicinājumiem, izmantojot datus negodprātīgas rīcības un korupcijas identificēšanā. 

 

Publicējām rokasgrāmatu negodprātības identificēšanai, izmantojot publiskos datus. Rokasgrāmata ir izstrādāta sadarbībā ar starptautisko pretkorupcijas kustību Transparency International un parāda negodprātīgas politikas riska indikatorus jeb “sarkanos karogus” un kā tos izmantot partiju finansētāju analīzē. Rokasgrāmata arī iekļauj apkopojums par visiem publisko datu pieejamības avotiem Latvijā. 

 

TRAUKSMES CELŠANAS SEKMĒŠANA 

 

Atbalstījām trauksmes cēlējus un izgaismojām nepilnības trauksmes celšanas sistēmā. Sniedzām atbalstu trauksmes cēlējiem Delnas Trauksmes celšanas centrā, uzturejām trauksmes celšanai veltīto mājaslapu www.celtrauksmi.lv un publicējām ieteikumus potenciālajiem trauksmes cēlējiem. Rīkojām vebinārus par Trauksmes celšanas likumu un tā piemērošanas problemātiku valsts pārvaldes iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem, kuri izskata trauksmes cēlēju ziņojumus kā kompetentās iestādes un iekšējās trauksmes celšanas sistēmas kārtībā.  

 

Publicējām atjaunoto trauksmes cēlēja rokasgrāmatu. Rokasgrāmata skaidro trauksmes celšanas procesu pēc jaunā Trauksmes celšanas likuma stāšanās spēkā 2022. gada 4. februārī un ir papildināta ar praktiskiem piemēriem, kas palīdz saprast, kādēļ un kā celt trauksmi. 

  

VALDĪBAS, SAEIMAS UN POLITISKO PARTIJU DARBA UZRAUDZĪBA 

 

Sniedzām viedokli par Evikas Siliņas valdības veidošanas procesu. Valdību veidojošajiem spēkiem iztrūka vienota nostāja jautājumā par cīņu pret korupciju kā nacionālās drošības jautājumu, valsts aizsardzību un Eiroatlantisko integrāciju, iekļaujot starp koalīcijas partneriem Zaļo un zemnieku savienību, kurai ir saites ar Aivaru Lembergu, kurš tiesas pirmajā instancē atzīts par vainīgu kukuļņemšanā, naudas atmazgāšanā, neatļautā dalībā mantiskā darījumā, dokumentu viltošanā, savu īpašumu slēpšanā un pakļauts starptautiskām sankcijām. 

 

Publicējām izvērtējumu par partiju iekšējo demokrātiju un rokasgrāmatu partiju biedriem. Norādījām uz Latvijas partiju problēmām, sabiedrības zemo uzticēšanos partijām, pašu partiju mainīgumu un nepatstāvību, mazo biedru skaitu salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm – Lietuvu un Igauniju. Apskatījām arī neskaidro iekšējo demokrātiju un biedru iesaisti partijas lēmumu pieņemšanā. Izvērtējums un rokasgrāmatas izveide ir pamats aicinājumam runāt par partiju iekšējās demokrātijas mehānismiem Latvijas partijās un iedzīvotāju iesaisti partijās. 

 

PAŠVALDĪBU ATKLĀTĪBA UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA 

 

Publicējām atkārtotu pašvaldību mājaslapu atklātības izvērtējumu “Pašvaldību atklātības indekss 2023”. Izvērtējums tiek publicēts jau trešo gadu pēc kārtas, ļaujot sekot līdzi tam, vai pašvaldības veicina savu atklātību, iedzīvotāju un uzņēmēju informētību par savu darbību, kādas ir vadošās tendences, labās un sliktās prakses piemēri. 

 

Aktualizējām pilsonisko līdzdalību pašvaldībās. Skaidrojām iedzīvotāju līdzdalības iespēju rīkus: kolektīvais iesniegums, iedzīvotāju padomes, līdzdalīgais budžets, sabiedriskā apspriešana, pašvaldību referendums – kādos gadījumos šos rīkus izmantot un kādu atgriezenisko saiti gaidīt no pašvaldības. Sekojām, kā pašvaldības šos rīkus ievieš un reaģējam uz negodprātīgu rīcību no pašvaldību puses. Sniedzām atzinumu par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikuma projektu, kur plānots noteikt, ka, lai ierosinātu publisko apspriešanu, ir nepieciešami 20 000 iedzīvotāju parakstu, kas ir nesamērīgi, nepamatoti un pretēji Pašvaldību likumā nostiprinātajam sabiedrības līdzdalības mērķim. 

