×

KAS JĀŅEM VĒRĀ, UZRAUGOT PUBLISKĀ IEPIRKUMA SAGATAVOŠANAS PROCESU?

Biedrība “Sabiedrība par atklātību — Delna” 27. martā organizēja izglītojošu iekšējo semināru projekta “Integritātes pakti – sabiedrības iesaiste publiskā finansējuma izlietojuma uzraudzībā” ietvaros partnerorganizācijām par nozīmīgākajiem aspektiem iepirkumu uzraudzībā.

Šobrīd īpaši vēršam partneru uzmanību uz pirmajiem nozīmīgajiem soļiem iepirkuma organizēšanā, lai nodrošinātu teicamas zināšanas un veicinātu ātru spriestspēju par iespējamām nepilnībām iepirkumu organizēšanā.

Būtiskākie aspekti, sagatavojoties iepirkumam:

– Iepirkuma komisiju var veidot katram iepirkumam atsevišķi vai arī uz noteiktu laiku, kā arī komisijai jāsastāv no vismaz 3 locekļiem (ja iepirkuma vērtība pārsniedz 1 miljonu eiro vērtību – vismaz 5);

– Iepirkuma komisija ir lemttiesīga TIKAI tad, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 locekļu un vismaz 3 komisijas locekļi kopumā;

– Iepirkuma komisijas locekļi nedrīkst būt ieinteresēti vai saistīti ar kādu konkrētu piegādātāju, kas piedalās iepirkumā. Saistība var būt gadījumos, kad, piemēram, komisijas loceklis ir piegādātāja patiesais labuma guvējs vai tā radinieks;

– Pasūtītājs var saņemt konsultācijas no neatkarīgiem ekspertiem vai iestādēm, kā arī piegādātājiem dokumentu sagatavošanā. Tādā gadījumā pasūtītājam ir pienākums nodrošināt, ka šāda rīcība neierobežo konkurenci un nepārkāpj vienlīdzīgas attieksmes un caurskatāmības principus;

– Lai arī apspriede ar piegādātājiem pirms iepirkuma izsludināšanas nav obligāta prasība iepirkumā, tas demonstrē pasūtītāja labo praksi, kā arī nodrošina iespēju pasūtītājam nepārtraukt iepirkumu gadījumā, ja tajā būs pieteicies tikai viens pretendents;

– Pasūtītājam obligāti jāveic atkārtota apspriede vai jāpārtrauc iepirkums, ja pēc apspriedes veikšanas ar piegādātājiem pasūtītājs maina prasības, kas sašaurina potenciālo piegādātāju loku un tādējādi samazina konkurenci.

Būtiskākie aspekti, izsludinot iepirkumu un organizējot piedāvājumu iesniegšanu:

– Piedāvājumu iesniegšanas termiņu noteikšanā jāņem vērā iepirkuma sarežģītības pakāpe un nepieciešamais laiks piedāvājumu sagatavošanai;

– Pretendentiem piedāvājumi ir jāiesniedz elektroniskajā iepirkumu sistēmā, kur pasūtītājs tos var atvērt tikai pēc noteiktā iesniegšanas termiņa beigām;

– Pasūtītājam ir obligāti jāpārtrauc iepirkums, ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens pretendents. Izņēmums ir gadījumos, kad pirms iepirkuma ir notikusi apspriede ar piegādātājiem, vai arī ja iepirkuma pārtraukšana apdraud sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses.

Raksts tapis ar Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda finansējumu. Par projekta aktivitāšu saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” un tas ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52