×

PAR EIROPAS KOMISIJAS KONSTATĒTAJĀM NEPILNĪBĀM LATVIJAS TIESĪBU SISTĒMĀ NELIKUMĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS NOVĒRŠANAS JOMĀ

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) vērš uzmanību uz Eiropas Komisijas 2024. gada aprīļa lēmumu uzsākt pārkāpuma procedūru pret Latviju saistībā ar to, ka Latvija ir nepareizi pārņēmusi Ceturto un Piekto direktīvu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.

Šīs direktīvas ir daļa no Eiropas Savienības tiesību aktu kopuma, kuru mērķis ir novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Tās satur efektīvu un visaptverošu tiesisko regulējumu, lai vērstos pret naudas līdzekļu vai īpašuma iegūšanu teroristiskiem nolūkiem, pieprasot dalībvalstīm identificēt, izprast un mazināt ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu saistītos riskus.

Latvija iepriekš ir norādījusi uz pilnīgu iepriekš minēto direktīvu pārņemšanu nacionālajā tiesību istēmā. Neskatoties uz to, Eiropas Komisija ir konstatējusi nepilnības šajā procesā, kas saistītas ar Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) darbības tiesiko regulējumu. Proti, šobrīd esošais tiesiskas regulējums nepamatoti ierobežojot FID pienākumus attiecībā uz apmaiņu ar informāciju ar citu valstu finanšu ziņu vākšanas vienībām (Financial Intelligence Units), tādējādi traucējot sadarbības centienus cīņā pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu pāri robežām.

Pats FID skaidro, ka 2019. gada decembrī Moneyval vērtēja Latvijas tiesisko regulējumu attiecībā uz starptautisko sadarbību, tostarp FID veikto starptautisko sadarbību un secināja, ka tas lielākoties atbilst FATF 40. rekomendācijai, kas nosaka starptautiskos standartus attiecībā uz starptautisko sadarbību. Moneyval nekonstatēja trūkumus attiecībā uz tiesisko ietvaru, kas regulē FID starptautisko sadarbību ar ārvalstu partneriem. Tāpat 2018. gada jūlijā publicētajā Latvijas 5. kārtas novērtējuma ziņojumā starptautiskā sadarbība bija vienīgais rīcības virziens, kurā Latvija saņēma pozitīvu vērtējumu.

Saskaņā ar FID apkopotiem datiem par tā īstenoto starptautisko sadarbību 2023. gadā FID, pamatojoties uz ārvalstu attiecīgo dienestu pieprasījumiem, sniedza 259 atbildes, 2022. gadā 298 atbildes, bet 2021. gadā 436 atbildes. Atbilstoši FID aplēsēm par laika posmu no 2017. gada informācijas sniegšana atteikta mazāk nekā 15 gadījumos. Vienlaikus jānorāda, ka šajā periodā FID nav saņēmis atbildes no ārvalstu dienestiem uz aptuveni 370 pieprasījumiem. FID regulāri veic ārvalstu ciešāko sadarbības partneru aptauju, lai noskaidrotu FID starptautiskās sadarbības novērtējumu. Apkopojot atbildes no ārvalstu FID par 2023. gadu, var secināt, ka kopumā ārvalstu dienesti sadarbību ar FID novērtē teicami – ar 9,56 ballēm no 10, no kā secināms, ka FID starptautiskā sadarbība tiek augsti vērtēta.

Delna uzsver, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesiskā regulējuma nepilnības vienā Eiropas Savienības valstī var atstāt būtisku negatīvu ietekmi uz visu Eiropas Savienību kopumā. Tādēļ ir svarīgi, ka Eiropas Savienības tiesību akti tiek pilnvērtīgi un bez kavēšanās pārņemti Latvijas tiesiskajā regulējumā. Nenovēršot trūkumus pret naudas atmazgāšanu vērsto direktīvu transponēšanā Latvijas nacionālajā regulējumā, Latvija riskē pastāvīgi radīt neaizsargātību, ko var izmantot noziedznieki, kas cenšas izmantot finanšu sistēmu noziedzīgu nodarījumu veikšanai.

Delna atgādina, ka efektīva sadarbība un informācijas apmaiņa starp finanšu izlūkošanas dienestiem ir neatņemama sastāvdaļa cīņā pret finanšu noziegumiem globālā līmenī. Jebkāda veida ierobežojumi FID spējai īstenot savus pienākumus šajā sakarā ne tikai vājina pašas valsts centienus apkarot noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizāciju, bet arī vājina Eiropas Savienības kolektīvo reakciju uz naudas atmazgāšanas draudiem.

 

Delna turpinās sekot līdzi Eiropas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasību pārņemšanai Latvijā, lai veicinātu efektīvu mehānismu izveidi, kas nodrošinātu Latvijas tiesību sistēmas integritāti.

 

Šis ieraksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī ieraksta saturu pilnībā atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”, un to nekādā gadījumā nevar uzskatīt par Eiropas Savienības nostājas atspoguļojumu.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52