×

2005.gada darbības pārskats

AKTĪVS
Nr. Pārskata
gads
Iepriekšējais periods
1 Ilgtermiņa ieguldījumi
II Pamatlīdzekļi 88 765 82 907
1 Nekustamais īpašums 82 875 82 875
2 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 5 890 32
pamatlīdzekļi 8975
pamatlīdzekļu nolietojums -3085
2 Apgrozāmie līdzekļi 24 930 23524
I Krājumi
2 Preces 2 862 1353
II Debitori 2 343 129
drošības nauda 16
pircēju parādi 1086
pārmaksātais nekustamā īpašuma nodoklis 1088
pārmaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 153
IV Nauda 19 725 22042
Bilance 113 695 106 431
Padomes priekšsēdētājs Roberts Putnis
PASĪVS
Nr. Pārskata gads Iepriekšējais periods
I Fondi
3 Rezerves fonds 45404 40956
II Ilgtermiņa kreditori
1 Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 58095 57685
III Īstermiņa kreditori
1 Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 5977 5000
2 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 267 803
3 Pārējie kreditori 3952 1987
norēķini ar piegādātājiem 484
nepareizi ieskaitīta nauda 3010
norēķini par avansiem (avansa norēķini) 458
Bilance 113 695 106 431
Padomes priekšsēdētājs Roberts Putnis
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52