  

IEDZĪVOTĀJU UN JAUNIEŠU PILSONISKĀ LĪDZDALĪBA 

 

Publicējām rokasgrāmatu “Kā pārstāvēt savas intereses nacionālajā un pašvaldību līmenī”. Delna šajā rokasgrāmatā skaidro lobēšanas jeb Interešu pārstāvības atklātības likumu. Papildu interešu pārstāvības skaidrojumam, sniedz ieskatu un ieteikumus formālo sabiedrības līdzdalības rīku izmantošanā pašvaldību līmenī (dalība konsultatīvajās padomēs un komisijās, kolektīvais iesniegums, iedzīvotāju padomes, līdzdalības budžets, publiskā apspriešana).  

 

Piedalījāmies sarunu festivālā LAMPA ar diskusiju “Mana valsts prezidenta inaugurācijas runa”. Aicinājām Latvijas iedzīvotājus iejusties prezidenta lomā un teikt savas inaugurācijas runas, ekspertus – vērtēt dzirdētās runas un analizēt sabiedrības gaidas – kādiem sabiedrībā būtiskiem jautājumiem prezidentam pilnvaru terminā ir jāpievērš uzmanība. 

 

Atjaunojām raidierakstu sēriju “Kā uz DELNAS”. Raidierakstu sērijās 2023. gadā sarunājamies ar ekspertiem par korupcijas apkarošanu, netīrās naudas atmazgāšanu un pilsoniskās līdzdalības problemātiku pašvaldībās.  

 

Veicinājām jauniešu pilsonisko interesi par pašvaldības darbu. Liepājas pusē īstenojām mācības par to, kā jaunietim uzraudzīt pašvaldības darbu. Septiņi aktīvi jaunieši no 16 līdz 19 gadiem apguva pašvaldības pilsonisko uzraudzību un rakstīja uzraudzības ziņojumus par sev interesējošiem jautājumiem (Nīcas vidusskolas aktu zāles remontdarbu pārtraukuma iemesliem, projektu “Liepāja – Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2027”, kā arī mentālās un psiholoģiskās veselības pakalpojumiem jauniešiem Liepājas pilsētā) un kļuva par līdzdalības ekspertiem. 

 

Projektā “Skolēnu pilsoniskā līdzdalība” apmeklējām 14 Latvijas skolas un iepazīstinājām ar Delnas metodiskajiem materiāliem par līdzdalības budžeta īstenošanas procesu skolās, vadījām nodarbības par pilsonisko līdzdalību un pārrunājām jauniešu līdzdalības iespējas pašvaldībās un nacionālajā līmenī. 

 

Publicējām ziņojumu par pilsonisko uzraudzību, pilsoniskās uzraudzības veidiem un to praktisko pielietojumu. Delna ziņojumā analizēja pilsoniskās uzraudzības veidus un to pielietojumu saistībā ar publiskajiem iepirkumiem. 

 

GODPRĀTĪBA PRIVĀTAJĀ SEKTORĀ 

 

Organizējām diskusiju “Uzņēmuma reputācijas graušana. Ko darīt?” par apzinātiem mēģinājumiem graujot uzņēmumu reputāciju. Gatavojoties diskusijai, Delna veica uzņēmumu aptauju – rezultāti apliecināja, ka komersanti joprojām saskaras ar centieniem graut to reputāciju. Vienlaikus iezīmējas arī izaicinājumi saistībā ar iespējām pasargāt sevi, tajā skaitā publiskajā telpā, mediju vidē un internetā. 

 

2024. gadā Delna turpinās strādāt pie jaunu projektu piesaistes, lai sasniegtu organizācijas mērķus un īstenotu uzdevumus. Galvenās paredzamās aktivitātes:

 

KORUPCIJAS NOVĒRTĒŠANA UN NOVĒRŠANA  

 

Sekosim līdzi Interešu pārstāvības atklātības likuma ieviešanai. Izglītosim pilsonisko sabiedrību un aktīvos iedzīvotājus par interešu pārstāvības procesu, interešu pārstāvjus un publiskās varas pārstāvjus par pienākumiem un atbildībām. Gaidīsim Ministru kabineta sagatavotos noteikumus, kas precīzāk noteiks interešu pārstāvības kārtību, kā arī jaunumus par reģistra un sistēmas izstrādi, lai ar tiem vieglā valodā iepazīstinātu plašāku sabiedrību.  

  

DATU IZMANTOŠANA KORUPCIJAS MAZINĀŠANĀ 

 

Rekomendāciju izstrāde lēmumu pieņēmējiem par atvērto datu nozīmīgumu labas pārvaldības veicināšanai. Balstoties uz atvērto datu hakatonā izstrādāto rīku “Uzņēmumi, kas turpina sadarbību ar Krieviju vai Baltkrieviju un piedalās publiskajos iepirkumos” un gūtajām atziņām, sniegsim lēmumu pieņēmējiem rekomendācijas par nepieciešamajām izmaiņām publiskojot datus. Potenciālās izmaiņas sekmētu drošības risku novēršanu ģeopolitiskajā situācijā, kas saistītas ar Krievijas un Baltkrievijas preču un pakalpojumu nonākšanu Latvijas publiskajos iepirkumos. 

