×

2008.gads

Biedrība
“Sabiedrība par atklātību – Delna”
40008037054
IEŅĒMUMUUN
IZDEVUMUPĀRSKATSPAR
2008. GADU
Nr Rādītāji Par pārskata gadu Par iepriekšējo gadu
I Biedru nauda,
iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas
392 340
II Saņemti ziedojumi un davinājumi 40267 59580
Vispārējie 28910
Noteiktiem mērķiem 11358
III Saņemtie mantojumi 0 0
IV Saņemtās dotācijas 0 4985
V Ieņēmumi no
saimnieciskās darbības
1588 3568
konsultācijas 150
telpu īre 960
citi
ieņēmumi
478
VI Citi ieņēmumi 139805 146947
projekti 138061
bankas procenti 23
Citi ieņēmumi (tai
skaitā ārvalstu projektu PVN atmaksa)
1721
VII Ieņēmumi kopā 182053 215420
VIII Izdevumi
1. Naudas maksājumi
personām
0 0
2. Materiālu izdevumi 1253 4576
3. Algas 83080 95727
4 .Sociālās
apdrosināšanas maksājumi
20014 23061
5. Pamatlīdzekļu un
nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana
8335 4494
6. Citi izdevumi 50278 137814
Sakaru izdevumi 3183
kantora izdevumi 1434
telpu īre 8103
biroja apkalpošanas
izdevumi, elektroenerģija
2845
biroja tehnikas
apkope un piederumi
1141
biroja remonts 8255
transporta izdevumi 3226
pasākumu servisa
izdevumi, reprezentācijas izdevumi, izdales materiāli
1387
īpašuma apdrošināšana 244
pasta izdevumi 567
revizijas izdevumi,
juristu pakalpojumi
1180
autoratlīdzības 2390
reprezentācijas
izdevumi
538
pārējie izdevumi 2145
komandējumu izdevumi 1811
naudas apgrozījuma
blakus izdevumi
417
reklāma 228
zaudējumi no valūtas
kursa svārstībām
788
Kredītu procenti 10308
Norakstītie
pamatlīdzekļi
88
IX Nodokļi 54 32
zemes nodoklis 54
X Izdevumi kopā 163013 265705
XI Ieņēmumu un izdevumu
starpība
19040 -50285
Direktore Laura Miķelsone