 

Veicināsim uzņēmumu datu pieejamību un tiesībaizsardzības iestāžu kapacitāti. Analizēsim publiski pieejamos uzņēmumu datus sadarbībā ar citām valstīm, lai izstrādātu sarkano karogu indikatorus, kas palīdzēs norādīt aizdomīgu praksi, kas var būt saistīta ar korupciju vai krāpšanas mēģinājumiem. Dalīsimies ar Latvijas praksi datu atvērtībā. Sadarbosimies ar tiesībaizsardzības iestādēm, lai uzlabotu to kapacitāti un savstarpējo sadarbību nacionālā un Eiropas līmenī. 

  

TRAUKSMES CELŠANAS SEKMĒŠANA 

 

Izvērtēsim Latvijas Trauksmes celšanas likumu. Sadarbībā ar Valsts kanceleju veidosim individuālas konsultācijas ar ekspertiem Latvijā un Transparency International tīklā, lai uzzinātu plašāku pieredzi un pārņemtu labāko praksi trauksmes celšanas jomā. Izmantojot sabiedriskās aptaujas sniegsim rekomendācijas lēmumu pieņēmējiem par identificētām nepilnībām normatīvajos aktos. 

 

Pētījums par trauksmes celšanas sistēmām reģionos. Izpēte par trauksmes celšanas sistēmām iestādēs reģionos, informatīvas kampaņas un raksti par iedzīvotāja iespējām celt trauksmi un trauksmes celšanas kanāliem. 

 

VALDĪBAS, SAEIMAS UN POLITISKO PARTIJU DARBA UZRAUDZĪBA 

 

Izstrādāsim NVO Eiropas Parlamenta vēlēšanu programmu. Tiksimies ar kandidējošajām politiskajām organizācijām, lai sniegtu NVO skatījumu par to, ko nepieciešams uzlabot Eiropas Savienības līmenī, lai ietekmētu darbu Eiropas Parlamentā, tostarp jautājumos par ES budžeta caurspīdīgumu, pasākumiem cīņā ar naudas atmazgāšanu, korupciju un pieaugošajiem mākslīgā intelekta riskiem. 

 

Regulārā interešu pārstāvība Saeimā pēc nepieciešamības. Sekošana līdzi Saeimas komisiju darba kārtībām (īpaši Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, Juridiskajai komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai), pēc nepieciešamības iesaistīšanās to darbā (sniedzot priekšlikumus, atzinumus) un nepieciešamības gadījumā piesaistot citas PSO. 

 

Publicēsim papildinātu izvērtējumu par partiju iekšējo demokrātiju. Izvērtējumu papildināsim kontekstā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu praksi par programmu izstrādi un kandidātu atlasi. 

 

PAŠVALDĪBU ATKLĀTĪBA UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA 

 

Uzraudzīsim publisko iepirkumu procesus. Sadarbībā ar partnerorganizācijām “Radi Vidi Pats”, “Liepājas novada fonds” un Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrību veicināsim sabiedrības iesaisti publisko iepirkumu uzraudzībā, veicot reālas uzraudzības darbības. 

 

Pašvaldību atklātības indeksa 2024 izstrāde. Sadarbībā ar Lietuvas un Norvēģijas Transparency International nodaļām izstrādāsim starptautiski pielietojamu metodoloģiju, ko varētu pielietot ikvienas valsts pašvaldību monitoringā. 

 

IEDZĪVOTĀJU UN JAUNIEŠU PILSONISKĀ LĪDZDALĪBA 

 

Veicināsim jauniešu pilsonisko līdzdalību pašvaldībās. Īstenojot starptautisku projektu kopā ar partneriem Čehijā,  Slovēnijā un Latvijā,  izstrādāsim izpētē balstītu digitālu pašvērtējuma rīku, kas ikvienam jaunietim ļaus identificēt pilsoniskās līdzdalības līmeni, savukārt jaunatnes darbiniekiem un pašvaldībām palīdzēs analizēt jauniešu iesaistes iespējas. Publicēsim ziņojumu par jauniešu pilsoniskās līdzdalības rezultātiem, vadlīnijas un vārdnīcu jaunatnes darbiniekiem, kā veicināt pilsonisko līdzdalību. 

 

Regulāra Delnas ziņu lapu sagatavošana un izsūtīšana, tai skaitā speciālās ziņu lapas par pretkorupcijas, labas pārvaldības, pilsoniskās iesaistes pētījumiem un nozares statistiku. 

 

Vairāk par Delnas īstenotajiem un noslēgtajiem projektiem lasiet šeit ->. 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52